Màster en infermeria aplicada a l'anestèsia, reanimació i terapèutica del dolor

Matèria 6: Practicum

← Tornar

Informació general

Titulació:

Màster en infermeria aplicada a l'anestèsia, reanimació y treapèutica del dolor

Crèdits ECTS:

12

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d'impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

2n

Professorat

 • Titular:

  • Elia Alonso Simón

 • Col·laboradors:

  • Bibiana Ros Nebot

  • Lucia Cao López

  • Ariadna Soler Boada

Competències

Generals:

 • CG1. Capacitat per aplicar coneixements a la pràctica
 • CG3. Treball en equip interdisciplinar
 • CG5. Vetllar pel manteniment de les competències professionals
 • CG6. Promoció de la salut i prevenció de riscos
 • CG8. Comunicació i relació amb l'usuari
 • CG9. Habilitats comunicatives per a la relació interpersonal

Específiques:

 • CE1.Ser capaç d'aplicar els coneixements adquirits, assolint la expertesa en la pràctica clínica durant tot el procés perioperatori
 • CE2. Participar de les cures infermeres a les unitats especials de reanimació postoperatòria i dolor agut i crònic
 • CE4. Contribuir a la relació infermera-pacient durant tot el procés perioperatori
 • CE5. Garantir l'atenció adequada al pacient, treballant dins l'equip d'anestèsia
 • CE6. Aplicar mecanismes per garantir la seguretat i la qualitat del pacient en anestèsia
 • CE7. Fer promoció de la salut als pacients tenint en compte els aspectes bbiològics,psicològics, socials i culturals
 • CE9. Aplicar el codi ètic de la IFNA (Federación Internacional de Enfermeras Anestesistas)
 • CE10. Elaborar un pla de cures en l'àmbit de l'anestèsia
 • CE11. Conèixer i aplicar procediments i protocols relacionats amb l'anestèsia
 • CE12. Tenir cura de les persones en situacions relacionades amb l'anestèsia
 • CE13. Aplicar tècniques i cures avançades: suport vital, reanimació, etc
 • CE14. Participar de la monitorització invasiva en processos anestèsics d'alt risc.
 • CE15. Col·laborar en anestèsies d'alt risc.
 • CE16. Realitzar una visita preanestèsica infermera
 • CE17. Realitzar sedacions en endoscòpies.

Transversals:

 • CT1. Aplicar estratègies per a la resolució de problemes.
 • CT2. Mostrar habilitats per a adquirir nous coneixements i compartir-los a través de la docència
 • CT3. Mostrar sentit de compromís, respecte, honestedat i seguretat, habilitats comunicatives (orals i escrites) així com llenguatge corporal.
 • CT4. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per a dissenyar solucions

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Elaborar un pla de cures d'anestèsia
 • RA2. Aplicar procediments i protocols relacionats amb l'anestèsia.
 • RA3. Aplicar  tècniques i cures avançades: suport vital, reanimació, etc.
 • RA4. Realitzar/col·laborar en una avaluació preanestèsica.
 • RA5. Realitzar sedacions en procediments diagnòstics
 • RA6. Participar en la monitorització invasiva en processos anestèsics
 • RA7. Adquirir les habilitats necessàries per a l'establiment de la relació terapèutica amb l'usuari

Continguts

S'estableixen 3 rotatoris:

 • 140 hores a l'àrea quirúrgica
 • 70 hores a una unitat de reanimació
 • 35h en una àrea fora de l'àrea quirúrgica: Unitat de dolor, consultes preanestèsiques, unitat endoscòpies

Metodologies docents

 • Pràctiques externes
 • Tutories individuals/grupals
 • Mètode demostratiu i / o adquisició de destreses

SISTEMA D'AVALUACIÓ

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

50%

Bloc 1

Rotatori AQ

35%

Bloc 2

Rotatori
Reanimació

15%

Bloc 3

Rotatori AQ