Grau en Infemeria

Pràcticum Avançat III

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

20

Tipus:

Obligatòria

Curs:

4t

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

3r

Professorat

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general , i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CG3. Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.
 • CG5. Dissenyar sistemes de cures dirigides a les persones, família o grups, avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes.
 • CG6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • CG7. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
 • CG8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en què viuen el seu procés de salut -malaltia.
 • CG9. Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
 • CG10. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva seguretat.
 • CG11. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
 • CG14. Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes cientificotècnics i els de qualitat.
 • CG15. Treballar amb l'equip de professionals com unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinari i interdisciplinari, els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.
 • CG17. Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.

Específiques:

 • CE26. Pràctiques pre-professionals, en forma de rotatori clínic independent i amb una avaluació final de competències, en els centres de salut, hospitals i altres centres assistencials que permetin incorporar els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític, integrant en la pràctica professional els coneixements, habilitats i actituds de la Infermeria, basats en principis i valors, associats a les competències descrites en els objectius generals i en les matèries que conformen el títol.

Resultats d’aprenentatge

 • RA1 Transferència dels coneixements apresos a les situacions de cures
 • RA2 Realitzar la connexió entre l'àmbit teòric i l'àmbit pràctic d'intervenció
 • RA3 Descripció dels sistemes d'informació sanitària
 • RA4 Foment d'estils de vida saludables mitjançant l'educació per a la salut.
 • RA5 Actuació d'acord amb els principis ètics i normes legals que regulen la pràctica infermera.
 • RA6 Reconèixer les funcions i activitats de la infermera en una àrea concreta d'intervenció
 • RA7 Desenvolupar coneixements, habilitats i actituds que intervenen en les cures infermeres en situacions complexes i especialitzades
 • RA8 Adquisició de metodologies i hàbits de treball adequats a l'àmbit on es desenvolupin les pràctiques pre-professionals i aplicar les guies clíniques adequades
 • RA9 Reconeixement dels elements de la gestió de cures que intervenen en els processos clínics.
 • RA10 Reconeixement i aplicació dels principis de qualitat assistencial en la pràctica clínica.
 • RA11 Construcció de nous coneixements sobre la cura des de la reflexió en l'acció i la reflexió sobre l'acció.
 • RA12 Desenvolupament d'actituds d'autoanàlisi i d'autoavaluació en el context de les activitats desenvolupades.
 • RA13 Desenvolupament de l'esperit crític i capacitat per a la presa de decisions
 • RA14 Observació i participació en les actuacions dels professionals dels centres de pràctiques col·laborant en les intervencions que realitzen.
 • RA15 Desenvolupament d'habilitats de cooperació i de treball en equip amb d'altres professionals.
 • RA16 Identifica i és capaç d'analitzar les causes estructurals i els efectes de la violència contra les dones i altres violències de gènere.
 • RA17 Coneix i utilitza les aportacions de les dones i dels estudis de gènere en la seva disciplina.
 • RA18 Sap fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge.
 • RA19 Reconeix en les activitats professionals i no professionals l'impacta dels rols de cura en la salut dels / de les cuidadors / es.
 • RA20 És capaç de realitzar una història clínica, examen físic, psicològic, o diagnòstic d'infermeria, de forma específica per a dones i homes.
 • RA21 Aplica el coneixement del sistema sexe / gènere en l'anàlisi dels comportaments d'homes i dones i en l'avaluació i assessorament a les i els pacients, a grups i a poblacions sanes.
 • RA22 Es comunica de manera eficaç amb els / les pacients demostrant consciència de la diferència de poder professional-pacient, incloent l'ús d'un llenguatge que minimitzi els desequilibris de poder, validi les experiències de les persones que pateixen i elimini els estereotips de gènere.

Continguts

 • Conceptualització dels elements significatius de la situació pràctica.
 • Situacions d'estudi des de perspectives biopsicosocials i culturals de les cures.
 • Coneixements teòrics i pràctics utilitzats en el procés d'indagació de la situació pràctica de forma holística.
 • Coneixements apresos a partir de la comprensió de la situació pràctica
 • Situacions de cures en els diversos contextos i segons diferents nivells de complexitat.
 • Cures infermeres a persones en les diferents etapes del cicle vital, en diversos contextos i graus de complexitat.
 • Confrontació d'experiències viscudes amb les creences, suggeriments, sentiments i sensacions que han suscitat les lectures, les dinàmiques grupals i les pràctiques pre-professionals en relació als continguts desenvolupats.
 • Interrelació d'idees, conceptes i reflexions que es generin en els debats de l'acció formativa, com a producte de la interacció entre les activitats personals d'estudi i les grupals de contrastació conceptual.
 • Funcions, rols i intervencions professionals propis de les situacions de cures complexes.
 • Individualització i implementació de plans de cures.
 • Elements de la gestió de cures que intervenen en els processos clínics.
 • Qualitat assistencial en la pràctica clínica.
 • Evidència científica.
 • Sistemes d'informació sanitària.
 • Educació per a la salut i foment d'estils de vida saludables.

