Màster en infermeria aplicada a l'anestèsia, reanimació i terapèutica del dolor

Matèria 2: Avaluació del pacient

← Tornar

Informació general

Titulació:

Màster en infermeria aplicada a l'anestèsia, reanimació y treapèutica del dolor

Crèdits ECTS:

6

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d'impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

1r

Professorat

 • Titular:

  • Dra. Montse Sanclemente Dalmau

 • Col·laboradors:

  • Marta Argilaga Nogues

  • David Bande Julián

  • Elvira Bisbe Vives

  • Fernando Escolano Villén

  • Imma Fortea Navarro

  • Marina Macía Placín

  • Daniel Martínez Millán

  • Anna Mases Fernández

  • Marc Sadurní Sardá

Competències

Generals:

 • CG1. Capacitat per aplicar coneixements a la pràctica
 • CG3. Treball en equip interdisciplinari
 • CG5. Vetllar pel manteniment de les competències professionals
 • CG6. Promoció de la salut i prevenció de riscos
 • CG7. Capacitat d'anàlisi i síntesi
 • CG8. Comunicació i relació amb l'usuari
 • CG9. Habilitats comunicatives per a la relació interpersonal

Específiques:

 • CE1.Ser capaç d'aplicar els coneixements adquirits, assolint la expertesa en la pràctica clínica durant tot el procés perioperatori
 • CE4. Contribuir a la relació infermera-pacient durant tot el procés perioperatori
 • CE6. Aplicar mecanismes per garantir la seguretat i la qualitat del pacient en anestèsia
 • CE7. Fer promoció de la salut als pacients tenint en compte els aspectes biològics,psicològics, socials i culturals
 • CE9. Aplicar el codi ètic de la IFNA (Federación Internacional de Enfermeras Anestesistas)
 • CE10. Elaborar un pla de cures en l'àmbit de l'anestèsia
 • CE11. Conèixer i aplicar procediments i protocols relacionats amb l'anestèsia
 • CE12. Tenir cura de les persones en situacions relacionades amb l'anestèsia
 • CE16. Realitzar una visita preanestèsica infermera

Transversals:

 • CT1. Aplicar estratègies per a la resolució de problemes.
 • CT2. Mostrar habilitats per a adquirir nous coneixements i compartir-los a través de la docència
 • CT3. Mostrar sentit de compromís, respecte, honestedat i seguretat, habilitats comunicatives (orals i escrites) així com llenguatge corporal.
 • CT4. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per a dissenyar solucions

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Conèixer els protocols de medicació preanestèsica
 • RA2. Descriure els diferents protocols de profilaxis: antibiòtica, protecció gàstrica, endocarditis, tromboembòlica, anafilàxia
 • RA3. Descriure els paràmetres realitzats en una avaluació preoperatòria anestèsica
 • RA4. Conèixer i utilitzar l'aportació de les dones i dels estudis de gènere en la seva disciplina
 • RA5. Saber fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge
 • RA6. Explicar les escales d'estratificació del risc anestèsic
 • RA7. Identificar els fàrmacs de prescripció crònica que poden interaccionar amb el procés anestèsic
 • RA8. Interpretar els resultats de les proves complementàries necessàries per un acte anestèsic.
 • RA9. Adquirir les habilitats necessàries per a l'establiment de la relació terapèutica amb l'usuari

Continguts

 • Avaluació preoperatòria. Guia i proves complementàries. Estratificació del risc anestèsic/quirúrgic. 
 • Paper de la infermeria d'anestèsia en la visita preanestèsica. Qüestionari pre- anestèsic. Informació procés anestèsic i consentiment. Visita preoperatòria en CMA.
 • Prehabilitació multimodal
 • Maneig de farmacologia crònica i l'anestèsia.
 • Hemoteràpia. Planificació estalvi de sang. Optimització Hemoglobina i altres paràmetres
 • UMCSS "Blood management". Consideracions d'Infermera dins de la UMCSS
 • Premedicació. Profilaxi Antibiòtica. Consideracions i procediments. Profilaxis NVPO
 • Profilaxi endocarditis. Profilaxi tromboembòlica. Mesures normotèrmia
 • Anafilaxia
 • Seminari electrocardiografia.

Metodologies docents

 • Exposicions contextualitzades amb discussió lliure o estructurada
 • Estudi i anàlisi de casos
 • Demostració amb entrenament simulació
 • Seminaris de simulació operativa sobre un procés de salut en un context específic real o fictici.
 • Exercicis pràctics