Grau en Infemeria

Infermeria Gerontològica

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

4

Tipus:

Obligatòria

Curs:

3r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

1r

Professorat

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB1. Que els/les estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
  • Demostrar coneixements previs de fisiopatologia, de les bases filosòfiques i metodològiques del tenir cura i l'evolució psicosocial de la persona.
 • CB2. Que els/les estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
  • Elaboració i defensa d'arguments davant companys/es i professors/es i transferir i argumentar els coneixements teòrics a les diferents situacions de cures.
 • CB3. Que els/les estudiants tinguin la Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre Judicis que incloguin 1 reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
  • Reunir i interpretar dades rellevants per a la construcció del judici clínic infermer.
 • CB5. Que els/les estudiants han desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • CG1. Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.
 • CG2. Planificar i prestar cures d'infermeria dirigides a les persones, família o grups, orientats als resultats en salut avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta o es cuida un problema de salut.
  • Planificar i prestar cures d'infermeria dirigides a les persones, família o grups, orientats als resultats en salut avaluant el seu impacte.
 • CG3. Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.
  • Transferir els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria a situacions
 • de cures específiques.
 • CG4. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
 • CG6. Basar les intervencions d' infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
  • Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica.
 • CG7. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics,
 • psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
  • Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors.
 • CG8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en què viuen el seu procés de salut -malaltia.
 • CG9. Fomentar estils de vida saludables, l'auto cura, recolzant el manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
 • CG11. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
  • Establir una comunicació eficaç adaptada a les diferents etapes de la vida amb persones, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
 • CG17. Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multi-professional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
 • CG18. Conèixer les estratègies per adoptar mesures de confortabilitat i atenció de símptomes, dirigides al pacient i família, en l'aplicació de cures pal·liatives que contribueixin a alleujar la situació de malalts avançats i terminals.
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions.

Específiques:

 • CE13. Aplicar el procés d'infermeria per a proporcionar i garantir el benestar la qualitat i seguretat a las persones ateses.
 • CE14. Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria.
 • CE15. Dirigir, avaluar i prestar les cures integrals d'infermeria, a l'individu, la família i la comunitat.
  • Dirigir, avaluar i prestar les cures integrals d'infermeria, a l'individu, la família i la Comunitat en situacions específiques de salut.
 • CE17. Conèixer les alteracions de salut de l'adult, identificant les manifestacions que apareixen en les seves diferents fases. Identificar les necessitats de cures derivades dels problemes de salut. Analitzar les dades recollides en la valoració, prioritzar els problemes del/ de la pacient adult/a, establir i executar el pla de cures i realitzar la seva avaluació. Realitzar les tècniques i procediments de cures d'infermeria, establint una relació terapèutica amb els/les malalts/tes i familiars. Seleccionar les intervencions encaminades a tractar o prevenir els problemes derivats de les desviacions de salut. Tenir una actitud cooperativa amb els diferents membres de l'equip.
  • Conèixer les alteracions de salut de l'adult, identificant les manifestacions que apareixen en les seves diferents fases. Identificar les necessitats de cures derivades dels problemes de salut. Analitzar les dades recollides en la valoració, prioritzar els problemes del pacient adult, establir i executar el pla de cures i realitzar la seva avaluació.
 • CE20. Comprendre els canvis associats al procés d'envellir i la seva repercussió en la salut. Identificar les modificacions estructurals, funcionals, psicològiques i de formes de vida associades al procés d'envellir.
 • CE21. Conèixer els problemes de salut més freqüents a la gent gran. Seleccionar les intervencions cuidadores dirigides a tractar o a prevenir els problemes de salut i la seva adaptació a la vida diària mitjançant recursos de proximitat i suport a la persona gran.
 • CE23. Conèixer la legislació aplicable i el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, inspirat en el codi europeu d'ètica i deontologia d'infermeria. Donar cures, garantint el dret a la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decidir del pacient i família.
  • Individualitzar les cures, garantint el dret a la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decidir del pacient i família. Individualitzar les cures considerant l'edat, el gènere, els diferències culturals, el grup ètnic, les creences i valors.
 • CE24. Conèixer els problemes de salut mental més rellevants en les diferents etapes del cicle vital, proporcionant cures integrals i eficaces, en l'àmbit de la infermeria.

