ESIMar Igualtat

Comissió de Polítiques d’Igualtat

Aprovada en Junta de Direcció el mes de febrer de 2018
 

Funcions:
 
  • Impulsar l'elaboració, la implementació i l'avaluació del Pla d'Igualtat 2018 - 2022 de l'ESIMar i els successius plans que se'n derivin
  • Assessorament i seguiment de l'aplicació de la perspectiva de gènere de forma transversal en els plans docents de les assignatures (PDA) del Grau i dels diferents cursos de Postgrau
  • Assessorar i validar les diferents activitats de sensibilització relacionades amb la igualtat entre dones i homes
  • Recollir les propostes i noves mesures a proposta dels diferents estaments que integren l'ESIMar per a promoure la igualtat entre dones i homes
  • Vetllar per l'ús no sexista del llenguatge del llenguatge en totes les comunicacions de l'ESIM
  • Incorporar aquelles funcions que siguin necessàries segons el desenvolupament del Pla d'Igualtat

     
Membres
Presidenta Esther Insa Calderón Directora de l’ESIMar
Secretaria Ariadna Graells Sans Referent d'Igualtat
Vocals José A. Zafra Agea Professor
  Iris Bosch Andolz PAS
Organització interna de la Comissió