Grau en Infermeria

Per accedir al Grau d'Infermeria de l'Escola Superior d'Infermeria és necessari obtenir plaça a través de la preinscripció universitària, excepte si accedeixes per la via d'estudis universitaris iniciats. Per aquesta via poden accedir els i les estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols parcials que sol·licitin un canvi d'Universitat o un canvi d'estudis universitaris oficials espanyols, així com els i les estudiants amb estudis universitaris estrangers parcials o totals que no hagin obtingut l'homologació del títol a Espanya i compleixin amb els requisits previstos a l'article 8.3. de la normativa acadèmica dels ensenyaments de grau de la Universitat Pompeu Fabra.

Més informació:

Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat (OOAU)
Via Laietana, 2
08003 Barcelona
Tel: 93 223 03 23 i 93 223 25 91 de 9.00 a 14.00 hores
Web: accesnet
Correu electrònic

Consulta la informació sobre les diferents vies d’accés

Alumnes de primer curs

Un cop es tingui una plaça assignada per l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya cal fer la matrícula que serà presencial.

Documentació que s'ha de lliurar a la Secretaria de l'ESIMar en el moment de la matrícula:

 • Original i fotocòpia del DNI/ NIE en vigor
 • 1 fotografia mida carnet
 • El document acreditatiu d'accés a la Universitat, segons la via d'accés:
  • Certificat notes PAU (ha partir de les PAU 2015) o Original targeta de les PAU (exemplar universitat)
  • Original del certificat oficial de la qualificació final del Cicle Formatiu de Grau Superior o formació professional emès pel centre acadèmic corresponent i fotocòpia del títol o del resguard
  • Alumnes que tenen començats els estudis universitaris: el resguard acreditatiu del pagament dels drets de trasllat de la universitat de procedència (original) i certificació original de notes
  • Alumnes ja titulats: Original i fotocòpia del títol universitari oficial o resguard de títol
  • Alumnes amb la prova d'accés per a majors de 25 anys o majors de 45 anys: certificat original o targeta de les proves d'accés (exemplar universitat)
 • Original i fotocòpia del Carnet de família nombrosa, si escau (tant el carnet individual com el general)
 • Original i fotocòpia de les Dades bancàries on aparegui el número i el titular del compte
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària

Alumnes de 2n, 3r i 4t curs

La matrícula és realitza on-line a través del Campus Virtual durant uns determinats dies que prèviament informarem al Web així com al Campus Virtual.

Normatives relacionades amb la matrícula

Consulteu les normatives relacionades a la matrícula als següents enllaços:

Normativa acadèmica de l’ESIMar

Normativa econòmica de l'ESIMar

Beques i ajuts

Per a més informació sobre les beques i ajuts disponibles, pots visitar la secció d’Ajuts a l’estudi de la nostra pàgina web:

Ajuts a l’estudi 

Preus del Grau

Preu per crèdit: 95€
Taxes acadèmiques: 125€
Taxa UPF: 200€/60 crèdits matriculats
Taxa assegurança escolar: 1,12€

Sol·licita informació