Grau en Infemeria

Estructura i funció del cos humà II

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

6

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

2n

Professorat

 • Titular:

 • Col·laboradors:

  • Sr. Roberto Chalela Rengifo

  • Sra. Roser Palau Costafreda

  • Sr. Daniel Martínez Millán

  • Sr. Guillermo Pedreira Robles

Competències

Bàsiques:

 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i que se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del se camp d'estudi.
  • Demostrar coneixements previs de física, química, biologia i matemàtiques.
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
  • Elaboració i defensa d'arguments davant companys/es i professors/es.
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
  • Desenvolupar estratègies d'autoaprenentatge.

Específiques:

 • CE1. Conèixer i identificar l'estructura i funció del cos humà. Comprendre les bases moleculars i fisiològiques de les cèl·lules i del teixits.
 • CE8. Identificar les respostes psicosocials de les persones davant les diferents situacions de salut (en particular, la malaltia i el sofriment), seleccionant les accions adequades per proporcionar ajuda en les mateixes. Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i família, d'acord amb la situació de la persona, problema de salut i etapa de desenvolupament.
  • Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb pacients, famílies i grups socials, així com l'expressió de les seves preocupacions i interessos.
  • Reconeixer la resposta bioquímica i fisiològica de l'organisme front situacions d'estrès (temor, angoixa, patiment, etc...).

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Identificar i diferenciar les diferents estructures cel·lulars.
 • RA2. Ubicar les estructures cel·lulars segons les seves unitats funcionals.
 • RA3. Identificar l'estructura macroscòpica del cos humà.
 • RA4. Relacionar i diferenciar les estructures i funcionament dels diferents sistemes del cos humà.
 • RA5. Interrelacionar els mecanismes fisiològics compensatoris i de feedback a partir de la fisiologia.
 • RA6. Aprofundir en els temes anatomo-fisiològics bàsics que permeten la comprensió de la disfunció orgànica.
 • RA7. Argumentar de manera estructurada , concisa i contrastada.
 • RA8. Comprendre la bibliografia consultada i enquadrar-la en la perspectiva d'infermeria.

Continguts

 • Tema 1. Sistema circulatori
  • La sang
   •   Volèmia.
   •    Elements de la sang.
   •    Tipus de sang.
   •    Plasma.
   •    Coagulació de la sang. 
  • Anatomia de l'aparell cardiovascular
   •    Cor.
   •    Vasos sanguinis. 
  • Fisiologia de l'aparell cardiovascular
   •    Hemodinàmia
   •    El sistema de bombeig.
   •    La conducció.
   •    ECG.
   •    El cicle cardíac.
   •    La pressió arterial.
   •    El pols.
 • Tema 2. Aparell urinari
  • Anatomia de l'aparell urinari.
   •    Estructures macroscòpiques.
   •    Estructures microscòpiques.
  • Fisiologia de l'aparell urinari.
   •    Funció renal.
   •    Filtració, reabsorció, secreció.
   •    Regulació del volum urinari.
   •    La orina.
 • Tema 3. Sistema nerviós
  • Cèllules del SNC i SNP.
   •    Cèllules.
   •    Fibres.
   •    Impulsos nerviosos.
   •    Potencials de membrana i potencials d'acció. Conducció.
   •    Transmissió sinàptica.
   •    Neurotransmissors.
  • SN central:
   •    Encèfal.
   •    Medulla espinal.
   •    LCR.
   •    Vies sensitives i motores.
  • SN Perifèric.
   •    Nervis espinals.
   •    Parells cranials.
  • SN Autònom:
   •    Òrgans dels sentits.
 • Tema 4. Sistema respiratori
  • Anatomia de l'aparell respiratori.
   •    Vies respiratòries superiors.
   •    Vies respiratòries inferiors.
  • Fisiologia de la respiració:
   •    Ventilació pulmonar.
   •    Intercanvi pulmonar gasós.
   •    El transport gasós.
   •    Intercanvi sistèmic gasós.
   •    Regulació de la funció pulmonar.
 • Tema 5. Sistema digestiu
  • Anatomia de l'aparell digestiu.
   •    Òrgans de la digestió.
  • Fisiologia de l'aparell digestiu
   •    Digestió.
   •    Secreció.
   •    Absorció.
   •    Eliminació.
 • Tema 6. Sistema endocrí
  • Anatomia del sistema endocrí
  • Fisiologia endocrina
   •    Hormones.
   •    Regulació endocrina.
   •    Glàndules endocrines
 • Tema 7. Aparell reproductor
  • Reproducció sexual
  • Òrgans reproductors masculins
  • Òrgans reproductors femenins

Metodologies docents

 • Classes magistrals.
 • Sessions en grups reduïts (Seminaris)
 • Simulacions

Sistema d'avaluació

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al moodle).


Taula resum de l'avaluació continuada

25%

Bloc 1

Activitat grupal

35%

Bloc 2

Activitats derivades de seminaris

40%

Bloc 3

Prova individual de coneixements