Dades i indicadors - Màster Universitari en Infermeria i Salut Escolar

Satisfacció dels graduats amb el Màster Universitari en Infermeria i Salut Escolar

(Valors sobre 5 punts)

  2019-2021 2020-2021 2021-2022
La informació pública sobre el màster és accessible, completa i està actualitzada 4,7 4 3,22
El màster està ben organitzat (coordinació i seqüenciació d'assignatures, horaris, calendari, etc.) 3 3,14 3,11
El meu nivell acadèmic d'accés era adient per al seguiment del màster 3,9 4,71 4
El contingut de les assignatures (actualització, nivell superior al grau/títol superior, etc.) s'adequa al perfil formatiu del màster 3,6 3,71 4
La metodologia docent ha afavorit el meu aprenentatge 4 3,71 3,44
Els sistemes d'avaluació han permès reflectir adequadament el meu aprenentatge 4,1 3,71 3,44
El volum de treball exigit és coherent amb el nombre de crèdits de les assignatures i el TFM 3,5 3,85 3,11
Estic satisfet/a amb el professorat 4,3 3,85 4,11
Estic satisfet/a amb les pràctiques externes 4,37 3,85 4,22
Estic satisfet/a amb el TFM 3,9 4,28 3,66
Les instal·lacions i els recursos especialitzats (aules, sales de simulació, equips informàtics, biblioteca, etc.) han estat adequats 4,7 4,5 4,33
El màster m'ha donat oportunitats d'accedir a una comunitat de recerca i/o professional 4 3,28 4,22
La formació rebuda m'ha permès millorar les meves competències personals (nivell de confiança, aprenentatge autònom, creativitat, resolució de nous problemes, anàlisi crític, etc.) 3,8 3,85 3,8
La formació rebuda m'ha permès millorar les meves capacitats per desenvolupar l'activitat professional 3,9 4 3,77
Estic satisfet/a amb el màster 4 3,85 3,55