Grau en Infermeria

Distribució del nombre de crèdits ECTS per curs

  Formació Bàsica Obligatòria Optativa Pràctiques externes TFG
1r curs     34 26      
2n curs 30 17   13  
3r curs   31 12 17  
4t curs       50 10
Total 64 74 12 80 10

Període lectiu:

Anual, dividit en tres trimestres.

Modalitat d'estudi:

Presencial a temps complet (60 ECTS/ curs acadèmic) amb possibilitat d'optar a la modalitat parcial prèvia sol·licitud.

Pla d’estudis

Primer curs

1r Trimestre ECTS 2n Trimestre ECTS 3r Trimestre ECTS
Estratègies instrumentals i comunicatives a la universitat 4 Desenvolupament psicosocial de la persona 3 Desenvolupament psicosocial de la persona 3
Evolució històrica i filosòfica del cuidatge 5 Antropologia de la salut 3 Antropologia de la salut 3
Infermeria integrada I 4 Infermeria integrada II 4 Infermeria integrada III 4
Estructura i funció del cos humà I 6 Salut Pública 5 Metodologia dels cuidatges infermers 4
    Estructura i funció del cos humà II 6 Fisiopatologia I 6

Segon curs 

1r Trimestre ECTS 2n Trimestre ECTS 3r Trimestre ECTS
Fisiopatologia II 6 Cuidatges d'infermeria maternoinfantil i en l'adolescència 5 Metodologia de la investigació 6
Demografia, estadística i epidemiologia 6 Farmacologia 4 Bioètica i legislació 4
Nutrició i salut 4 Cuidatges d'Infermeria en la persona adulta I 6 Cuidatges d'Infermeria en la persona adulta II 6
Pràcticum introductori I 4 Pràcticum introductori II 4 Pràcticum introductori III 5

Tercer curs 

1r Trimestre ECTS 2n Trimestre ECTS 3r Trimestre ECTS
Cuidatges d'Infermeria en la persona adulta III 3 Gestió i innovació en cuidatges infermers 5 Optativitat / Mobilitat 12
Infermeria gerontològica 4 Educació per a la salut 4 Reconeixement d'activitats
acadèmiques
0-6
Cuidatges en processos de mort i dol 4 Gènere, igualtat i salut 4

Scientific English

3
Pràcticum clínic I 9 Pràcticum clínic II 8 TIC’s en Salut 4

Quart curs 

1r Trimestre ECTS 2n Trimestre ECTS 3r Trimestre ECTS
Pràcticum avançat I 20 Pràcticum avançat II 15 Pràcticum avançat III 15
    Treball de fi de Grau 5 Treball de fi de Grau 5

Plans docents


Pla d’estudis en extinció

Aplicable a les promocions que van accedir als estudis de grau en el curs 2019-20 o anteriors.

Pla d’Acció Tutorial

El Pla d'Acció Tutorial és el marc que regula l'organització de la tutorització dels i de les estudiants. La finalitat més important és afavorir la integració i participació de l’alumnat en la institució educativa, realitzant un seguiment personalitzat del seu procés d'aprenentatge i orientant-los vers el seu futur professional.

Objectius

 • Acollir, informar i acompanyar a l'estudiant al començar els estudis.
 • Facilitar l'adaptació al món universitari.
 • Establir una comunicació amb l'estudiant continuada i personalitzada.
 • Ajudar a l'estudiant a reflexionar sobre el seu aprenentatge: dificultats, dubtes, projectes de futur.
 • Orientar l'estudiant en la consecució progressiva de les competències i resultats d'aprenentatge.
 • Donar suport en el procés d'aprenentatge i ajudar a l'estudiant a analitzar i resoldre dificultats i problemes que se li plantegin.
 • Fomentar l'ús de fonts d'informació validades i adequades al seu interès i objectius d'aprenentatge
 • Potenciar la capacitat d'aprenentatge autònom de l'estudiant.
 • Avaluar la realització de la Carpeta d'Aprenentatge de l'estudiant.
 • Orientar i avaluar la realització del Treball Final de Grau.
 • Orientar sobre la inserció en el món laboral, al finalitzar els estudis.

Organització de les tutories

Es realitzen tutories individuals i de grup durant els quatre cursos acadèmics. Les tutories són:

 • D'acollida i informació per part de la direcció i cap d'estudis en iniciar-se el primer curs.
 • El professorat i la cap d'estudis estableixen accions tutorials d'orientació, d'acompanyament, d'ajut en els estudis i d'orientació professional al llarg de tota la formació.
 • Les tutories són de caràcter presencial i virtual, obligatòries i a demanda de l'estudiant.

El desenvolupament del Pla d'Acció Tutorial és responsabilitat de la Cap d'Estudis.

Calendari acadèmic 

Podeu consultar el calendari acadèmic al següent enllaç:

Calendari acadèmic 2020-2021