Grau en Infemeria

Infermeria integrada I

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

4

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

1r

Professorat

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi. · Demostrar coneixements previs de biologia i matemàtiques.
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi. · Elaborar i defensar arguments davant companys/es i professors/es
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica. · Reunir dades rellevants per interpretar i emetre judicis
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.· Transmetre informació, idees, problemes de forma oral i escrita a professors/es i estudiants
 • CB5.Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia. · Desenvolupar estratègies d'autoaprenentatge
 • CG6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles .· Basar les intervencions infermeres en l'evidència científica.
 • CG7. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional. · Comprendre sense perjudicis a les persones, assegurar el respecte ales seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, mitjançant la confidencialitat i el secret professional.
 • CG9. Fomentar estils de vida saludables, l'autocura , recolzant el manteniment de conductes preventives i terapèutiques. · Fomentar els estils de vida saludables i l'autocura.
 • CG10. Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere per capacitar l'estudiant en la prevenció, la detecció precoç, l'assistència, i la rehabilitació de les víctimes d'aquesta forma de violència. · Demostrar coneixements per a protegir la salut i el benestar de les persones.
 • CG11. Establir una comunicació eficaç amb pacients , família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut. · Demostrar estratègies per a establir una comunicació eficaç amb els malalts.
 • CG12. Conèixer el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació. · Conèixer el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola.
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions. 

Específiques:

 • CE14. Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria. · Conèixer i aplicar els principis que sustenten els cuidatges integrals d'infermeria.

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Desenvolupar actituds i habilitats que afavoreixen la comprensió de les situacions pràctiques de cures.
 • RA2. Desenvolupar actituds i habilitats cognitives, psicomotrius, relacionals i comunicatives.
 • RA3. Argumentar de manera estructurada, concisa i contrastada.
 • RA4. Comprendre la bibliografia consultada i enquadrar-la en la perspectiva d'infermeria.
 • RA5. Desenvolupar el raonament crític: habilitats per a l'anàlisi, l'avaluació i la formulació reflexiva d'arguments.

Continguts

 • Continguts classes plenàries
  • Riscos inherents a la professió infermera. 
  • Asèpsia i antisèpsia. Mesures de protecció universal. 
  • Anamnesi i relació amb la persona. L'observació. 
  • Inici al càlcul medicació 
  • Aspectes bàsics en la recollida de mostres 
 • Contingut Simulació Habilitats
  • Mesures universals i estàndards de protecció Professor responsable
   • 1. Mesures d'higiene i asèpsia: Rentat de mans: higiènic, antisèptic i quirúrgic.
   • 2. Mesures de protecció i aïllament: Mascareta, bata, guants, guants estèrils. Ús d'agulles i rebutjar-les. Gotes, aire i cutani. Aïllament invers.
  • Mesures d'ergonomia i confort
   • 3. Llit desocupat i llit ocupat. Mobilitzacions i subjeccions (trasllats i canvis posturals).
   • 4. Higiene del pacient: total, parcial, ús del bolquer i post mortem.
   • 5. Eliminació vesical: ús de la falca / ampolla, col·lectors, sonda vesical i irrigació, control de diüresi.
   • 6. Eliminació rectal: sonda rectal, enemes i extracció de fecalomes
  • Exploració física:
   • 7. Exploració física I (Anamnesi i exploració física).
   • 8. Exploració física II (pes, talla, signes vitals, glicèmia, dolor i saturació de 02). Glucosúria, cetonúria.
   • 9. ECG i Monitorització.
   • 10. Recollida de mostres. hemocultius, analítica, frotis.
   • 11. Altres proves especials: Recollida de mostres: Orina de 24h. sediment d'orina i urinocultiu. Balanç hídric, femta, paràsits, paracentesis, punció lumbar,...
  • Administració de teràpia simple:
   • 12. Medicació oral, tòpica, oftàlmica, òtica, rectal i vaginal
   • 13 Sondes gàstriques: (SNG, PEG, NE, medicació SNG)

Metodologies docents

 • Classes magistrals on es tracten temes rellevants pel treball en els espais de simulació d'habilitats
  • MD1. Classes expositives 
  • MD3. Treball en grup 
 • Treball dins els espais de simulació
  • MD4. Treball individual 
  • MD10. Simulació 
  • MD12. Aprenentatge cooperatiu 
  • MD14. Estudi de casos

Sistema d’avaluació

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al moodle).


Taula resum de l'avaluació continuada

30%

Bloc 1

Qüestionaris individuals de cada bloc temàtic

35%

Bloc 2

OSATS (Objective Structured Assessment of Technical Skills)

35%

Bloc 3

Prova individual de coneixements