Màster en infermeria aplicada a l'anestèsia, reanimació i terapèutica del dolor

Matèria 6: Practicum

← Tornar

Informació general

Titulació:

Màster en infermeria aplicada a l'anestèsia, reanimació y treapèutica del dolor

Crèdits ECTS:

12

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d'impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

2n

Professorat

 • Titular:

  • Montse Sanclemente Dalmau

 • Col·laboradors:

  • Bibiana Ros Nebot

  • Lucia Cao López

  • Elia Alonso Simón

  • Ariadna Soler Boada

  • Elisabet Cedo Lluís

Competències

Generals:

 • CG1. Capacitat per aplicar coneixements a la pràctica
 • CG3. Treball en equip interdisciplinar
 • CG5. Vetllar pel manteniment de les competències professionals
 • CG6. Promoció de la salut i prevenció de riscos
 • CG8. Comunicació i relació amb l'usuari
 • CG9. Habilitats comunicatives per a la relació interpersonal

Específiques:

 • CE1.Ser capaç d'aplicar els coneixements adquirits, assolint la expertesa en la pràctica clínica durant tot el procés perioperatori
 • CE2. Participar de les cures infermeres a les unitats especials de reanimació postoperatòria i dolor agut i crònic
 • CE4. Contribuir a la relació infermera-pacient durant tot el procés perioperatori
 • CE5. Garantir l'atenció adequada al pacient, treballant dins l'equip d'anestèsia
 • CE6. Aplicar mecanismes per garantir la seguretat i la qualitat del pacient en anestèsia
 • CE7. Fer promoció de la salut als pacients tenint en compte els aspectes bbiològics,psicològics, socials i culturals
 • CE9. Aplicar el codi ètic de la IFNA (Federación Internacional de Enfermeras Anestesistas)
 • CE10. Elaborar un pla de cures en l'àmbit de l'anestèsia
 • CE11. Conèixer i aplicar procediments i protocols relacionats amb l'anestèsia
 • CE12. Tenir cura de les persones en situacions relacionades amb l'anestèsia
 • CE13. Aplicar tècniques i cures avançades: suport vital, reanimació, etc
 • CE14. Participar de la monitorització invasiva en processos anestèsics d'alt risc.
 • CE15. Col·laborar en anestèsies d'alt risc.
 • CE16. Realitzar una visita preanestèsica infermera
 • CE17. Realitzar sedacions en endoscòpies.

Transversals:

 • CT1. Aplicar estratègies per a la resolució de problemes.
 • CT2. Mostrar habilitats per a adquirir nous coneixements i compartir-los a través de la docència
 • CT3. Mostrar sentit de compromís, respecte, honestedat i seguretat, habilitats comunicatives (orals i escrites) així com llenguatge corporal.
 • CT4. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per a dissenyar solucions

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Elaborar un pla de cures d'anestèsia
 • RA2. Aplicar procediments i protocols relacionats amb l'anestèsia.
 • RA3. Aplicar  tècniques i cures avançades: suport vital, reanimació, etc.
 • RA4. Realitzar/col·laborar en una avaluació preanestèsica.
 • RA5. Realitzar sedacions en procediments diagnòstics
 • RA6. Participar en la monitorització invasiva en processos anestèsics
 • RA7. Adquirir les habilitats necessàries per a l'establiment de la relació terapèutica amb l'usuari

Continguts

S'estableixen 3 rotatoris:

 • 140 hores a l'àrea quirúrgica
 • 70 hores a una unitat de reanimació
 • 35h en una àrea fora de l'àrea quirúrgica: Unitat de dolor, consultes preanestèsiques, unitat endoscòpies

Metodologies docents

 • Pràctiques externes
 • Tutories individuals/grupals
 • Mètode demostratiu i / o adquisició de destreses