Grau en Infemeria

Evolució Històrica i Filosòfica del Cuidatge

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

5

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

1r

Professorat

 • Titular:

  • Dra. Olga Rodrigo-Pedrosa

 • Col·laboradores:

  • Dra. Maria Gil Poisa

  • Prof. Mónica Alcalá Lorente

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteixi de la base de l'educació secundària general, i que es sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CB3. Que els estudiants tinguin capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • CG1. Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.
 • CG3. Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.
 • CG6. Basar les intervencions d'infermeria en l'evidència científica i els mitjans disponibles.
 • CG14. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat de la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en què viuen el seu procés de salut-malaltia.
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe, gènere, per a dissenyar solucions.

Específiques:

 • CE11. Identificar, integrar i relacionar el concepte de salut i les cures, des de una perspectiva històrica, per tal de comprendre l'evolució del cuidatge infermer.
 • CE12. Comprendre des d'una perspectiva ontològica i epistemològica, l'evolució dels conceptes centrals que configuren la disciplina d'infermeria, així com els models teòrics més rellevants, aplicant la metodologia científica en el procés de tenir cura i desenvolupament els plans de cures corresponents.
 • CE14. Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria.

Resultats d’aprenentatge

 • RA2. Desenvolupar actituds i habilitats cognitives, psicomotrius, relacionals i comunicatives (CB1, CB2, CB3, CB5, CG7, CG11)
 • RA3. Argumentar de forma estructurada, concisa i contrastada (CB1, CB2, CB3, CB5)
 • RA4. Comprendre la bibliografia consultada i enquadrar-la en la perspectiva infermera (CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG19)
 • RA5. Desenvolupar el raonament crític: habilitats per l'anàlisi, l'avaluació i la formulació reflexiva d'arguments (CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG19).
 • RA6. Relacionar-se positivament amb altres persones (CG7, CG11, CG19)
 • RA7. Utilitzar el diàleg reflexiu i l'autoavaluació de les pròpies experiències d'aprenentatge com a mitjà pel desenvolupament continu del coneixement professional (CB1, CB2, CB3, CB4, CB5)
 • RA8. Conèixer les bases filosòfiques i epistemològiques de la metodologia del procés de cures (CG3, CE11,CE12, CG19)
 • RA10. Comprendre la utilitat de les taxonomies infermeres en el judici clínic i la pressa de decisions (CG1, CG6, CE14)
 • RA12. Conèixer els fonaments històrics de la infermeria (CG3, CE11, CG19)
 • RA13. Reconèixer les característiques epistemològiques e històriques que han contribuït al desenvolupament de la infermeria com a ciència (CG3, CE11, CE12, CG19)
 • RA14. Conèixer els principis filosòfics de la infermeria (CG3, CG14,CE12, CG19)
 • RA15. Analitzar i comparar els diferents enfocaments teòrics (CG3, CE12, CE14, CG19)
 • RA17. Conèixer els principis teòrics i metodològics de la infermeria (CG3, CG6, CE12, CG19)

Continguts

 • Bloc I. La infermeria com a professió
  • Tema 1. Aproximació sociocultural al context professió
  • Tema 2. Professionalització i gènere
  • Tema 3. Evolució històrica de la infermeria com a professió
  • Tema 4. La professió infermera al context sociocultural actual
  • Tema 5. El cuidatge com aportació específica de la professió infermera
    
 • Bloc II. La Infermeria com a Ciència
  • Tema 1. Desenvolupament històric del mètode científic
  • Tema 2. La Ciència Infermera
  • Tema 3. Les concepcions teòriques de la infermeria
  • Tema 4. El procés de cuidatge i les seves eines metodològiques
  • Tema 5. Infermeria Basada en l'Evidència

Metodologies docents

Seguint les orientacions del Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) els estudis universitaris han de seguir un model centrat en l'estudiant i en l'aprenentatge de competències. Això implica que l'estudiant han d'assumir un rol actiu fent construcció del seu propi coneixement a través d'una actitud crítica, reflexiva, autònoma i de treball permanent.

Amb aquest objectiu i, atenent també a les intel·ligències múltiples que impliquen una diversitat de formes d'aprendre dins de la mateixa aula - ja sigui presencial o virtual - a aquesta assignatura es proposen una gran varietat de metodologies on l'estudiant haurà de treballar tant de forma autònoma -anàlisi d'articles, visualització de documentals i pel·lícules, elaboració d'assajos i reflexions, etc. - com de forma col·laborativa - discussions dinamitzades, aprenentatge recíproc, mètode puzle de Aronson, etc-.

A través de la plataforma moodle es posarà a l'abast de l'estudiant tota la informació necessària pel seguiment de l'assignatura.