Màster en infermeria aplicada a les emergències extrahospitalàries

Emergències mèdiques avançades

← Tornar

Informació general

Titulació:

Màster en infermeria aplicada a les emergències extrahospitalàries

Crèdits ECTS:

6

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d'impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

2n

Professorat

 • Titular:

  • Eduard Morella Alaix

 • Col·laboradors:

  • Laura Galán Abrego

  • José Ramon Moreno Zafra

  • Juan Antonio Escórcia Chafer

  • Daniel Valenzuela Entrena

  • Yolanda Díaz Buendía

Competències

Generals:

 • CG1. Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.
 • CG3. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els medis disponibles.
 • CG6. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva seguretat
 • CG7. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys

Específiques:

 • CE1. Comunicar efectivament i de forma empática en els diferents entorns d'atenció de l'emergència extrahospitalària.
 • CE2. Demostrar l'habilitat per a liderar i treballar en equip en l'atenció de l'emergència extrahospitalària
 • CE3. Aplicar mecanismes per a garantir la seguretat del pacient i la qualitat en l'atenció de l'emergència extrahospitalària
 • CE4. Actuar tenint en compte els principis ètics i la legislació vigent en matèria de competències infermeres en l'àmbit extrahospitalari
 • CE5. Atendre a la persona usuària sense discriminació per raó de sexe, edat, classe, diversitat funcional, procedència o qualsevol altra condició.
 • CE8. Aplicar els principis de la pràctica basada en l'evidència en la presa de decisions
 • CE9. Conèixer i aplicar procediments i protocols relacionats amb les emergències extrahospitalaàries
 • CE10. Atendre les necessitats de la persona de forma integral en l'àmbit de l'emergència extrahospitalària
 • CE11. Aplicar tècniques i cures avançades: suport vital avançat, suport vital avançat en trauma adult i pediàtric i cures post-ressuscitació extrahospitalària.
 • CE18. Realitzar les cures d'infermeria amb destresa i habilitat en situacions d'emergència
 • CE19. Escollir entre els diferents materials de cura, de mobilització i immobilització més adients a cada situació d'emergència

Transversals:

 • CT2. Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica
 • CT4. Coneixements generals bàsics de l'àrea d'estudi
 • CT9. Capacitat per aprendre
 • CT11. Capacitat de crítica i autocrítica
 • CT14. Resolució de problemes
 • CT15. Presa de decisions 2
 • CT16. Treball en equip
 • CT17. Habilitats interpersonals
 • CT18. Lideratgne
 • CT26. Preocupació per la qualitat

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Analitza les diferències per sexe i les desigualtats de gènere en l'etiologia, l'anatomia, la fisiologia i les patologies, en el diagnòstic diferencial, les opcions terapèutiques i la resposta farmacològica i en el pronòstic; en les cures a pacients així com en altres tipus de diagnòstics i intervencions en salut
 • RA2. Coneix i aplica les mesures de contenció verbal i no verbal davant de les situacions d'emergència amb pacient psiquiàtric.
 • RA3. Descriu el protocol d'actuació davant l'amenaça de suïcidi
 • RA4. Identifica les patologies pediàtriques més prevalents que poden conduir a una situació d'emergència extrahospitalària
 • RA5. Identifica les patologies ginecologiques i/o obstètriques més prevalents que poden conduir a una situació d'emergència extrahospitalària
 • RA6. Descriu el procediment d'actuació davant d'una situació de part extrahospitalari
 • RA7. Identifica situacions de final de vida i adequa l'actuació professional

Continguts

 • Tema 1: Suport Vital Immediat (shock)

 • Tema 2: Pacient politraumàtic

 • Tema 3:Intubació orotraqueal

 • Tema 4: Introducció a la ventilació mecànica invasiva i no invasiva

 • Tema 5:Ús de la capnografia per la presa de decisions

 • Tema 6:Ecografia en les Emergències Extrahospitalàries

 • Tema 7: Suport Vital Avançat

Metodologies docents

 • MD1 Sessions de classes expositives
 • MD2 Activitats presencials dedicades a l'estudi i la resolució d'exercicis i treballs proposats per l'equip docent (estudi i treball personal).
 • MD3 Metodologia de simulació
 • MD4 Mètode demostratiu i / o adquisició de destreses
 • MD5 Aprenentatge cooperatiu
 • MD7 Estudi de casos