Màster en infermeria aplicada a l'anestèsia, reanimació i terapèutica del dolor

Matèria 11: Treball Final de Màster

← Tornar

Informació general

Titulació:

Màster en infermeria aplicada a l'anestèsia, reanimació y treapèutica del dolor

Crèdits ECTS:

6

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d'impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

2n/3r

Professorat

 • Titular:

  • Montse Sanclemente Dalmau

 • Col·laboradors:

  • Elia Alonso Simón

  • Míriam Armora Verdú

  • Adriana Carbó García

  • Goretti Escuer Badia

  • Sandra García de Castro

  • Silvia Rodriguez Vall-Llovera

  • Bibiana Ros Nebot

  • Eva Maria Sanchez Morales

  • Montse Sanclemente Dalmau

  • Amalia Sillero Sillero

  • Laia Ventura Expósito

Competències

Generals:

 • CG2. Capacitat per generar noves idees
 • CG4. Habilitats per a la cerca d'Informació
 • CG5. Vetllar pel manteniment de les competències professionals
 • CG7. Capacitat d'anàlisi i síntesi

Específiques:

 • CE8. Assolir les habilitats en la recerca en l'àmbit de l'anestèsia
 • CE9. Aplicar el codi ètic de la IFNA (Federación Internacional de Enfermeras Anestesistas)

Transversals:

 • CT1. Aplicar estratègies per a la resolució de problemes.
 • CT2. Mostrar habilitats per a adquirir nous coneixements i compartir-los a través de la docència
 • CT3. Mostrar sentit de compromís, respecte, honestedat i seguretat, habilitats comunicatives (orals i escrites) així com llenguatge corporal.
 • CT4. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per a dissenyar solucions

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Generar idees innovadores per l'àmbit de l'anestèsia, reanimació o terapèutica del dolor
 • RA2. Gestionar la informació i avaluar críticament la bibliografia més rellevant pel seu fenomen d'estudi
 • RA3. Identificar els recursos metodològics pertinents al seu fenomen d'estudi
 • RA4. Aplicar els principis ètics de la investigació en la elaboració del TFM
 • RA5. Elaborar i defendre el TFM, utilitzant els criteris de rigor i qualitat científics

Continguts

 • Presentació de la matèria
 • Seminari projectes de recerca quantitatius
 • Seminari projectes de recerca qualitatius
 • Seminari projectes d'innovació

Metodologies docents

 • Tutories presencials
 • Presentacions orals i/o escrites.
 • Recerca bibliogràfica
 • Lectura crítica de articles científics
 • Elaboració de protocols d'investigació
 • Redacció d'informes
 • Defensa oral de projectes d'investigació

SISTEMA D'AVALUACIÓ

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

40%

Bloc 1

Activitats de seguiment

20%

Bloc 2

Defensa Oral TFM

40%

Bloc 3

Treball escrit TFM