Sobre l'ESIMar

Missió, visió i valors

Missió

La millora de l'atenció a la salut de la ciutadania mitjançant el foment de cures d'infermeria innovadores i de qualitat. Participar en el perfeccionament continu a nivell científic, tècnic i humanístic de les infermeres i promocionar la recerca.

Visió

Té la vocació de ser referent per a la recerca, la innovació i l'excel·lència en l'ensenyament d'infermeria dels futurs graduats/es i postgraduats/es.

Vol formar professionals d'infermeria capaços d'assolir un alt grau de competència i èxit professional.

Així mateix desitja ser centre formatiu de referència per a altres institucions, obrint espais de formació complementària.  

Valors

  • Apropament a les necessitats dels estudiants i professionals
  • Respecte als altres
  • Esperit de servei i ajuda
  • Integritat
  • Compromís
  • Treball en equip
  • Promoció del treball interdisciplinari
  • Foment de la innovació i la creativitat

Projecte docent ESIMar 2014-2020