Grau en Infermeria

Per accedir al Grau d'Infermeria de l'Escola Superior d'Infermeria és necessari obtenir plaça a través de la preinscripció universitària, excepte si accedeixes per la via d'estudis universitaris iniciats. Per aquesta via poden accedir els i les estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols parcials que sol·licitin un canvi d'Universitat o un canvi d'estudis universitaris oficials espanyols, així com els i les estudiants amb estudis universitaris estrangers parcials o totals que no hagin obtingut l'homologació del títol a Espanya i compleixin amb els requisits previstos a l'article 8.3. de la normativa acadèmica dels ensenyaments de grau de la Universitat Pompeu Fabra.

Més informació:

Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat (OOAU)
Via Laietana, 2
08003 Barcelona
Tel: 93 223 03 23 i 93 223 25 91 de 9.00 a 14.00 hores
Web: accesnet
Correu electrònic

Consulta la informació sobre les diferents vies d’accés

Alumnes de primer curs

Un cop es tingui una plaça assignada per l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya cal fer la matrícula que serà presencial.

Documentació que s'ha de lliurar a la Secretaria de l'ESIMar en el moment de la matrícula:

 • Original i fotocòpia del DNI/ NIE en vigor
 • 1 fotografia mida carnet
 • El document acreditatiu d'accés a la Universitat, segons la via d'accés:
  • Certificat notes PAU (ha partir de les PAU 2015) o Original targeta de les PAU (exemplar universitat)
  • Original del certificat oficial de la qualificació final del Cicle Formatiu de Grau Superior o formació professional emès pel centre acadèmic corresponent i fotocòpia del títol o del resguard
  • Alumnes que tenen començats els estudis universitaris: el resguard acreditatiu del pagament dels drets de trasllat de la universitat de procedència (original) i certificació original de notes
  • Alumnes ja titulats: Original i fotocòpia del títol universitari oficial o resguard de títol
  • Alumnes amb la prova d'accés per a majors de 25 anys o majors de 45 anys: certificat original o targeta de les proves d'accés (exemplar universitat)
 • Original i fotocòpia del Carnet de família nombrosa, si escau (tant el carnet individual com el general)
 • Original i fotocòpia de les Dades bancàries on aparegui el número i el titular del compte
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària

Alumnes de 2n, 3r i 4t curs

La matrícula és realitza on-line a través del Campus Virtual durant uns determinats dies que prèviament informarem al Web així com al Campus Virtual.

Normatives relacionades amb la matrícula

Consulteu les normatives relacionades a la matrícula als següents enllaços:

Normativa acadèmica de l’ESIMar

Normativa econòmica de l'ESIMar

Beques i ajuts

Per a més informació sobre les beques i ajuts disponibles, pots visitar la secció d’Ajuts a l’estudi de la nostra pàgina web:

Ajuts a l’estudi 

Preus del Grau

Preu per crèdit: 95€
Taxes acadèmiques: 125€
Taxa UPF: 200€/60 crèdits matriculats
Taxa assegurança escolar: 1,12€

Acreditació de la 3a llengua

La Llei 1/2018 de la Generalitat de Catalunya, publicada al DOGC 7615, estableix en l'article únic, punt 1: "Els estudiants que iniciïn els estudis universitaris de grau en una universitat catalana el curs 2018-2019 i posteriors han d'acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d'una llengua estrangera d'entre les establertes en les proves per a l'accés a la universitat (PAU), amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa."

D'acord amb aquesta llei, per obtenir el títol de grau l'alumnat ha d'acreditar la competència en una tercera llengua d'entre les establertes en les proves per a l'accés a la universitat, que actualment són l'anglès, el francès, l'alemany i l'italià.

Per a més informació pots consultar el següent enllaç:

Acreditació de la 3a llengua