Notícies Altres entrades

Esmena resultat de la Fase I de la Convocatòria Extraordinària d’admissió d’estudiants amb estudis universitaris iniciats – Curs 2023-2024

Vistes les sol·licituds presentades pels candidats, en el termini establert, en què demanen l'admissió al Grau en Infermeria; Resolc: Publicar la llista definitiva de sol·licituds admeses en el procés d'admissió amb estudis universitaris iniciats pel curs 2023-2024 al Grau en Infermeria.

FASE 1 SUPERADA:

DNI

493XX239A

265XX658J

432XX640W

Cap d'estudis

Ariadna Graells

Barcelona, 17 de juliol de 2023