Màster en infermeria aplicada a l'anestèsia, reanimació i terapèutica del dolor

Matèria 10: Tractament del dolor

← Tornar

Informació general

Titulació:

Màster en infermeria aplicada a l'anestèsia, reanimació y treapèutica del dolor

Crèdits ECTS:

3

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d'impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

3r

Professorat

 • Titular:

  • Montse Sanclemente Dalmau

 • Col·laboradors:

  • Gerytza Chagas de Alcantára

  • Carla Giner Peyret

  • Marian Lorente Gascón

  • Maria Soldevilla Garcia

Competències

Generals:

 • CG1. Capacitat per aplicar coneixements a la pràctica
 • CG3. Treball en equip interdisciplinari
 • CG5. Vetllar pel manteniment de les competències professionals
 • CG7. Capacitat d'anàlisi i síntesi
 • CG8. Comunicació i relació amb l'usuari
 • CG9. Habilitats comunicatives per a la relació interpersonal

Específiques:

 • CE8. Assolir les habilitats en la recerca en l'àmbit de l'anestèsia
 • CE9. Aplicar el codi ètic de la IFNA (Federación Internacional de Enfermeras Anestesistas)

Transversals:

 • CT1. Aplicar estratègies per a la resolució de problemes.
 • CT2. Mostrar habilitats per a adquirir nous coneixements i compartir-los a través de la docència
 • CT3. Mostrar sentit de compromís, respecte, honestedat i seguretat, habilitats comunicatives (orals i escrites) així com llenguatge corporal.
 • CT4. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per a dissenyar solucions

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Comprendre la fisiopatologia del dolor
 • RA2. Descriure els tractaments farmacològics del dolor
 • RA3. Conèixer els tractaments intervencionistes de les unitats de dolor
 • RA4. Planificar i gestionar les cures infermeres de la unitat de dolor crònic
 • RA5. Elaborar i aplicar les cures infermeres de la unitat de dolor agut
 • RA6. Conèixer i analitzar desde la perspectiva científica, els tractaments no farmacològics que s'utilitzen pel tractament del dolor
 • RA7. Proposar cures d'infermeria innovadores per el tractament del dolor crònic i postquirúrgic, tenint en compte la perspectiva de gènere
 • RA8. Adquirir les habilitats necessàries

Continguts

 • Fisiopatologia del dolor
 • Tècniques i tractaments
 • Infermera d'anestèsia a la unitat del dolor
 • Acupuntura i anestèsia
 • Unitat de Dolor Agut
 • Taller d'aplicació capsaïcina

Metodologies docents

 • Exposicions contextualitzades amb discussió lliure o estructurada
 • Estudi i anàlisi de casos
 • Seminaris de simulació operativa sobre un procés de salut en un context específic real o fictici.
 • Exercicis pràctics