FAQs - Preguntes freqüents


Quan s'obre el termini de preinscripció?

La preinscripció al màster roman oberta durant tot el curs. Per a més informació, clicar en el següent enllaç sobre Accés i Matrícula.


Es pot estudiar el màster a temps parcial?

Sí, segons la Normativa de l'Escola d'Infermeria de la Mar, adscrita a la Universitat Pompeu Fabra, es pot cursar el màster a temps parcial en dos anys (30 crèdits cada any).

Per a més informació, clicar en el següent enllaç: Itinerari matrícula parcial MISE


El màster és oficial?

Sí, el títol té caràcter oficial, la qual cosa dota d'accés al doctorat de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). La titulació obtinguda és la de Màster Universitari de la Universitat Pompeu Fabra.

Les pràctiques externes del màster poden ser convalidades amb l'experiència laboral?

No, les pràctiques externes no poden ser convalidades ni per experiència laboral ni per altres pràctiques acadèmiques realitzades en altres titulacions.


On es realitzen les pràctiques externes i quin és l'horari?

Les pràctiques es desenvolupen durant cinc setmanes en centres escolars d'educació ordinària o educació especial, en el mateix horari del servei d'infermeria del centre escolar, que sol coincidir amb la jornada escolar, entre les 8 h del matí i 17 h de la tarda. Per a més informació clica el següent enllaç sobre Pràctiques.


Existeix possibilitat de reconeixement de crèdits d'altres titulacions?

Sí, és possible el reconeixement d'un màxim del 15% (9 crèdits), aquests mai poden ser TFM o pràctiques. Cal presentar la sol·licitud corresponent juntament amb els plans docents de les matèries que es desitgin convalidar en els terminis establerts per la Universitat. La presentació de la sol·licitud i el pagament de taxes no implica, necessàriament, el reconeixement dels crèdits sol·licitats, havent-se d'aprovar per la comissió corresponent l'equivalència entre crèdits i la validesa d'aquests. 


Quin grau de presencialitat requereix el màster?

El màster es realitza en format semipresencial per a facilitar la conciliació professional i personal, combinant formació autònoma amb sessions síncrones virtuals (quatre sessions per trimestre) i tallers/simulacions presencials (tres dies consecutius durant el 2n trimestre). També requereix un període de pràctiques presencial (cinc setmanes durant el 2n trimestre).


On es realitzen les activitats presencials?

Es duen a terme a l'Escola Superior d'Infermeria Hospital del Mar - ESIHMar.

C/Aiguader 80, 3a planta, 08003, Barcelona

Com arribar


Quin és l'horari de les sessions síncrones?

Les sessions síncrones virtuals es duen a terme quinzenalment els dilluns de 16 h a 20:30 h


Quina és la metodologia docent?

El màster combina els avantatges d'un màster virtual, amb els d'un de presencial. L'aprenentatge es desenvolupa a partir de contingut virtual i activitats d'avaluació continuada a través d'una plataforma online integrada. Així mateix, les sessions sincròniques tenen per objectiu l'aprofundiment i debat sobre qüestions d'interès i d'actualitat. Les assignatures del màster combinen diverses metodologies d'ensenyament - aprenentatge, l'objectiu de les quals és l'entrenament d'habilitats per a l'adquisició de competències professionals. Finalment, els estudiants compten amb el suport i el seguiment constant del seu progrés per part del professorat del màster, amb tutories disponibles durant tot el curs i atenció a les seves necessitats a través de la plataforma virtual.


En quin idioma s'imparteix el màster?

L'idioma vehicular del màster és el castellà. El contingut d'ús habitual està redactat en castellà. En algunes matèries els estudiants hauran de treballar textos en anglès.


Quin és el quadre docent?

L'equip docent està compost per professionals en actiu especialitzats en les seves àrees de docència amb àmplia experiència en el context escolar. Per a més informació, dirigir-se al Pla d'estudis de cada assignatura.


Quines sortides laborals té el màster?

La infermera/er escolar, com a professional de la prevenció, però també de les cures, és una figura cada vegada més demandada en els centres educatius, estant cada vegada més present a la comunitat.

Aquest programa de màster afavoreix la inserció laboral i el desenvolupament professional en les àrees de: (1) professionalització en l'àmbit de la salut escolar a través de l'exercici en centres escolars, programes d'educació per a la salut, associacions i àrees socioeducatives d'institucions públiques i altres corporacions; (2) recerca en ciències de la salut, amb una clara orientació cap a les estratègies de promoció i prevenció de la salut en la infància i adolescència; (3) organismes governamentals en el disseny i implementació de campanyes de promoció i prevenció de la salut, entre d'altres.