Grau en Infermeria

Preus i formes de pagament

Preu per crèdit: 95€

Taxes acadèmiques: 125€

Taxa UPF: 200€/60 crèdits matriculats

 • Nombre de crèdits de la titulació: 240
 • Crèdits previstos per curs: 60

Formes de pagament

 • En un sol pagament.
  • En el moment de formalitzar la matrícula.
 • En dues vegades:
  • 1r. Pagament, 50% en el moment de formalitzar la matrícula.
  • 2n. Pagament, venciment 1 de novembre (mitjançant domiciliació bancària).

Normatives econòmiques

 • Normativa econòmica ESIMar:

DEVOLUCIÓ DE MATRICULA: Aprovat en junta de direcció el 10 de setembre de 2014

Devolució d'imports de matrícula: S'estableixen els criteris a seguir davant de sol·licituds de devolució d'imports de matrícula.

Tal i com estableix la normativa econòmica de la UPF, només es procedirà a la devolució total (menys taxes) del import abonat per l'alumne en el cas de reassignació universitària i presentant la documentació que certifiqui aquest supòsit.

En els casos de sol·licitud de devolució d'import de matrícula per baixa voluntària de l'alumne s'estableixen 2 supòsits segons si ha començat el curs:

 • Baixa voluntària abans de l'inici del curs: si la baixa es produeix abans de l'inici del curs es retornarà el 64% del total del curs (menys taxes). En cap cas es retornarà el 36% de l'import abonat en concepte de reserva de plaça si la baixa és voluntària.
 • Baixa voluntària després de l'inici del curs: un cop començat el curs no es retornarà cap import.