Grau en Infermeria

Matrícula

Alumnes de primer curs

Un cop es tingui una plaça assignada per l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya cal fer la matrícula que serà presencial.

Documentació que s'ha de lliurar a la Secretaria de l'Escola en el moment de la matrícula:

 • Original i fotocòpia del DNI/ NIE en vigor
 • 1 fotografia mida carnet
 • El document acreditatiu d'accés a la Universitat, segons la via d'accés:
  • Certificat notes PAU (ha partir de les PAU 2015) o Original targeta de les PAU (exemplar universitat)
  • Original del certificat oficial de la qualificació final del Cicle Formatiu de Grau Superior o formació professional emès pel centre acadèmic corresponent i fotocòpia del títol o del resguard
  • Alumnes que tenen començats els estudis universitaris: el resguard acreditatiu del pagament dels drets de trasllat de la universitat de procedència (original) i certificació original de notes
  • Alumnes ja titulats: Original i fotocòpia del títol universitari oficial o resguard de títol
  • Alumnes amb la prova d'accés per a majors de 25 anys o majors de 45 anys: certificat original o targeta de les proves d'accés (exemplar universitat)
 • Original i fotocòpia del Carnet de família nombrosa, si escau (tant el carnet individual com el general)
 • Original i fotocòpia de les Dades bancàries on aparegui el número i el titular del compte
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària

Alumnes de 2n, 3r i 4t curs

La matrícula és realitza on-line a través del Campus Virtual durant uns determinats dies que prèviament informarem al Web així com al Campus Virtual.

Normatives relacionades amb la matrícula

Consulteu les normatives relacionades a la matrícula als següents enllaços:

Normativa acadèmica de l’ESIMar

Memòria de la titulació del Grau en Infermeria