Màster en Infermeria Aplicada a l'Anestèsia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (MIA-ARID)

Criteris d’admissió

Estar en possessió del títol de Grau en Infermeria/Diplomat en Infermeria.

En cas d'haver cursat els estudis a l'estranger es necessita:

 • Document acreditatiu de l'homologació dels estudis o de l'equivalència del títol superior
 • En el cas de no tenir l'homologació definitiva es necessitarà una valoració individual per part de la direcció de la universitat, un cop rebuda la següent documentació:
  • Còpia compulsada del DNI/passaport/NIE.
  • Còpia compulsada del títol o de la certificació acreditativa de la seva expedició.
  • Còpia compulsada del certificat de les matèries cursades per l'obtenció del títol.
  • Es podrà requerir a la persona interessada altra documentació que es consideri necessària per analitzar l'equivalència de la titulació presentada amb les requerides per accedir als estudis de màster.
  • En cap cas l'accés dels estudis de màster per aquesta via implicarà l'homologació directa del títol estranger de la persona interessada, ni cap reconeixement que no sigui per cursar els estudis sol·licitats.

Criteris de selecció

La Comissió de Màsters seleccionarà les persones interessades a partir de:

 • Currículum.
 • Experiència professional.
 • Entrevista amb la coordinadora del màster.

Preinscripció

Preinscripció: per a la preinscripció és necessari omplir el formulari d’inscripció ONLINE (amb el pagament de 200 € en concepte de reserva de plaça, aquests 200 € seran descomptats del total si es formalitza la matrícula).

Inscripció online 

Admissió

Primera convocatòria ordinària

El període de preinscripció d'aquesta convocatòria tindrà lloc entre l'1 de febrer i el 12 d'abril de 2024. Les entrevistes amb la coordinadora del Màster es duran a terme del 16 al 19 d'abril del mateix any, i es notificarà l'admissió mitjançant el correu electrònic a partir del 6 de maig.


Segona convocatòria ordinària

El període de preinscripció d'aquesta convocatòria tindrà lloc entre el 13 d'abril i el 26 de juny de 2024. Les entrevistes amb la coordinadora del Màster es duran a terme del 2 al 5 de juliol del mateix any, i es notificarà l'admissió mitjançant el correu electrònic a partir del 15 de juliol.


Convocatòria extraordinària

El període de preinscripció d'aquesta convocatòria tindrà lloc entre el 27 de juliol i el 2 de setembre de 2024. Les entrevistes amb la coordinadora del Màster es duran a terme del 3 al 6 de setembre, i es notificarà l'admissió mitjançant el correu electrònic a partir del 9 de setembre.

Matrícula

Matrícula: (realització des de Secretaria i enviament mitjançant correu electrònic a l'alumne/a)

 • Ordinària: del 22 al 26 de juliol de 2024.
 • Extraordinària: del 10 al 13 de setembre de 2024.

Documentació necessària:

 • Resguard del pagament de la preinscripció
 • DNI (per les dues cares)
 • Curriculum vitae
 • Titulació (Diplomatura o Grau)
 • Certificat acadèmic amb nota mitjana final
 • 1 fotografia mida carnet
 • NUSS (Número de la Seguretat Social) 
 • Dades bancàries

Preu Matrícula: el preu de la matrícula és de 3600 € +  taxes (No inclòs al preu de la matrícula la taxa de tramitació i expedició del títol).


Descomptes aplicables a la matrícula*

 • Institucions col·laboradores amb l'ESIHMar per pràctiques del MIA-ARID - Descompte del 7%**
 • Institucions col·laboradores amb l'ESIHMar - Descompte del 5% ** 

IMPORTANT: Per beneficiar-te d'aquests descomptes caldrà que la persona interessada faci el pagament de la reserva de prematrícula de 200 € abans del 30 de juliol. Així mateix, caldrà que facis arribar un document acreditatiu de pertinença a la institució corresponent a l'adreça de correu mia.arid@esimar.edu.es

*Aquests descomptes són aplicables al preu de la matrícula, excloent les taxes administratives.

**Institució subjecta a verificació.

Normativa econòmica

Normativa econòmica

Podeu consultar tota la informació referent a la gestió econòmica mitjançant el següent enllaç:

Gestió econòmica