Grau en Infemeria

Demografia, bioestadística i epidemiologia

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

6

Tipus:

Obligatòria

Curs:

2n

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

1r

Professorat

Competències

Bàsiques:

 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi
  • Demostrar coneixements previs d'estadística, matemàtiques, coneixement del medi natural, geografia humana i argumentació
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de la elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi
  • Elaboració i defensa d'arguments davant companys/es i professorat
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
  • Reunir i interpretar dades rellevants per a poder interpretar de forma correcta la literatura científica i reflexionar sobre la seva aportació al coneixement i a la millora de les cures infermeres
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
  • Transmetre informació, idees i problemes de forma oral i escrita a professors/es i estudiants

Específiques:

 • CE6. Aplicar les tecnologies i sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut
  • Aplicar les tecnologies i sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut
 • CE16. Capacitat per descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats a desenvolupar per proporcionar una cura integral d'infermeria a l'individu, la família i la comunitat. Comprendre la funció i activitats i actitud cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un equip d'Atenció Primària de Salut. Promoure la participació de les persones, família i grups en el seu procés de salut-malaltia. Identificar els factors relacionats amb la salut i els problemes de l'entorn, per atendre les persones en situacions de salut i malaltia com a integrants d'una comunitat. Identificar i analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups. Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat. Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes de salut. Educar, facilitar i donar suport a la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides estan afectades per problemes de salut, risc, sofriment, malaltia, incapacitat o mort
  • Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles causes dels problemes de salut.

Resultats d’aprenentatge

 • RA CB1. Aplicar els coneixements previs d'estadística, matemàtiques, coneixement del medi natural, geografia humana i argumentació.
 • RA CB2. Presentar i argumentar de forma oral i escrita informacions i reflexions davant de companys/es i professorat dels temes que s'estableixin a tal fi.
 • RA CB3. Resumir i interpretar articles científics.
 • RA CB4. Saber transmetre, de manera oral i escrita, informació sobre les malalties i les seves causes a professors/es i estudiants.
 • RA 24. Mostres i poblacions. Tècniques de mostreig.
 • RA 25. Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.
 • RA 26. Descriure les fonts de dades demogràfiques.
 • RA 27. Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.
 • RA 28. Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.
 • RA 29. Identificar les característiques d'una comunitat.
 • RA 30. Conèixer les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals.
 • RA 31. Identificar les mesures de freqüència dels problemes de salut i els dissenys d'estudis epidemiològics.

Continguts

 • Mòdul I. EPIDEMIOLOGIA
  • Introducció a l'epidemiologia
  • Mostres i poblacions
  • Tipus de dissenys epidemiològics
  • Mesures en epidemiologia: mesures de freqüència, d'associació i d'impacte
  • Validesa, precisió, biaixos i confusió
 • Mòdul II. BIOESTADÍSTICA
  • Introducció a la bioestadística
  • Estadística descriptiva
  • Probabilitat. Distribucions de probabilitat. Distribució Normal
  • Inferència estadística: intervals de confiança, valors p i relacions entre dues variables
 • Mòdul III. DEMOGRAFIA
  • Demografia i salut. Demografia estàtica i dinàmica
  • Transició demogràfica i epidemiològica
  • Freqüència i distribució de les malalties al món i els seus determinants
 • Mòdul IV. APLICACIONS DE L'EPIDEMIOLOGIA I LA BIOESTADÍSTICA
  • Proves diagnòstiques, sensibilitat i especificitat
  • Investigació d'epidèmies
  • Causalitat
  • Interpretació d'articles científics

Metodologies docents

 • Sessions plenàries (podran ser presencials o en línia, segons les circumstàncies):
  • Classes magistrals
  • Classes dirigides al debat i aclariment de continguts
  • Activitats de discussió i posta en comú de lectures i altres materials
 • Seminaris (presencials o en línia):
  • Treballs en grup per a l'estudi de casos
  • Treball de situacions fent servir l'aprenentatge basat en problemes
  • Preparació i exposició de situacions simulades
  • Activitats d'aprenentatge cooperatiu
 • Treball individual o en grup fora de classe:
  • Visualització i anàlisi de vídeos amb contingut de l'assignatura
  • Realització d'exercicis i altres activitats d'aprenentatge en línia
  • Preparació dels seminaris
  • Lectures de textos recomanats, articles, guies, etc.
  • Preparació dels temes per al treball en grup i per a la seva exposició oral
  • Preparació dels exercicis individuals
  • Estudi dels continguts treballats en la matèria
  • Preparació de l'avaluació

Sistema d’avaluació

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

30%

Bloc 1

Participació i exercicis individuals

30%

Bloc 2

Activitats grupals

40%

Bloc 3

Prova individual de coneixements