Màster Universitari en Recerca Aplicada a les Cures Integrals per a la Salut

Treball final de Màster

Treball final de màster

El treball final de màster (TFM) suposa un total de 18 crèdits ECTS. El TFM consisteix en el lliurament d’una memòria escrita i la seva corresponent defensa oral, la qual es realitza davant d’un tribunal expert i en la que l’estudiantat haurà de demostrar les competències assolides.

El propòsit del TFM és orientar a l'alumnat en la recerca científica, sempre guiat per un tutor/a. El treball requereix, esforç, metodologia i maduresa. Els objectius docents del TFM inclouen:

  • Posar de manifest que l'estudiant ha assolit els objectius del programa, sap identificar les tècniques i els mètodes més adequats per a la resolució dels problemes plantejats en el projecte, i sap aplicar-los de manera adequada.
  • Assolir la capacitat de buscar, utilitzar i entendre literatura tècnica o de recerca especialitzada.
  • Conèixer de prop una àrea activa de la matemàtica, estadística o investigació operativa actuals, o les seves aplicacions.
  • Saber exposar el material tècnic, professional i/o de recerca tant per escrit com oralment.