Resultats d’aprenentatge

 • RA 18. Identificar els aspectes principals de l'atenció mèdica que precisa la persona adulta en la situació d'alteració de la salut i dependència funcional.
 • RA 20. Identificar els diagnòstics dels infermers prevalents i les intervencions de les infermeres possibles en entorns comunitaris, domiciliari, hospitalari i sociosanitari.
 • RA 27. Reconèixer l'evolució del concepte de vellesa des de les perspectives: social, cultural i històrica.
 • RA 28. Identificar els determinants de salut de la persona gran.
 • RA 29. Comprendre els canvis inherents al procés d'envelliment i la seva relació amb la qualitat de vida i la prevenció.
 • RA 30. Conèixer les principals síndromes i problemes de la salut i el funcionament, de la salut mental i social prevalents en les persones grans.
 • RA 31. Aplicar el procés infermer, des de plantejaments reflexius, sistèmics i integradors de la pràctica del tenir cura.
 • RA 32. Planificar i prestar cures orientades als resultats en salut, considerant l'evidència
 • científica, les guies de pràctica clínica i avaluant el seu impacte.
 • RA 33. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup comunitat, dins del seu context social i multicultural.
 • RA 35. Comprendre els principis ètics que regulen la pràctica de tenir cura i conèixer els valors professionals regulats en el codi ètic d'infermeria.
 • RA 36. Fomentar estils de vida saludables i l'autocura, donar suport al manteniment de
 • conductes preventives i terapèutiques.
 • RA 37. Conèixer els recursos d'atenció a les persones grans.
 • RA 59. Identifica i problematitza les desviacions, estereotips i rols de gènere en la seva disciplina y en la pràctica de la seva professió.
 • RA 60. Saber fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge.
 • RA 61. Coneix les polítiques públiques que afecten a la desigualtat en salut i els instruments del gender mainstreaming per a la seva aplicació en els plans e informes relacionats amb la salut.

Continguts

 • Unitat 1. Introducció
  • Gerontologia - Geriatria
  • Definicions d'envelliment
  • Aspectes sociodemogràfics e històrics
  • Teories d'envelliment
 • Unitat 2. Envelliment sa
  • Modificacions morfològiques i funcionals inherents al procés d'envelliment
  • Canvis en les funcions cognitives i de l'afectivitat
  • Canvis en els rols socials
 • Unitat 3. Envelliment patològic
  • Tipologia ancians
  • Valoració geriàtrica Integral (VGI).
   • Concepte i dimensions de la valoració geriàtrica
   • Objectius de la VGI
   • L'autocura en la gent gran: factors inhibidors i factors facilitadors
   • Malaltia en el pacient geriàtric
   • Definicions: Fragilitat, Pacient Crònic Complex, Model d'Atenció a la Cronicitat Avançada
  • Síndromes geriàtrics
   • Que són les síndromes geriàtriques
 • 3.1. Inanició
  • Canvis metabòlics i fisiològics de l'aparell digestiu
  • Nutrició i envelliment
  • Importància de la nutrició
  • Malnutrició
  • Trastorns de la deglució: disfàgia
 • 3.2. Incontinència
  • Incontinència urinària
  • Incontinència fecal
  • Restrenyiment
 • 3.3. Immobilitat i inestabilitat
  • L'envelliment: efectes en la marxa i la mobilitat
  • Immobilitat en l'ancià
  • Caigudes
  • Tipus de restriccions en l'ancià
  • Úlceres per pressió
 • 3.4. Deteriorament cognitiu
  • Deterior cognitiu lleu
  • Demència
  • Delirium/síndrome confusional agut
 • 3.5. Trastorns psicosomàtics
  • Depressió
  • Ansietat en la persona anciana
  • Trastorns del son
 • 3.6. Deprivació sensorial
  • Alteracions de la visió i de l'oïda
 • 3.7. Farmacologia i iatrogènia
  • Resposta farmacològica en l'ancià
  • Canvis en la farmacocinètica i la farmacodinàmica.
  • Polifarmàcia, interaccions farmacològiques
  • Medicació inadequada en l'ancià

Metodologies docents

 • En el desenvolupament de l'assignatura s'utilitzarà, principalment, la plataforma Moodle. En aquest espai es disposarà de la documentació de l'assignatura: pla docent, guies, textos, documents, activitats, instruments d'avaluació, etc.
 • Es faran sessions plenàries que combinaran les classes magistrals amb exemple de casos.
 • Es durà a terme l'aprenentatge basat en problemes (A.B.P.), metodologia d'ensenyament que involucra als alumnes de manera activa en l'aprenentatge de coneixements i habilitats a través del plantejament d'un problema o situació complexa.
 • Es posaran en pràctica simulacions (S.M.L.), que seran una estratègia educativa per a l'adquisició de competències en infermeria.
 • També es realitzaran seminaris que a partir de la interacció alumne-professional, s'aprofundirà en determinats aspectes de l'assignatura.
 • Els estudiants tindran tutories opcionals amb el professor de l'assignatura. A l'inici de l'assignatura disposaran dels horaris a Moodle.

Sistema d’avaluació

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

30%

Bloc 1

Aprenentatge Basat en Problemes - Projecte integrat amb assignatura de "Cuidatges en els processos de Mort i Dol"

35%

Bloc 2

Activitats grupals derivades dels seminaris

35%

Bloc 3

Prova individual de coneixements