Comunicació i projecció institucional

L'Escola Superior d'Infermeria Hospital del Mar, a través de l'equip que constitueix la Comissió de Comunicació, gestiona la comunicació interna (entre PAS, PDI i estudiants) i externa (persones i institucions alienes a l'ESIHMar-UPF i projecció d'imatge de la institució). L'objectiu d'aquesta comissió és transmetre una imatge corporativa d'acord amb els seus valors i principis.

Així doncs, la comissió de comunicació té a càrrec seu les següents unitats funcionals:

Comunicació: Gestiona els canals i serveis de comunicació interna i externa i elabora productes alineats amb la imatge corporativa de la institució, amb funcions d'informació, difusió i promoció.

 • Gestió de la comunicació interna:
  • Es fomenta una comunicació cordial i no violenta entre els membres de la comunitat.
  • Fomenta l'ús del model de comunicació de Marshall Rosenberg (1992) entre els membres de la comunitat educativa, especialment entre el PDI, PAS i estudiants, per aconseguir que aquests es comuniquin entre si (i també cadascú amb ell mateix) amb empatia i eficàcia.
  • Està en contacte i es manté alineada amb la unitat de comunicació del Parc de Salut Mar i de la UPF.
  • Valora els canals d'informació interna i identifica propostes de millora.
  • Vetlla per l'ús dels canals de comunicació correctes i fomenta l'ús de materials corporatius en tot moment dins del procés comunicatiu.
 • Gestió de la comunicació externa:

  • Planifica, desenvolupa i gestiona les campanyes publicitàries i de promoció de l'Escola Superior d'Infermeria Hospital del Mar tenint en compte els usuaris finals i els objectius marcats.
  • Estableix relacions de col·laboració amb altres institucions i departaments.
  • Coordina i difon notícies d'actualitat universitària.
  • Administra el portal web institucional (web pública) i dissenya l'arquitectura de la informació presentada. Administra les xarxes socials institucionals.
  • Analitza l'impacte de les accions comunicatives als objectius obtinguts (ex: increment de matrícula, pujada de la nota de tall).
  • Reporta a les institucions i els departaments corresponents els resultats obtinguts i l'impacte sobre el públic objectiu.
  • Coordina la producció de continguts gràfics i audiovisuals institucionals.
  • Identifica necessitats institucionals d'informació i sensibilització i les transforma en productes de comunicació en funció dels objectius marcats.
  • Controla la presència de l'escola a la xarxa i l'adequació a la realitat de tota la informació publicada en relació amb la institució.
  • Proposa i estableix les pautes i els criteris d'ús dels canals, les eines i els productes d'informació i comunicació externa en qualsevol suport.
  • Comunica i informa a la resta de la comunitat d'accions o iniciatives relacionades amb la comunicació, i sol·licita i coordina la seva col·laboració per a la implementació d'estratègies institucionals.
  • Dona suport i difusió a les accions de les diferents comissions de l'escola.
 • Imatge corporativa:

  • Dissenya l'estratègia per aconseguir una identitat visual corporativa orgànica, competitiva i en harmonia amb la resta d'institucions afiliades.
  • Assegura el compliment del Manual d'estil gràfic i la Guia d'usos i estil a les xarxes socials del Parc de Salut Mar en el disseny dels productes i publicacions elaborats.
  • Incorpora els valors institucionals a tots els aspectes de la identitat visual corporativa.
  • Sol·licita materials gràfics i assessorament per part del PAS i PDI de l'escola per optimitzar recursos i garantir uns productes adequats als estàndards de seguretat i qualitat esperats per al col·lectiu infermer.
  • Elabora propostes gràfiques, maqueta i coordina la producció de materials de comunicació institucional.
  • Assessora en tot allò relacionat amb la identitat visual corporativa.
 • Promoció d’estudis:

  • Planifica i dona suport tècnic a les accions de promoció de l'oferta formativa de grau, màster, doctorat i formació continuada. Involucra estudiants i exalumnes en la promoció dels estudis oferts pel centre.
  • Impulsa les accions d'informació per a la captació d'estudiants.
  • Planifica la difusió i dona suport tècnic a esdeveniments acadèmics i institucionals, com ara actes o jornades.
  • Col·labora en la planificació i promou la involucració de tots els membres de la comunitat educativa a fires i altres esdeveniments relacionats amb els estudis de grau, màster i doctorat.
 • Serveis lingüístics:

  • Fa un seguiment del compliment del model de llengua i dels criteris lingüístics d'ús general definits per UPF i proposa accions de millora.
  • Dona suport a la comunitat educativa perquè la informació que es transmet sigui inclusiva i compleixi els criteris d'igualtat i diversitat.
  • Revisa i corregeix els documents en llengua catalana, castellana o anglesa relacionats amb els àmbits institucional, administratiu i/o docent que se li enviïn, i totes les traduccions en els àmbits esmentats.

COORDINACIÓ GENERAL DEL SERVEI DE COMUNICACIÓ

 • Coordinadora
  Sra. Anna López Cortina
  alopezc(ELIMINAR)@esimar.edu.es
  Telèfon: 93 248 39 32
  Fax: 93 248 39 34
 • Equip
  María Gil Poisa, Ariadna Graells Sans, Esther Insa Calderón, Toni Torrent Martínez, Marcial Varela Lalanda i Àlex Vicente Villalba.