Grado en enfermería

Trabajo de fin de Grado

← Volver

Información general

Titulación:

Grado en Enfermería

Créditos ECTS:

10

Tipo:

Obligatoria

Curso:

Lengua de impartición:

Castellano / Catalán

Trimestre:

2º / 3º

Profesorado

 • Titular:

  • Luis González de Paz

 • Colaboradores:

  • Luis González de Paz

  • Alvaro Clemente

  • Amalia Sillero Sillero

  • Ana Codina

  • Ana Aldea Perona

  • Cristina Campà Bosch

  • Eva Padrosa

  • Gerard Colomer

  • Guillermo Pedreira

  • Joan Pozas Peña

  • Joan Mirabent Domingo

  • Jose López Domínguez

  • Margarita García de Vicuña

  • Maria Pérez Riart

  • Maria Figueras Jimenez

  • Maria Carmen Herranz

  • Merce Rocaspana

  • Mireia Julià Pérez

  • Monica Alcalá Lorente 

  • Montserrat Sanclemente

  • Núria Grané

  • Olga Rodrigo

  • Priscila Giraldo

  • Raquel Ayuso

  • Raquel Navarro Maldonado

  • Sara Sánchez Balcells

  • Sonia Nar Devi

  • Stefanie Chriss 

  • Suclupe Obregon

  • Toni Moreno

Competencias

Básicas i generales:

 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que solen demostrar per mitjà de la elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea de Estudi.
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (Normalment dins de la seua àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CB5.Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • CG3. Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.
 • CG5. Dissenyar sistemes de cures dirigides a les persones, família o grups, avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes.
 • CG6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • CG7. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
 • CG9. Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
 • CG12. Conèixer el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.
 • CG14. Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes cientificotècnics iels de qualitat.
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.

Específiques:

 • CE27. Treball fi de grau

Resultados de aprendizaje

 • RA1. Demostrar la utilització correcta de les bases de dades i el ús de l'anglès
 • RA2. Descriure i definir un fenomen / problema objecte d'estudi
 • RA3. Determinar el marc teòric que sustenta el fenomen / problema a estudiar
 • RA4. Buscar, ordenar i estructurar la informació sobre el fenomen / problema a estudiar amb un abordatge nou i crític
 • RA5. Descriure i determinar la metodologia adequada per a ell estudi del fenomen / problema
 • RA6. Descriure les tècniques de recollida de dades i els mètodes de anàlisi
 • RA7. Aplicar les normes ètiques i jurídiques que regulen el treball científic
 • RA8. Presentar de forma escrita i defensar oralment el disseny del treball d'alçada de grau
 • RA11. Demostrar autonomia de criteri intel·lectual i científic
 • RA12. Demostrar capacitat crítica, analítica i constructiva
 • RA13. Demostrar dominis teòrics i metodològics
 • RA14. Descriure els resultats en quant a propostes de futur
 • RA17. Sap desenvolupar un projecte de recerca amb perspectiva de gènere.

Contenidos

 • El desenvolupament del TFG inclou:
  • Justificar i explicar els antecedents d'un tema susceptible d'estudi a infermeria.
  • Formula uns objectius en base a una pregunta d'estudi i una hipòtesis de treball.
  • Explicitar uns mètodes en funció dels disseny d'estudi més apropiat.
  • Descriure narrativament tot el que és necessari per a poder realitzar l'estudi, incloent.
  • Mètodes de recollida de la informació, Pla d'anàlisi, calendarització d'activitats, equip i recursos necessaris. 
  • Descriure l'impacte o resultats esperables del projecte.
  • Aspectes ètics relacionats amb la investigació.

Metodologías docentes

 • S'utilitzarà una metodologia docent centrada en l'aprenentatge continu de l'estudiant per assolir les competències requerides.
 • El tutor serà assignat a cada alumne en funció del tema i tipus de recerca triat. El tutor ajudarà a l'alumne en qüestions de rellevància que puguin ser objecte d'un treball d'investigació en el que l'estudiant pugui aplicar les competències adquirides prèviament.
  • a) Treballs en grup per a l'estudi de les lectures/casos.
  • b) Activitats d'aprenentatge cooperatiu.
  • c) Lectures de textos recomanats, articles, guies, entre d'altres.
  • d) Preparació dels temes per al treball en grup i per a l'exposició dels mateixos.
  • e) Activitats de seguiment i avaluació formativa per orientar sobre l'aprenentatge de conceptes, habilitats i actituds.
  • f) Recerca, selecció i organització de la informació.
  • g) Preparació del treball final d'avaluació.
  • h) Disseny i elaboració escrita i oral de la proposta de Treball de Fi de Grau.