Mobilitat per a PDI i PAS

|Alt Imatge|

Un dels pilars en la carrera acadèmica del professorat universitari és l'experiència internacional, col·laborant en el creixement i desenvolupament de la institució universitària. Els programes de mobilitat per a docents permeten l'intercanvi de coneixement i fan possible iniciar aliances de col·laboracions docents i investigadores. A més, aquests programes acosten als i les docents a realitats diferents que poden ser de gran utilitat a l'hora d'iniciar activitats d'innovació docent i per a comprendre determinats processos acadèmics.

El Programa d'Aprenentatge Permanent - Erasmus ofereix al professorat de l’ESIMar la possibilitat de realitzar estades breus per tal d'impartir docència en universitats / institucions d'educació superior dels països europeus participants en el programa. Es convoquen ajudes per a realitzar estades docents en aquelles institucions amb les quals l'ESIMar tingui signat un acord bilateral Erasmus per mobilitat de professors. Aquestes institucions són:

Objectius

 • Fomentar que el personal docent de l'ESIMar realitzi estades de curta durada en institucions d'educació superior dels països europeus participants en el Programa. Aquestes estades tindran com a finalitat impartir docència en les institucions d'acollida. Els cursos impartits han de formar part d'un programa oficial d'estudis enllaç Universitat de destinació.
 • Permetre que els i les estudiants que no poden participar en un programa de mobilitat es beneficiïn dels coneixements i l'experiència del personal acadèmic d'institucions d'educació superior d'altres països europeus.
 • Fomentar l'intercanvi de competències i experiència sobre mètodes pedagògics.
 • Animar les institucions d'educació superior a ampliar i enriquir la varietat i el contingut dels cursos que ofereixen.

Requisits

 • Els i les sol·licitants han de formar part de la nòmina de professorat de l'ESIMar.
 • Existència prèvia (al centre al qual pertany el professorat sol·licitant) d'un acord bilateral Erasmus signat amb la institució de destinació.
 • Les institucions d'origen i destinació han d'acordar el Programa d'ensenyament que realitzarà el professorat durant la seva estada.

Formalització de sol·licitud

Un cop oberta la convocatòria, el/la docent ha de presentar per escrit la seva sol·licitud a la coordinadora de mobilitat, qui donarà registre d'entrada al document. Si un cop finalitzat el període ordinari de convocatòria, el nombre de sol·licituds supera el nombre de places ofertades, se'n farà una tria en base a:

 • Caràcter innovador dels objectius de la sol·licitud.
 • Ser la primera vegada que es sol·licita.
 • Incidència dels objectius de l'activitat en el procés de convergència en l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Les persones seleccionades seran informades una setmana després de tancar la convocatòria. Si un cop finalitzat el període ordinari de convocatòria, el nombre de sol·licituds és inferior al nombre de places ofertades s'obrirà una convocatòria extraordinària.

En cas de renúncia, els beneficiaris la comunicaran, com més aviat millor, a la coordinadora de mobilitat.

La resolució es publicarà a la pàgina web de l'ESIMar.

Ajut econòmic

Aquest programa està finançat amb fons de la Comunitat Europea. L'ajuda europea té per objecte contribuir a les despeses de viatge i manutenció, no cobreix la totalitat dels mateixos. Seguint les indicacions de l'Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus, es finança una setmana (5 dies laborables), excepcionalment dues setmanes.

Es finançarà un màxim de 5 dies (a 120€ per dia). A efectes de retribució només es consideraran els dies en què s'hagi realitzat alguna activitat acadèmica o de formació. En el certificat d'estada es faran constar els dies efectius d'activitat docent.

No s'estableix una durada mínima d'aquesta activitat, però és obligatori impartir almenys cinc hores lectives.

Documentació necessària

Un cop rebuda la comunicació d'assignació de la Beca Erasmus de mobilitat docent, s'han de seguir els següents passos:

Abans de realitzar la mobilitat:

 • En el termini d'un mes des del dia següent a la comunicació d'adjudicació de l'ajuda, i en qualsevol cas almenys 15 dies abans de la seva partida, el professorat haurà de signar i lliurar al coordinador de mobilitat el conveni de subvenció.
 • Fitxa de dades bancàries. Entregar a Secretaria amb la resta de documentació abans de marxar (imprescindible per rebre el pagament).
 • En el termini de 15 dies des del dia següent a la comunicació d'adjudicació de l'ajuda, el/la docent ha de complimentar el document de requisits mínims i lliurar-lo signat a la coordinadora de mobilitat, qui li retornarà signat i segellat per tal de que ho envïi a la universitat de destí.

En finalitzar l'estada:

 • La justificació de l'estada es realitzarà en els 15 dies següents a la data de tornada.

S'ha de presentar la següent documentació:

Experiències de docents

Erasmus professors m'ha permès conèixer de prop com és la docència de la Infermeria a Finlàndia, així com el sistema sanitari finés. Ha estat una gran experiència per discutir i reflexionar sobre eines d'aprenentatge i avaluació. Al mateix temps he pogut establir contactes per a futures col·laboracions bidireccionals en projectes de recerca.

El fet d'haver d'impartir classes en llengua anglesa m'ha permès consolidar determinades habilitats socials; he de dir que això va ser força fàcil donat el bon acompanyament que vaig tenir en tot moment per docents i estudiants. En definitiva, ha estat una experiència genial!

Juan M. Leyva, professor de l'ESIMar

Descobrir, comprendre i compartir coneixements sempre suposa un enriquiment professional i també personal. Quan es fa amb col·legues d'altres països i en el seu mitjà, l'aprenentatge es produeix de forma exponencial.

El meu pas per la Escola Superior de Enfermagem do Porto i les visites a dispositius de salut mental de l'àrea sanitària de Porto, m'han permès endinsar-me en el seu sistema educatiu i comparar metodologies d'ensenyament-aprenentatge, comprovar similituds i diferències entre la infermeria de salut mental en tots dos països, i establir vincles per dur a terme projectes bilaterals.

Antonio Moreno Poyato, professor de l'ESIMar