Màster en infermeria aplicada a l'anestèsia, reanimació i terapèutica del dolor

Matèria 2: Avaluació del pacient

← Tornar

Informació general

Titulació:

Màster en infermeria aplicada a l'anestèsia, reanimació y treapèutica del dolor

Crèdits ECTS:

6

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d'impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

1r

Professorat

 • Titular:

  • Dra. Montse Sanclemente Dalmau

  • Ana María Luque Gallardo

 • Col·laboradors:

  • Marta Argilaga Nogues

  • Ana Arias Lopez

  • Elvira Bisbe Vives

  • Fernando Escolano Villén

  • Imma Fortea Navarro

  • Ana María Luque Gallardo

  • Daniel Martínez Millán

  • Anna Mases Fernández

  • Marc Sadurní Sardá

Competències

Generals:

 • CG1. Capacitat per aplicar coneixements a la pràctica
 • CG3. Treball en equip interdisciplinari
 • CG5. Vetllar pel manteniment de les competències professionals
 • CG6. Promoció de la salut i prevenció de riscos
 • CG7. Capacitat d'anàlisi i síntesi
 • CG8. Comunicació i relació amb l'usuari
 • CG9. Habilitats comunicatives per a la relació interpersonal

Específiques:

 • CE1.Ser capaç d'aplicar els coneixements adquirits, assolint la expertesa en la pràctica clínica durant tot el procés perioperatori
 • CE4. Contribuir a la relació infermera-pacient durant tot el procés perioperatori
 • CE6. Aplicar mecanismes per garantir la seguretat i la qualitat del pacient en anestèsia
 • CE7. Fer promoció de la salut als pacients tenint en compte els aspectes biològics,psicològics, socials i culturals
 • CE9. Aplicar el codi ètic de la IFNA (Federación Internacional de Enfermeras Anestesistas)
 • CE10. Elaborar un pla de cures en l'àmbit de l'anestèsia
 • CE11. Conèixer i aplicar procediments i protocols relacionats amb l'anestèsia
 • CE12. Tenir cura de les persones en situacions relacionades amb l'anestèsia
 • CE16. Realitzar una visita preanestèsica infermera

Transversals:

 • CT1. Aplicar estratègies per a la resolució de problemes.
 • CT2. Mostrar habilitats per a adquirir nous coneixements i compartir-los a través de la docència
 • CT3. Mostrar sentit de compromís, respecte, honestedat i seguretat, habilitats comunicatives (orals i escrites) així com llenguatge corporal.
 • CT4. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per a dissenyar solucions

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Conèixer els protocols de medicació preanestèsica
 • RA2. Descriure els diferents protocols de profilaxis: antibiòtica, protecció gàstrica, endocarditis, tromboembòlica, anafilàxia
 • RA3. Descriure els paràmetres realitzats en una avaluació preoperatòria anestèsica
 • RA4. Conèixer i utilitzar l'aportació de les dones i dels estudis de gènere en la seva disciplina
 • RA5. Saber fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge
 • RA6. Explicar les escales d'estratificació del risc anestèsic
 • RA7. Identificar els fàrmacs de prescripció crònica que poden interaccionar amb el procés anestèsic
 • RA8. Interpretar els resultats de les proves complementàries necessàries per un acte anestèsic.
 • RA9. Adquirir les habilitats necessàries per a l'establiment de la relació terapèutica amb l'usuari

Continguts

 • Avaluació preoperatòria. Guia i proves complementàries. Estratificació del risc anestèsic/quirúrgic. 
 • Paper de la infermeria d'anestèsia en la visita preanestèsica. Qüestionari pre- anestèsic. Informació procés anestèsic i consentiment. Visita preoperatòria en CMA.
 • Prehabilitació multimodal
 • Maneig de farmacologia crònica i l'anestèsia.
 • Hemoteràpia. Planificació estalvi de sang. Optimització Hemoglobina i altres paràmetres
 • UMCSS "Blood management". Consideracions d'Infermera dins de la UMCSS
 • Premedicació. Profilaxi Antibiòtica. Consideracions i procediments. Profilaxis NVPO
 • Profilaxi endocarditis. Profilaxi tromboembòlica. Mesures normotèrmia
 • Anafilaxia
 • Seminari electrocardiografia.

Metodologies docents

 • Exposicions contextualitzades amb discussió lliure o estructurada
 • Estudi i anàlisi de casos
 • Demostració amb entrenament simulació
 • Seminaris de simulació operativa sobre un procés de salut en un context específic real o fictici.
 • Exercicis pràctics

SISTEMA D'AVALUACIÓ

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

30%

Bloc 1

Activitats individuals

30%

Bloc 2

Activitats individuals

40%

Bloc 3

Prova individual de coneixements