Grau en Infemeria

Antropologia de la salut

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

6

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

2n

Professorat

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB2. Que els /les estudiats sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • CB3. Que els/les estudiants tinguin la capacitat de reunir interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temesrellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB4. Que els/les estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions tant a un públic especialitzat com no especialitzat.
 • CB5. Que els/les estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • CG4. Comprendre el comportament interactiu de la persona fruit del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social imulticultural.
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.  

Específiques:

 • CE8. Identificar les respostes psicosocials de les persones davant les diferents situacions de salut (en particular, la malaltia i el sofriment), seleccionant les accions adequades per proporcionar ajuda en les mateixes. Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i família, d'acord amb la situació de la persona, problema de salut i etapa de desenvolupament. Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb pacients, famílies i grups socials, així com l'expressió de les seves preocupacions i interessos.
 • CE10. Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere per capacitar l'estudiant en la prevenció, detecció precoç, l'assistència i la rehabilitació de les víctimes d'aquesta forma de violència.

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Identificar la diversitat de pràctiques de salut en relació a la diversitat de contextos culturals.
 • RA2. Valorar les estratègies culturalment apropiades en el procés de planificació de l'atenció sanitària.
 • RA3. Incorporar estratègies culturalment apropiades en el procés de cura de salut (intervencions infermeres culturalment competents).
 • RA4. Descriure i analitzar problemàtiques de salut-malaltia en clau antropològica.

Continguts

 • Bloc 1. Conceptes i llenguatge bàsic en Antropologia

  • 1. Introducció a l'Antropologia i l'Antropologia de la salut

  • 2. El coneixement antropològic

  • 3. AntropologIa del gènere

  • 4. Diversitat humana, diversitat social i complexitats

 • Bloc 2. Cultures i salut en les societats complexes

  • 1. Construcció social de la salut i de la malaltia

  • 2. Models d'atenció de salut

  • 3. Narratives etnogràfiques sobre el procés d'emmalaltir

  • 4. Els processos de medicalització i institucionalització de la salut

  • 5. Antropologia i salut mental

Metodologies docents

 • L'assignatura es durà a terme amb metodologia diversa, utilitzant la plataforma Moodle com a suport. En l'espai Moodle hi trobareu la documentació del'assignatura: Pla Docent d'Assignatura (PDA), textos, documents, activitats, indicacions d'avaluació, entre d'altres. És especialment important llegir atentament els apartats d'aquesta PDA on es detallen totes les activitats formatives i avaluatives, així com les dates de plenàries, seminaris, o lliurament de treballs.
Estratègies formatives Competències Resultats d'aprenentatge
Classes plenàries. Tutorització i feedback formatiu Autoaprenetatge guiat CB2, CB3, CB4, CE8 RA1, RA2, RA3
Seminaris CB2, CB3, CG4, CE8 RA1, RA2, RA3
Articles científics, premsa i literatura.Debat i discussió dirigida. CG4, CB5, CE8 RA1, RA2
Anàlisi reflexiu de llibres/articles o premsa CE8, CB5, CE8, CE10 RA1, RA2
Cinefòrum CB4, CB5, CG4, CE8, CE10 CB4, CB5, CG4, CE8, CE10

Sistema d’avaluació

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

35%

Bloc 1

Activitats derivades dels seminaris

30%

Bloc 2

Assaig escrit (en grups de 2 persones)

35%

Bloc 3

Prova individual de coneixements