Màster en Infermeria Aplicada a l’Anestèsia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (MIA-ARiD)

Treball final de Màster

El treball final de màster (TFM) constitueix un total de 10 crèdits ECTS. Per aprovar el TFM és necessari presentar-ho per escrit i realitzar una defensa oral, davant un tribunal, demostrant les competències assolides.

L'objectiu del TFM és orientar a l'alumnat en la recerca científica sempre guiat per un tutor/a. El treball requereix, esforç, metodologia i maduresa.