Grado en enfermería

Fisiopatología I

← Volver

Información general

Titulación:

Grado en Enfermería

Créditos ECTS:

6

Tipo:

Obligatoria

Curso:

Lengua de impartición:

Castellano / Catalán

Trimestre:

Profesorado

Competencias

Básicas y generales:

 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
  • Elaboració i defensa d'arguments davant companys/es i professors/es.
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (Normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Reunir i interpretar dades rellevants per a la construcció del judici clínic-infermer. 
 • Transmetre informació, idees, problemes de forma oral i escrita a professors/es i estudiants.
 • Desenvolupar estratègies d'autoaprenentatge.
 • Disposar dels coneixements clínic bàsics per a comprendre les necessitats de salut de les persones malaltes.
 • Demostrar rigor en la cerca i consum de la producció científica relacionada amb el coneixement fisiopatològic i clínic.
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • CG1. Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.
 • CG6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions. (Perspectiva de gènere AQU)

Específicas:

 • CE6. Aplicar les tecnologies i sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut.
  • Conèixer el paper de les TICs en l'abordatge diagnòstic i terapèutic de les malalties.
 • CE7. Conèixer els processos fisiopatològics i les seues manifestacions i els factors de risc que determinen els estats de salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital.
 • Conèixer els processos fisiopatològics, les seves manifestacions i els factors de risc que determinen els estats de salut i malaltia en les persones adultes.
 • Reconèixer les situacions de risc vital.
 • Identificar les manifestacions clíniques en cas d'agressió o violència.
 • CE9. Reconèixer les situacions de risc vital i saber executar maniobres de suport vital bàsic i avançat
 • CE10. Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere per capacitar l'estudiant en la prevenció, la detecció precoç, l'assistència, i la rehabilitació de les víctimes d'aquesta forma de violència.

Resultados de aprendizaje

 • RA11. Utilitzar el lèxic cientificotècnic relacionat amb els processos patològics.
 • RA12. Descriure i integrar el procés fisiopatològic de les malalties més prevalents incloent els processos crítics, avançats i terminals.
 • RA13. Desenvolupar una visió global i integradora dels principals processos fisiopatològics, incloent els processos crítics, avançats i terminals.
 • RA14. Conèixer les indicacions i les maniobres de suport vital bàsic.
 • RA15. Descriure i identificar les manifestacions dels principals trastorns mentals.
 • RA16. Descriure i identificar les manifestacions clíniques de situacions derivades de violència de gènere.
 • Altres RA
  • Saber interpretar i valorar les dades clíniques bàsiques (signes, símptomes, exploracions complementàries) per orientar els possibles diagnòstics i maneig de les malalties més prevalents.
  • Conèixer i entendre les indicacions de les tècniques diagnòstiques i terapèutiques utilitzades en les malalties més prevalents (incloent els processos crítics, avançats i terminals).
  • Saber buscar i sintetitzar la informació necessària per fer una exposició científica en públic utilitzant les eines de presentacions audiovisuals habituals.
  • Saber treballar en equip.

Contenidos

 • A- FISIOPATOLOGIA GENERAL - 8 hores (professor: Dr. A. Ferrer).
  • Introducció a la fisiopatologia. Fisiopatologia cel·lular i tissular (1 hora).
  • Trastorns genètics i congènits (2 hores).
  • Fisiopatologia del sistema immune (2 hores).
  • Inflamació i reparació (1 hora).
  • Fisiopatologia del càncer (1 hora).
  • Trastorns produïts per agents físics i químics. (1 hora).
 • B- FISIOPATOLOGIA DELS APARELLS I SISTEMES - 37 hores
  • Fisiopatologia de l'aparell digestiu (9 hores; professor: Dr. A. Ferrer).
  • Fisiopatologia de l'aparell locomotor (6 hores; professor: Dr. R. Chalela).
  • Fisiopatologia de l'aparell circulatori (11 hores; professor: Dr. F. Solsona).
  • Fisiopatologia de l'aparell respiratori (11 hores; professor: Dr. F. Solsona).

