Grau en Infemeria

Infermeria Integrada III

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

4

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

3r

Professorat

Competències

Generals:

 • CG1. Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d’acord amb l’estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen a les normes legals i deontològiques aplicables.
 • CG6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • CG7. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
 • CG9. Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
 • CG11. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
 • CG15. Treballar amb l'equip de professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de manera uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i la resta de personal de les organitzacions assistencials.

Transversals:

 • CT1. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.

Específiques:

 • CE2. Conèixer l'ús i la indicació de productes sanitaris vinculats a les cures d'infermeria.
 • CE6. Aplicar les tecnologies i els sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut.
 • CE8. Identificar les respostes psicosocials de les persones davant de les diferents situacions de salut (en particular, la malaltia i el patiment), seleccionant les accions adequades per proporcionar-hi ajuda. Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i la família, d'acord amb la situació de la persona, el problema de salut i l'etapa de desenvolupament. Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb pacients, famílies i grups socials, així com l'expressió de les preocupacions i els interessos.
 • CE9. Reconèixer les situacions de risc vital i saber executar maniobres de suport vital bàsic i avançat.
 • CE13. Aplicar el procés d'infermeria per proporcionar i garantir el benestar la qualitat i la seguretat a les persones ateses.
 • CE14. Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria.

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Desenvolupar actituds i habilitats que afavoreixen la comprensió de les situacions pràctiques de cures.
 • RA2. Desenvolupar actituds i habilitats cognitives, psicomotrius, relacionals i comunicatives.
 • RA3. Argumentar de manera estructurada , concisa i contrastada.
 • RA4. Comprendre la bibliografia consultada i enquadrar-la en la perspectiva d'infermeria.
 • RA5. Desenvolupar el raonament crític: habilitats per a l'anàlisi, l'avaluació i la formulació reflexiva d'arguments.
 • RA6. Relacionar-se positivament amb altres persones.
 • RA7. Utilitzar el diàleg reflexiu i l'autoavaluació de les pròpies experiències d'aprenentatge com a mitjans per al desenvolupament continu del coneixement professional.
 • RA16. Transferir les aportacions teòriques a realitats de la infermeria en situacions simulades

Continguts

 • Part I. Simulació d'habilitats clíniques
  • H1. Cas Integrat III
  • H2. Cas Integrat IV: SBAR
  • H3. Escape room
    
 • Part II. Pràcticum
  • Estada a centres de cures geronto-geriàtriques, segons calendari (Guia de Pràcticum) i distribució establerta per la Coordinadora de Pràcticum. El seguiment i avaluació el durà a terme la tutora acadèmica i la tutora clínica, segons el lloc d'ubicació dels centres.

Metodologies docents

 • Les metodologies docents utilitzades en l'assignatura són:
  • MD4. Treball individual
  • MD6. Tutories presencials en grup o individuals.
  • MD8. Pràctiques clíniques.
  • MD9. Pràctica dirigida.
  • MD10. Simulació.
  • MD11. Treball autònom.
  • MD12. Aprenentatge col·laboratiu
  • MD13. Lectura crítica
    
 • L'assignatura se sustenta sobre el model pedagògic de Flipped Classroom. Els estudiants realitzen un treball autònom previ de preparació dels continguts teòrics fora de classe, i posteriorment assisteixen presencialment als espais de simulació de l'escola on posen en pràctica els coneixements teòrics a través de supòsits i casos clínics contextualitzats. Finalment, després de la fase presencial i de tornada a casa, els estudiants treballen a través de la plataforma Moodle i de manera col·laborativa per equips, aplicant els coneixements adquirits a les dues fases anteriors, creant nou contingut, resultat dels seus nous coneixements i experiències, individuals i col·lectives.
   
 • Les activitats de simulació es basen en el model conceptual SimZones de Roussin i Weinstock. Concretament duent a terme simulacions de "Zona 1", on mitjançant simuladors de tasques i la supervisió i guia del docent expert, l'estudiantat posarà en pràctica els procediments estudiats a nivell teòric de manera prèvia.
   
 • L'estudiant també participa en la pràctica clínica, així com en tutories grupals que l'orienten a la reflexió sobre la pràctica. Per altra banda, amb les diferents modalitats d'activitats d'aprenentatge, es recull la seva experiència d'aprenentatge en l'entorn clínic.

SISTEMA D'AVALUACIÓ

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació del Pràcticum es basa en la valoració del grau d'assoliment de les competències per l'estudiant mitjançat l'avaluació dels resultats d'aprenentatge. Es planteja una avaluació continuada i formativa, orientada al procés, amb l'objectiu d'afavorir el desenvolupament integral de l'estudiant a la vegada que es generen oportunitats de millora al llarg del procés. S'avaluen les competències bàsiques i genèriques de cadascuna de les assignatures on es desenvolupa el Pràcticum.

Els mètodes d'avaluació del Pràcticum han estat traçats per evidenciar la consecució dels resultats d'aprenentatge en sintonia amb els objectius i les activitats formatives. Permeten avaluar el desenvolupament competencial, tant els coneixements teòrics com les habilitats pràctiques. En aquesta avaluació intervenen el/la tutor/a tutor/a clínic/a (60%), l'estudiant (5%) i el/la tutor/a acadèmic/a (35%).

També s'estableixen mecanismes de feedback personalitzats perquè l'estudiant pugui participar en la concreció de l'avaluació i pugui solucionar els seus dubtes sobre aquesta, a més de rebre informació sobre els resultats obtinguts.

Taula resum de l'avaluació continuada

Sistema d'avaluació

Estratègia

Persona avaluadora

Percentatge

Activitats Acadèmiques

Diari Reflexiu Tutora acadèmica 10%
Procés d'Atenció d'Infermeria (PAI) Tutora acadèmica 10%
Treball d'ubicació Tutora acadèmica 5%

Tutories grupals

Discussió de casos clínics, temàtiques transversals i treballs en grup.

Tutora acadèmica

10%
Pràctica clínica Activitats desenvolupades al centre de pràctiques Tutora clínica i tutora acadèmica 6 60%
Autoavaluació Rúbrica d'autoavaluació 7 Estudiant 5%

6 La tutora acadèmica serà qui ompli la rúbrica d’avaluació clínica a Moodle. En cas de discrepàncies entre les dues tutores, la tutora acadèmica és qui té una visió global del procés d’aprenentatge de l’estudiant. La titular de l’assignatura pot participar de l’avaluació.

7 Ha d’estar acord amb les valoracions de la tutora clínica i acadèmica. En cap cas podrà haver una diferencia de 2 punts amb aquestes valoracions. La tutora acadèmica serà qui validi la informació i la traspassi oficialment a la rúbrica del llibre qualificador de Moodle. Si la valoració que fa l'estudiant excedeix en més de dos punts a la que fa la tutoria clínica es posarà una nota de 5.