Sobre l'ESIMar

Missió, visió i valors

Missió

La millora de l'atenció a la salut de la ciutadania mitjançant el foment de cures d'infermeria innovadores i de qualitat. Participar en el perfeccionament continu a nivell científic, tècnic i humanístic de les infermeres i promocionar la recerca.

Visió

Té la vocació de ser referent per a la recerca, la innovació i l'excel·lència en l'ensenyament d'infermeria dels futurs graduats/es i postgraduats/es.

Vol formar professionals d'infermeria capaços d'assolir un alt grau de competència i èxit professional.

Així mateix desitja ser centre formatiu de referència per a altres institucions, obrint espais de formació complementària.  

Valors

 • Apropament a les necessitats dels estudiants i professionals
 • Respecte als altres
 • Esperit de servei i ajuda
 • Integritat
 • Compromís
 • Treball en equip
 • Promoció del treball interdisciplinari
 • Foment de la innovació i la creativitat

Projecte docent ESIMar 2014-2020

Pla igualtat

L'ESIMar té l'interès d'impulsar les polítiques d'igualtat tot integrant-se en la Comissió d'Igualtat de la UPF. És per això que aquest curs vol estructurar i coordinar tots els aspectes referents l'adhesió i compliment del pla d'igualtat de la UPF i a l'activació de protocols de prevenció i protecció de la discriminació.

 • Presentació
 • Compromisos
 • Referent d'Igualtat
 • Pla d'Igualtat
 • Recursos contra la violència de gènere
 • LGTBI
 • Activitats de sensibilització
 • Activitats docents
 • Activitat científica

Programes d'acció solidària

La formació integral als i les estudiants d'Infermeria de l'ESIMar inclou l'aprenentatge experiencial de situacions on la consciència crítica envers a la diversitat social i cultural, el compromís i la solidaritat siguin valors implícits. El programa de Cooperació Internacional està lligat a les funcions bàsiques de la universitat que són la formació, la recerca i la transferència, i l'aprenentatge específic de les competències del tenir-cura professional infermer, fonamentades en el respecte, l'entesa i la reciprocitat entre els agents locals.