Màster en Infermeria Aplicada a les Emergències Extrahospitalàries (MIA-EE)

Criteris d’admissió

Estar en possessió del títol de Grau en Infermeria/Diplomat en Infermeria.

En cas d'haver cursat els estudis a l'estranger es necessita:

 • Document acreditatiu de l'homologació dels estudis o de l'equivalència del títol superior
 • En el cas de no tenir l'homologació definitiva es necessitarà una valoració individual per part de la direcció de la universitat, un cop rebuda la següent documentació:
  • Còpia compulsada del DNI/passaport/NIE.
  • Còpia compulsada del títol o de la certificació acreditativa de la seva expedició.
  • Còpia compulsada del certificat de les matèries cursades per l'obtenció del títol.
  • Es podrà requerir a la persona interessada altra documentació que es consideri necessària per analitzar l'equivalència de la titulació presentada amb les requerides per accedir als estudis de màster.
  • En cap cas l'accés dels estudis de màster per aquesta via implicarà l'homologació directa del títol estranger de la persona interessada, ni cap reconeixement que no sigui per cursar els estudis sol·licitats.

Criteris de selecció

La Comissió de Màsters farà selecció dels interessats a partir de:

 • Currículum.
 • Experiència professional.
 • Entrevista amb el coordinador del màster.

Preinscripció

Preinscripció: per a la preinscripció és necessari omplir el formulari d’inscripció ONLINE (amb el pagament de 200 € en concepte de reserva de plaça, aquests 200 € seran descomptats del total si es formalitza la matrícula).

Inscripció online (Inscripcions tancades)

Admissió

Convocatòria ordinària:

A partir del mes de maig tindran lloc les entrevistes amb la coordinadora del màster.

L'admissió es notificarà mitjançant correu electrònic a partir del 4 de juliol.

Convocatòria extraordinària:

Del 4 al 7 de setembre tindran lloc les entrevistes amb la coordinadora del màster.

L'admissió es notificarà mitjançant correu electrònic a partir del 8 de setembre.

Matrícula

Matrícula: (realització des de Secretaria i enviament mitjançant correu electrònic a l'alumne/a)

 • Ordinària: del 10 al 14 de juliol.
 • Extraordinària: del 13 al 15 de setembre.

Documentació necessària:

 • Resguard del pagament de la preinscripció
 • DNI (per les dues cares)
 • Curriculum vitae
 • Titulació (Diplomatura o Grau)
 • Certificat acadèmic amb nota mitjana final
 • 1 fotografia mida carnet
 • Targeta sanitària 
 • Dades bancàries

Preu Matrícula: el preu de la matrícula és de 4000 € +  taxes. Fraccionat en 2 quotes. (No inclòs al preu de la matrícula la taxa de tramitació i expedició del títol):

 • 1r pagament: (50% del preu de la matrícula) durant les 72 hores posteriors a la data que consti a la matrícula.
 • 2n pagament: (50% del preu de la matrícula) mitjançant càrrec al compte bancari indicat durant la primera setmana de novembre.

Descomptes aplicables a la matrícula*

 • Institucions col·laboradores amb l'ESIHMar per pràctiques del MIA-EE - Descompte del 7%**
 • Institucions col·laboradores amb l'ESIHMar - Descompte del 5% **

IMPORTANT: Per beneficiar-te d'aquests descomptes caldrà que la persona interessada faci el pagament de la reserva de prematrícula de 200 € abans del 30 de juliol. Així mateix, caldrà que facis arribar un document acreditatiu de pertinença a la institució corresponent a l'adreça de correu mia.ee@esimar.edu.es

*Aquests descomptes són aplicables al preu de la matrícula, excloent les taxes administratives.

**Institució subjecta a verificació.