ESIMar Igualtat

Pla d'Igualtat de l'ESIMar

El 23 de març de 2018 l'Escola Superior d'Infermeria del Mar va aprovar el Pla d'Igualtat 2018-2022 desprès de realitzar l'Informe diagnòstic de la situació de les desigualtats a l'ESIMar.

El Pla d'Igualtat 2018-2022 dóna resposta al posicionament conceptual vers la igualtat de l'ESIMar i al marc normatiu en matèria d'igualtat aplicable a les universitats, a les recomanacions internacionals i s'emmiralla i té en compte el Pla d'Igualtat Isabel de Villena I i II de la UPF i el Pla d'Igualtat del PSMAR I i II.

L'objectiu general d'aquest Pla és tractar d'eradicar qualsevol bretxa de desigualtat o discriminació de gènere contribuint a aconseguir la integració de la perspectiva de gènere en els àmbits de la docència, la recerca i la gestió, així com en l'esdevenir quotidià de l'ESIMar.