Màster en Infermeria Aplicada a les Emergències Extrahospitalàries (MIA-EE)

Criteris d’admissió

Estar en possessió del títol de Grau en Infermeria/Diplomat en Infermeria.

En cas d'haver cursat els estudis a l'estranger es necessita:

 • Document acreditatiu de la homologació dels estudis o de l'equivalència del títol superior
 • En el cas de no tenir la homologació definitiva es necessitarà una valoració individual per part de la direcció de la universitat, un cop rebuda la següent documentació:
  • Còpia compulsada del DNI/passaport/NIE
  • Còpia compulsada del títol o de la certificació acreditativa de la seva expedició
  • Còpia compulsada del certificat de les matèries cursades per la obtenció del títol
  • Es podrà requerir a la persona interessada altre documentació que es consideri necessària per analitzar l'equivalència de la titulació presentada amb les requerides per accedir als estudis de màster
  • En cap cas l'accés dels estudis de màster per aquesta via implicarà la homologació directa del títol estranger de la persona interessada, ni cap reconeixement que no sigui per cursar els estudis sol·licitats.

Criteris de selecció

La Comissió de Màsters farà selecció dels interessats a partir de:

 • Currículum
 • Experiència professional
 • Entrevista amb el coordinador del màster

Preinscripció

Termini de preinscripció extraordinària: fins al 31 de juliol.

Preinscripció: per a la preinscripció és necessari omplir el formulari d’inscripció ONLINE (amb el pagament de 200€ en concepte de reserva de plaça, aquests 200€ seran descomptats del total si es formalitza la matrícula).

Inscripció online

Admissió

Convocatòria ordinària:

Del 27 de juny a l'1 de juliol tindran lloc les entrevistes amb la coordinadora del màster.

L'admissió es notificarà mitjançant correu electrònic a partir del 5 de juliol.

Matrícula

Matrícula: (realització des de Secretaria i enviament mitjançant correu electrònic a l'alumne/a)

 • Ordinària: de l'11 al 15 de juliol.

Documentació necessària:

 • Resguard del pagament de la preinscripció
 • DNI (per les dues cares)
 • Currículum vitae
 • Titulació (Diplomatura o Grau)
 • Certificat acadèmic amb nota mitja final
 • 1 fotografia mida carnet
 • Targeta sanitària 
 • Dades bancàries

Preu Matrícula: el preu de la matrícula és de 4000€ +  taxes. Fraccionat en 2 quotes. (No inclòs al preu de la matrícula la taxa de tramitació i expedició del títol):

 • 1r pagament: (50% del preu de la matrícula) durant les 72 hores posteriors a la data que consti a la matrícula.
 • 2º pagament: (50% del preu de la matrícula) mitjançant càrrec al compte bancari indicat durant la primera setmana de novembre.