Grau en Infemeria

Farmacologia

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

4

Tipus:

Obligatòria

Curs:

2n

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

2n

Professorat

 • Titular:

  • Dra. Montse Sanclemente Dalmau

 • Col·laboradora:

  • Sra. Mercè Espona Quer

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una área d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i que se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes queimpliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
  • Demostrar coneixements previs de biologia, química, matemàtiques, càlculs de dosificació id'argumentació
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi
  • Elaboració i defensa d'arguments davant companys/es, professors/es, professionals i malalts/es
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants(Normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
  • Reunir i interpretar dades rellevants per a poder interpretar de forma correcta la literatura científica i reflexionar sobre la seva aportació al coneixement terapèutic i a la prescripció d'infermeria
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 • Transmetre informació, idees, problemes de forma oral i escrita a professors/es i estudiants
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
 • Desenvolupar estratègies d'autoaprenentatge
 • CG1. Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables
 • Proporcionar des de la filosofia del tenir cura una atenció professional adequada a les necessitats de salut de les persones
 • CG6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles
 • Conèixer les bases teòriques de la Infermeria Basada en l'Evidència com a base del maneig terapèutic i de prescripció infermera
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions.

Específiques:

 • CE6. Aplicar les tecnologies i sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut
 • CE3. Conèixer els diferents grups de fàrmacs, els principis de la seva autorització, ús i indicació, i els mecanismes d'acció dels mateixos
 • CE4. Utilització dels medicaments, avaluant els beneficis esperats i els riscos associats i / o efectes derivats de la seva administració i consum
  • Conèixer els beneficis esperats, riscos associats i efectes derivats de l'administració i consum de medicaments.

Resultats d’aprenentatge

 • RA 9. Comprendre les mesures terapèutiques i instrumentals.
 • RA 10. Aplicar els coneixements adquirits en situacions de laboratori i resolució de casos.
 • RA 17. Identificar les diferents famílies farmacològiques així com les seves indicacions, contraindicacions, les cures infermeres implícits.
 • RA 18. Calcular i administrar les dosificacions de fàrmacs prescrits.
 • RA 19. Interpretar els efectes farmacològics beneficiosos i adversos produïts per l'administració dels diferents fàrmacs, i respondre adequadament a ells.
 • RA 20. Comunicar errors i efectes adversos.
 • RA 21. Respectar els principis ètics que garanteixin les necessitats seguretat, qualitat i legalitat.

Continguts

 • Tema 1. Introducció a l'assignatura.
  • Principis bàsics de la farmacologia.
  • Importància de la Farmacologia en el context dels estudis d'infermeria.
  • El medicament: Origen i composició. Formes medicamentoses d'ús habitual.
  • La investigació amb medicaments: desenvolupament pre-clínic, assaig clínic.
 • Tema 2. Farmacodinàmia
  • Concepte de receptor farmacològic.
  • Cèl· lula diana.
  • Mecanismes d'acció dels fàrmacs: agonistes - antagonistes.
  • Accions farmacològiques: terapèutiques, adverses, tòxiques.
 • Tema 3. Farmacocinètica
  • Processos de alliberació, absorció, distribució i transport, metabolització i excreció dels fàrmacs.
  • Situacions especials en farmacoteràpia: Utilizació de medicaments en geriatria, embaràs, lactància i en patologies hepàtiques i renals.
  • Interaccions, incompatibilitats i estabilitats dels medicaments.
 • Tema 4. Farmacologia del sistema nerviós
  • Analgèsics-antitèrmics i antiinflamatoris no esteroides, analgèsics opiacis.
  • Antigotosos.
  • Ansiolítics. Sedants. Hipnòtics.
  • Antidepressius. Antipsicòtics.
 • Tema 5. Fàrmacs reguladors de les funcions metabòliques
  • Hipoglucemiants: insulina i antidiabètics orals.
  • Hipolipemiants.
 • Tema 6. Fàrmacs sistema respiratori
  • Antitusígens centrals, expectorants i mucolítics.
  • Broncodilatadors: Centrals, β- adrenèrgics, anticolinèrgics.
  • Corticosteroids.
  • Antagonistes de leucotriens.
 • Tema 7. Farmacologia del sistema cardiovascular
  • Hipertensió.
  • Insuficiència cardíaca.
  • Fàrmacs anticoagulants
 • Tema 8. Farmacologia antiinfecciosa
  • Antimicrobians
  • Antirretrovirals. VIH.

Metodologies docents

 • Classes magistrals.
 • Sessions en grups reduïts.(seminaris)
 • Treball de casos
 • Simulacions