Notícies Altres entrades

Programa d'ajuts a l'estudi

Curs acadèmic 2024-2025

L'Escola Superior d'Infermeria Hospital del Mar publica la convocatòria d'ajuts a l'estudi per al curs acadèmic 2024-2025. Un programa adreçat a:

Modalitat A:

Estudiantat de 3r i 4t curs de l'Escola Superior d'Infermeria Hospital del Mar matriculat en l'ensenyament oficial de Grau en Infermeria amb almenys 1 curs acadèmic d'antiguitat a l'Escola Superior d'Infermeria Hospital del Mar amb un bon rendiment acadèmic i que:

  • El seu nivell de renda familiar es trobi per sota del llindar 5 establert en aquesta convocatòria segons taula annexa durant el 2023, o
  • Es trobi amb dificultats econòmiques com a resultat d'una situació sobrevinguda durant el darrer trimestre de l'any 2023 i durant l'any 2024, que afecti de manera greu a l'economia familiar.

Modalitat B:

Estudiantat de qualsevol curs de l'Escola Superior d'Infermeria Hospital del Mar matriculat en l'ensenyament oficial de Grau en Infermeria amb una baixa mèdica acreditada de llarga durada (més de 3 mesos) durant el curs 2023-2024 que li hagi impedit cursar la totalitat dels crèdits d'una o més assignatures. En aquests casos, l'ajuda estarà subjecta al nombre de crèdits que no s'hagin pogut cursar.


Queden exclosos els programes de màster i postgrau així com la formació continuada realitzada íntegrament a l'Escola Superior d'Infermeria Hospital del Mar o en col·laboració amb altres institucions.

L'import dels ajuts abastarà part del cost dels crèdits matriculats segons l'ordre de preferència establert i segons el que consideri la Comissió, tenint en compte el nombre de sol·licituds presentades i el caràcter limitat del fons d'ajut disponible.

Per a establir l'ordre de preferència entre les sol·licituds que compleixin els requisits es tindran en compte els criteris següents:

  1. Situació econòmica de la unitat familiar de l'estudiant
  2. Expedient acadèmic de l'estudiant
  3. Escrit de motivació de l'estudiant

El compliment de les condicions i requisits previstos a la convocatòria no implicarà necessàriament la concessió de l'ajut, el qual està subjecte a les disponibilitats pressupostàries.