Metodologías docentes

 • Aquest curs, degut a la pandèmia de SARS-Cov-2, i seguint les directrius de les autoritats polítiques, sanitàries i acadèmiques, la docència es durà a terme en format semipresencial. Les classes plenàries seran online i els seminaris o altres activitats enpetit grup seran presencials. Aquestes previsions poden veure's modificades en qualsevol moment en funció de l'evolució dels indicadors sanitaris i les recomanacions de les autoritats competents.

  Per aconseguir les competències i resultats de l'aprenentatge es faran:
  • A/- Sessions plenàries (classes teòriques). Consistiran en classes magistrals en les que s'explicaran i desenvoluparan els continguts teòrics de l'assignatura. Seran de 2 tipus:
   • Classes en directe (Classes virtuals Sincròniques): Videoconferències a través de la aplicació "Meet". Les classes es gravaran i es podran visualitzar de nou de forma diferida.
   • Classes gravades en vídeo (Classes virtuals Asincròniques): algunes classes es penjaran gravades i els alumnes les estudiaran pel seu compte (Treball Autònom dirigit).
    Al campus virtual (Moodle) estaran disponibles les diapositives i les gravacions de les classes.

    Cada professor obrirà un chat on es podran fer les consultes o aclariments que necessitin els alumnes.
     
  • B/- Seminaris. Seran presencials a la Universitat i tindran una dinàmica més interactiva i participativa d'aprenentatge basat en problemes (ABP), que permetrà aprofundir i aplicar a la pràctica els coneixements adquirits a les sessions plenàries. El total d'alumnes del curs serà distribuït en 3 grups diferents per permetre una major participació. Es faran 3 seminaris de dues hores de duració per cada un dels grups. Cada un d'aquests 3 seminaris seran dirigits per cada un dels tres professors de l'assignatura.
  • C/- Preparació de presentacions orals (conferències). Cadascun dels 3 grups d'alumnes dels seminaris es distribuiran en 3 subgrups (total 9 subgrups) que hauran de preparar una conferència curta sobre temes relacionats amb els continguts de l'assignatura i que presentaran davant dels altres alumnes del seu subgrup. Cada un dels temes seran tutoritzats pels diferents professors de l'assignatura. Els temes s'assignaran per sorteig el primer dia de classe i la conferència la presentaran al final del curs (l'anomenat seminari 4 al programa del curs). 

Sistema de evaluación

Información general sobre la evaluación:

La evaluación de las competencias genéricas se realiza de forma continua a partir del que el estudiante demuestre en las diferentes actividades propuestas. La evaluación continuada consiste en la propuesta de diferentes pruebas de evaluación que favorecen la adquisición de los conocimientos y competencias de la asignatura a lo largo del proceso de aprendizaje de esta.

La calificación de la asignatura se calcula mediante la media ponderada de las diferentes notas obtenidas en las pruebas que constituyen la evaluación continuada y según el establecido a la normativa de evaluación de la ESIMar. La asignatura se divide en 3 bloques los cuales el estudiante tendrá que superar con una calificación igual o superior a 5, para que estos puedan hacer media en la calificación final. Según el que establece el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los resultados obtenidos por el estudiante se cuantificarán en función de la escala numérica de 0 a 10, con la correspondiente equivalencia cualitativa: suspenso (0 - 4,9), aprobado (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) y excelente (9 - 10).

A continuación se describen los sistemas de evaluación principales de la asignatura. Puede consultarse el detalle de las actividades de cada bloque, así como los plazos de entrega y condiciones de recuperación, en el plan docente de la asignatura (disponible en moodle).

Tabla resumen de la evaluación continuada

40%

Bloque 1

Prueba individual de conocimientos

30%

Bloque 2

Actividades derivadas de los seminarios

30%

Bloque 3

Defensa oral caso clínico