Sobre l'ESIMar

                        

Qualitat

Dins de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) les universitats ens hem d'adaptar a profunds canvis per tal d'optimitzar els processos de les noves metodologies docents. Per això és necessari analitzar amb la màxima imparcialitat possible la docència en totes les seves dimensions i procurar detectar punts de millora que ens ajudin a fomentar el treball en equip i la reflexió.

Processos

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat

Per a avaluar la qualitat del Grau i fer-ne una millora constant disposem del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat.

El Sistema Intern de Garantia de Qualitat (SiGQ) de l'Escola Superior d'Infermeria del Mar (ESIMar) es basa en l'orientació conceptual i metodològica de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), institució a la que està adscrita des de l'any 2004.

L'Escola disposa del model de processos de qualitat docent 6Q-SIGQ.ESIMar, que es basa en el model de la UPF.

Enquestes:

Informes de seguiment

Memòries de la titulació

Pla estratègic ESIMar

Pla estratègic ESIMar 2018-2022

Dades i indicadors 

lndicadors acadèmics ESIMar

Altres informes

Informe AQU general 2016

Manual de gestió del Pla de Millora

  

  

Missió, visió i valors

Missió

La millora de l'atenció a la salut de la ciutadania mitjançant el foment de cures d'infermeria innovadores i de qualitat. Participar en el perfeccionament continu a nivell científic, tècnic i humanístic de les infermeres i promocionar la recerca.

Visió

Té la vocació de ser referent per a la recerca, la innovació i l'excel·lència en l'ensenyament d'infermeria dels futurs graduats/es i postgraduats/es.

Vol formar professionals d'infermeria capaços d'assolir un alt grau de competència i èxit professional.

Així mateix desitja ser centre formatiu de referència per a altres institucions, obrint espais de formació complementària.  

Valors

 • Apropament a les necessitats dels estudiants i professionals
 • Respecte als altres
 • Esperit de servei i ajuda
 • Integritat
 • Compromís
 • Treball en equip
 • Promoció del treball interdisciplinari
 • Foment de la innovació i la creativitat

Projecte docent ESIMar 2014-2020

Pla igualtat

L'ESIMar té l'interès d'impulsar les polítiques d'igualtat tot integrant-se en la Comissió d'Igualtat de la UPF. És per això que aquest curs vol estructurar i coordinar tots els aspectes referents l'adhesió i compliment del pla d'igualtat de la UPF i a l'activació de protocols de prevenció i protecció de la discriminació.

 • Presentació
 • Compromisos
 • Referent d'Igualtat
 • Pla d'Igualtat
 • Recursos contra la violència de gènere
 • LGTBI
 • Activitats de sensibilització
 • Activitats docents
 • Activitat científica

Programes d'acció solidària

La formació integral als i les estudiants d'Infermeria de l'ESIMar inclou l'aprenentatge experiencial de situacions on la consciència crítica envers a la diversitat social i cultural, el compromís i la solidaritat siguin valors implícits. El programa de Cooperació Internacional està lligat a les funcions bàsiques de la universitat que són la formació, la recerca i la transferència, i l'aprenentatge específic de les competències del tenir-cura professional infermer, fonamentades en el respecte, l'entesa i la reciprocitat entre els agents locals.