Grau en Infermeria

Descomptes i/o bonificacions en el preu de la matrícula

Obtindran descompte i/o bonificació en el preu de la matrícula els i les estudiants d'ensenyaments homologats que puguin acreditar alguna de les condicions següents: 

  • Matrícula d'Honor en assignatures cursades a la ESIMar: s'aplicarà un descompte dels crèdits cursats en el curs anterior en el qual s'ha obtingut matrícula d'honor. Aquest descompte serà del 100% del preu públic en el mateix número de crèdits amb matrícula d’honor.
  • Família nombrosa general*: els i les estudiants membres de família nombrosa general obtindran un descompte del 50% sobre el preu públic i del 50% de les taxes públiques en l'import total dels crèdits matriculats.
  • Família nombrosa especial*: els i les estudiants membres de família nombrosa especial obtindran un descompte del 100% sobre el preu públic i del 100% de les taxes públiques en l'import total dels crèdits matriculats.
  • ***Família monoparental especial*: els i les estudiants membres de família monoparental especial obtindran un descompte del 5% sobre l'import total dels crèdits matriculats.
  • Persones discapacitades*: els i les estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% obtindran un descompte del 100% sobre el preu públic i del 100% de les taxes públiques en l'import total dels crèdits matriculats.
  • Víctimes d'actes terroristes*: els i les estudiants que hagin estat víctimes d'actes terroristes, així com el seu/la seva cònjuge i els seus fills o filles obtindran un descompte del 100% sobre el preu públic i del 100% de les taxes públiques en l'import total dels crèdits matriculats.
  • Víctimes de violència de gènere*: els i les estudiants que hagin estat víctimes de violència de gènere, així com els seus fills i filles que en depenen obtindran un descompte del 100% sobre el preu públic i del 100% de les taxes públiques en l'import total dels crèdits matriculats.
  • Els i les treballadors/es del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, amb un contracte d'interinitat o indefinit gaudiran d'un descompte del 5% en el preu/crèdit en la matrícula d'ensenyaments oficials sempre que aportin la documentació acreditativa en el moment de la formalització de la matrícula.

* Per a l'aplicació del descompte caldrà acreditar-lo amb el document que correspongui.

Els descomptes no són acumulatius. S'aplicarà el tipus de descompte més avantatjós per a l'alumne.