Grau en Infermeria

Per accedir al Grau d'Infermeria de l'Escola Superior d'Infermeria Hospital del Mar és necessari obtenir plaça a través de la preinscripció universitària, excepte si accedeixes per la via d'estudis universitaris iniciats. Per aquesta via poden accedir els i les estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols parcials que sol·licitin un canvi d'Universitat o un canvi d'estudis universitaris oficials espanyols, així com els i les estudiants amb estudis universitaris estrangers parcials o totals que no hagin obtingut l'homologació del títol a Espanya i compleixin amb els requisits previstos a l'article 8.3. de la normativa acadèmica dels ensenyaments de grau de la Universitat Pompeu Fabra.

Més informació:

Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat (OOAU)
Via Laietana, 2
08003 Barcelona
Telèfon: 93 223 03 23 i 93 223 25 91 de 9.00 a 14.00 hores
Web: accesnet
Correu electrònic

Consulta la informació sobre les diferents vies d’accés

Alumnes de primer curs

Un cop es tingui una plaça assignada per l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya cal fer la matrícula que serà presencial.

Documentació que s'ha de lliurar a la Secretaria de l'ESIHMar en el moment de la matrícula:

 • Original i fotocòpia del DNI/ NIE en vigor.
 • 1 fotografia mida carnet
 • El document ORIGINAL acreditatiu d'accés a la Universitat, segons la via d'accés:
  • PAU. Certificat ORIGINAL notes PAU.
  • CFGS. Certificat ORIGINAL oficial de la qualificació final del Cicle Formatiu de Grau Superior o formació professional emès pel centre acadèmic corresponent i fotocòpia del títol o del resguard.
  • ESTUDIS UNIVERSITARIS INICIATS Resguard acreditatiu del pagament dels drets de trasllat de la universitat de procedència (original) i certificació ORIGINAL de notes.
  • ESTUDIANTS TITULATS. Fotocòpia compulsada del títol universitari o fotocòpia compulsada del resguard de títol.
  • MAJORS de 25 i 45. Alumnes amb la prova d'accés per a majors de 25 anys o majors de 45 anys: certificat original o targeta de les proves d'accés (exemplar universitat).
    
 • Original i fotocòpia del Carnet de família nombrosa, si escau (tant el carnet individual com el general).
 • Document acreditatiu de les dades bancàries on aparegui el número i el titular del compte.
 • Fotocòpia targeta sanitària.
 • DC3-02/08 Autorització informació econòmica.
 • DC3-02/06 Protecció de dades personals i autorització imatges.
 • DC3-02/04 Ordre SEPA de domiciliació de dèbit directe (en el cas que vulguis fraccionar el document en dos pagaments).
 • DC3-02/16 Registre de dades personals.

Alumnes de 2n, 3r i 4t curs

La matrícula es realitza en línia a través del Campus Virtual durant uns determinats dies que prèviament informarem tant en el web com al Campus Virtual.

Preus i descomptes

Podeu consultar tota la informació referent a la gestió econòmica mitjançant el següent enllaç:

Gestió econòmica