Metodologies docents

 • Seguint les orientacions de l' Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), els estudis universitaris han de seguir un model centrat en l'estudiant i en l'aprenentatge de competències. Això implica que l'estudiant ha d'assumir un rol actiu en la construcció del seu propi coneixement a través d'una actitud crítica, reflexiva, autònoma i de treball permanent. 
 • Per tal d'assolir les competències del Pràcticum Avançat I, es combinaran activitats acadèmiques tutoritzades amb l'objectiu de integrar teoria, pràctica i pràctica basada en l'evidència. Les estratègies d'aprenentatge consisteixen en: 
  • a. De forma simultània a l'estada clínica: 4 tutories grupals obligatòries i tutories individuals setmanals, amb la tutora acadèmica assignada a cada estudiant. En aquest context es realitzarà el seguiment de l'estada pràctica i es treballaran casos clínics relacionats amb l'àmbit assistencial. Addicionalment es tractaran diferents temàtiques transversals, adaptables a qualsevol entorn assistencial.
  • b. Simulació pràctica simultània a l'estada clínica: sessions amb continguts relacionats amb els àmbits pràctics complexes. 
  • c. Al finalitzar l'estada: tutoria individual amb la tutora acadèmica de cada estudiant, amb l'objectiu de fer un feedback del procés d'aprenentatge i dels resultats assolits.
 • A través de la plataforma Moodle es posarà a l'abast de l'estudiant tota la informació necessària pel seguiment de l'assignatura.

SISTEMA D'AVALUACIÓ

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació del Pràcticum es basa en la valoració del grau d'assoliment de les competències per l'estudiant mitjançat l'avaluació dels resultats d'aprenentatge. Es planteja una avaluació continuada i formativa, orientada al procés, amb l'objectiu d'afavorir el desenvolupament integral de l'estudiant a la vegada que es generen oportunitats de millora al llarg del procés. S'avaluen les competències bàsiques i genèriques de cadascuna de les assignatures on es desenvolupa el Pràcticum.

Els mètodes d'avaluació del Pràcticum han estat traçats per evidenciar la consecució dels resultats d'aprenentatge en sintonia amb els objectius i les activitats formatives. Permeten avaluar el desenvolupament competencial, tant els coneixements teòrics com les habilitats pràctiques. En aquesta avaluació intervenen el/la tutor/a tutor/a clínic/a (60%), l'estudiant (5%) i el/la tutor/a acadèmic/a (35%).

També s'estableixen mecanismes de feedback personalitzats perquè l'estudiant pugui participar en la concreció de l'avaluació i pugui solucionar els seus dubtes sobre aquesta, a més de rebre informació sobre els resultats obtinguts.

Taula resum de l'avaluació continuada

Sistema d'avaluació

Estratègia

Persona avaluadora

Percentatge

Activitats Acadèmiques

Diari Reflexiu Tutora acadèmica 10%
Procés d'Atenció d'Infermeria (PAI) Tutora acadèmica 10%
Treball d'ubicació Tutora acadèmica 5%

Tutories grupals

Discussió de casos clínics, temàtiques transversals i treballs en grup.

Tutora acadèmica

10%
Pràctica clínica Activitats desenvolupades al centre de pràctiques Tutora clínica i tutora acadèmica 6 60%
Autoavaluació Rúbrica d'autoavaluació 7 Estudiant 5%

6 La tutora acadèmica serà qui ompli la rúbrica d’avaluació clínica a Moodle. En cas de discrepàncies entre les dues tutores, la tutora acadèmica és qui té una visió global del procés d’aprenentatge de l’estudiant. La titular de l’assignatura pot participar de l’avaluació.

7 Ha d’estar acord amb les valoracions de la tutora clínica i acadèmica. En cap cas podrà haver una diferencia de 2 punts amb aquestes valoracions. La tutora acadèmica serà qui validi la informació i la traspassi oficialment a la rúbrica del llibre qualificador de Moodle. Si la valoració que fa l'estudiant excedeix en més de dos punts a la que fa la tutoria clínica es posarà una nota de 5.