Notícies Altres entrades

Resultat de l’entrevista personal de la Prova d’Accés per a més grans de 45 anys

Un cop efectuada l'entrevista personal, la Comissió de Valoració ha resolt que el resultat de l'entrevista ha estat d'APTE:DNI

33925835F

Ariadna Graells Sans

Cap d'Estudis

Barcelona, 22 de juny de 2021