Grau en Infemeria

Fisiopatologia II

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

6

Tipus:

Obligatòria

Curs:

2n

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

1r

Professorat

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

  · Elaboració i defensa d'arguments davant companys/es i professors/es.

 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (Normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

  · Reunir i interpretar dades rellevants per a la construcció del judici clínic-infermer.

 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

  · Transmetre informació, idees, problemes de forma oral i escrita a professors/es i estudiants.

 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

  · Desenvolupar estratègies d'autoaprenentatge.

 • CG1. Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.

  · Disposar dels coneixements clínics bàsics per a comprendre les necessitats de salut de les persones malaltes.

 • CG6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.

  · Demostrar rigor en la cerca i consum de la producció científica relacionada amb el coneixement fisiopatològic i clínic.

 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions. (Perspectiva de gènere AQU).

Específiques:

 • CE6. Aplicar les tecnologies i sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut.

  · Conèixer el paper de les TICs en l'abordatge diagnòstic i terapèutic de les malalties.

 • CE7. Conèixer els processos fisiopatològics i les seues manifestacions i els factors de risc que determinen els estats de salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital.

  · Conèixer els processos fisiopatològics, les seves manifestacions i els factors de risc que determinen els estats de salut i malaltia en les persones adultes.

 • CE9. Reconèixer les situacions de risc vital i saber executar maniobres de suport vital bàsic i avançat

  · Reconèixer les situacions de risc vital.

 • CE10. Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere per capacitar l'estudiant en la prevenció, la detecció precoç, l'assistència, i la rehabilitació de les víctimes d'aquesta forma de violència.

  · Identificar les manifestacions clíniques en cas d'agressió o violència.

Resultats d’aprenentatge

 • RA 11. Utilitzar el lèxic cientificotècnic relacionat amb els processos patològics.
 • RA 12. Descriure i integrar el procés fisiopatològic de les malalties més prevalents incloent els processos crítics, avançats i terminals.
 • RA 13. Desenvolupar una visió global i integradora dels principals processos fisiopatològics, incloent els processos crítics, avançats i terminals.
 • RA 14. Conèixer les indicacions i les maniobres de suport vital bàsic.
 • RA 15. Descriure i identificar les manifestacions dels principals trastorns mentals.
 • RA 16. Descriure i identificar les manifestacions clíniques de situacions derivades de violència de gènere.

Altres RA

- Saber interpretar i valorar les dades clíniques bàsiques (signes, símptomes, exploracions complementàries) per orientar els possibles diagnòstics i maneig de les malalties més prevalents.

- Conèixer i entendre les indicacions de les tècniques diagnòstiques i terapèutiques utilitzades en les malalties més prevalents (incloent els processos crítics, avançats i terminals).

Continguts

 • A- FISIOPATOLOGIA DELS APARELLS I SISTEMES - 39 hores
  • Sistema endocrí (10 hores; professor: Dr. A. Ferrer).
  • Sistema nerviós (11 hores; professor: Dr. R. Chalela).
  • Sang i òrgans hematopoètics (7 hores; professor: Dr. F. Solsona).
  • Aparell urinari i regulació de fluids i electròlits (7 classes; professor: Dr. F. Solsona).
  • Otorrinolaringologia (2 hores; professor: Dr. A. Ferrer).
  • Oftalmologia (2 hores; professor: Dr. A. Ferrer).
 • B- FISIOPATOLOGIA DE FUNCIONS CORPORALS INTEGRADES -8 hores
  • Xoc (1 hora; professor: Dr. F. Solsona).
  • Dislipèmies i arterioesclerosi (1 hora; professor: Dr. A. Ferrer).
  • Estat nutricional. Obesitat i aprimament (1 hora; professor: Dr. A. Ferrer).
  • Dolor (1 hora; professor: Dr. A. Ferrer).
  • Malalties infeccioses (2 hores; professor: Dr. A. Ferrer).
  • Son i trastorns del son (1 hora; professor: Dr. A. Ferrer).
  • Trastorns respiratoris del son (1 hora; professor: Dr. A. Ferrer).

Metodologies docents

 • A/- Docència de continguts teòrics: combinarà treball autònom dirigit i sessions plenàries presencials.

 • A-1- Treball autònom dirigit pel professors de l'assignatura i que l'estudiantat haurà de preparar previ a les sessions presencials. Serà en forma de:

  a- Classes gravades en vídeo amb el material docent amb el que es fan les presentacions (powerpoints i altres documents).

  b- Articles, documents i vídeos en relació als continguts de l'assignatura.

 • A-2- Sessions plenàries: seran per explicar els temes més complexos, per resoldre dubtes del contingut del treball autònom dirigit i presentar exemples pràctics del contingut teòric. La assistència no es obligatòria, però es recomana assistir-hi.
  Al campus virtual (Moodle) estarà disponible tot el material docent (gravacions, diapositives, articles, etc).
  Cada professor obrirà un chat on es podran fer les consultes o aclariments que necessitin els alumnes.

 • B/- Seminaris. Seran presencials a la Universitat i tindran una dinàmica més interactiva i participativa d'aprenentatge basat en casos, que permetrà aprofundir i aplicar a la pràctica els coneixements adquirits a les sessions plenàries. El total d'alumnes del curs serà distribuït en 3 grups diferents per permetre una major participació. Es faran 3 seminaris de dues hores de duració per cada un dels grups. Cada un d'aquests 3 seminaris seran dirigits per cada un dels tres professors de l'assignatura. La assistència als mateixos es obligatoria

 • C/- Preparació de presentacions orals (conferències). Cadascun dels 3 grups d'alumnes dels seminaris es distribuiran en 3 subgrups (total 9 subgrups) que hauran de preparar una conferència curta sobre temes relacionats amb els continguts de l'assignatura i que presentaran davant dels altres alumnes del seu subgrup. Cada un dels temes seran tutoritzats pels diferents professors de l'assignatura. Els temes s'assignaran per sorteig el primer dia de classe i la conferència la presentaran al final del curs.

Sistema d’avaluació

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

40%

Bloc 1

Prova individual de coneixements

30%

Bloc 2

Activitats derivades dels seminaris

30%

Bloc 3

Defensa oral cas clínic