ESIMar Igualtat

Referent Igualtat

La principal funció de la Referent d'Igualtat del l'ESIMar és impulsar el desenvolupament de les polítiques d'igualtat de gènere mitjançant la implementació i avaluació d'actuacions i polítiques encaminades a la consecució de la igualtat efectiva entre homes i dones.

  • Elaborar, implementar i avaluar el Pla d'Igualtat de L'ESIMar 2018-2022 coordinant les diferents àrees i agents d'intervenció
  • Impulsar i avaluar la incorporació progressiva de la perspectiva de gènere en les diversos departaments de l'ESIMar
  • Assessorar i cooperar per el desenvolupament de la perspectiva de gènere en els Plans Docents de les Assignatures
  • Dissenyar i gestionar programes de sensibilització, informació i formació en matèria d'igualtat de gènere
  • Donar suport i impulsar la participació de l'alumnat en les diferents iniciatives del Pla d'Igualtat
  • Detectar, atendre i donar suport a les persones de la comunitat educativa que pateixin una situació de violència masclista o LGBTIfòbica a l'ESIMar
  • Representar a l'ESIMar a la Comissió de Polítiques d'Igualtat de la UPF i a Comissió d'Igualtat del PSMAR