Notícies Altres entrades

Programa ESIMar d'ajuts a l'estudi

Curs acadèmic 2019-2020

L'ESIMar publica la convocatòria d'ajuts a l'estudi per al curs acadèmic 2019-2020. Un programa adreçat a estudiants de 3r i 4t curs de l'Escola Superior d'Infermeria del Mar matriculats en l'ensenyament oficial de Grau en Infermeria amb almenys 1 curs acadèmic d'antiguitat a l'ESIMar amb un bon rendiment acadèmic i que:

  • el seu nivell de renda familiar es trobi per sota del llindar 5 establert a la convocatòria ESIMar d’ajuts a l’estudi durant el 2018.
  • Es trobi amb dificultats econòmiques com a resultat de una situació sobrevinguda durant el darrer trimestre de l'any 2018 i durant l'any 2019, que afecti de manera greu a l'economia familiar.

L'import dels ajuts abastarà part del cost dels crèdits matriculats segons l'ordre de prelació establert i segons el que consideri la Comissió, tenint en compte el nombre de sol·licituds presentades i el caràcter limitat del fons d'ajut disponible.

Per a establir l'ordre de prelació entre les sol·licituds que compleixin els requisits es tindran en compte els criteris següents:

  1. Situació econòmica de la unitat familiar de l'estudiant
  2. Expedient acadèmic de l'estudiant
  3. Escrit de motivació de l'estudiant
  4. Informe del tutor de l'estudiant

El compliment de les condicions i requisits previstos a la convocatòria no implicarà necessàriament la concessió de l'ajut, el qual està subjecte a les disponibilitats pressupostàries.