Grau en Infemeria

Desenvolupament psicosocial de la persona

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

6

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

2n/3r

Professorat

Competències

Generals:

 • CG4. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat en relació amb les habilitats comunicatives i de relació des d'una perspectiva psicosocial.
 • CG11. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut. Conèixer i identificar els elements que permeten una comunicació i relació terapèutica eficaç amb pacients i famílies
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions

Específiques:

 • CE8. Identificar les respostes psicosocials de les persones davant les diferents situacions de salut (en particular, la malaltia i el sofriment), seleccionant les accions adequades per proporcionar ajuda en les mateixes. Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i família, d'acord amb la situació de la persona, problema de salut i etapa de desenvolupament.
  Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb pacients, famílies i grups socials, així com l'expressió de les seves preocupacions i interessos (Competència finalista).

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. CB1. Aplicar els coneixements previs en relació al cicle vital, teories desenvolupament, teories personalitat i comportament humà als nous coneixements treballats.
 • RA2. CB3. Recollir dades per tal de comprendre i reflexionar sobre comportament humà i les interaccions entre les persones en situacions de salut i malaltia.
 • RA3. CB2 i CB4. Presentar de forma oral i escrita informació, situacions problemàtiques i reflexions davant companys/es i professors/es dels temes que s'estableixin a tal fi.
 • RA4. CB5. Demostrar estratègies d'autoaprenentatge a l'adquisició de nous coneixements
 • RA5. Comprendre la perspectiva dinàmica del desenvolupament humà.
 • RA6. Identificar els factors socioculturals que influeixen en el comportament de la persona.
 • RA7. Conèixer els aspectes psicosocials bàsics que configuren les habilitats i actituds de tenir cura infermera, respectant les seves creences i valors.
 • RA8. Conèixer la metodologia de les ciències psicosocials aplicades a la salut.
 • RA9. Analitzar els diferents components de l'objecte d'estudi: persona, mitjà, salut i malaltia, en relació amb el model interdisciplinari biopsicosocial i cultural estudiat.
 • RA10. Observar i comprendre de forma integral el desenvolupament humà.
 • RA11. Reconèixer i interpretar les situacions de canvi vital que alteren o comprometen l'equilibri biopsicosocial de les persones.
 • RA12. Relacionar conceptes i valors personals i professionals
 • RA33. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.

Continguts

 • Psicologia del desenvolupament
  • Els enfocaments psicològics sobre les teories del desenvolupament.
  • El desenvolupament al llarg de la infància
  • El desenvolupament durant l'adolescència i la joventut
  • El desenvolupament a l'edat adulta
  • El desenvolupament a la vellesa
    
 • Aspectes psicosocials de les relacions humanes
  • Processos Psicològics Bàsics i Superiors.
  • Comunicació humana. Factors que influeixen en el procés de comunicació.
  • Relació d'ajuda. Relació terapèutica usuari-infermera.
  • Actituds per la Relació terapèutica: empatia i escolta activa
    
 • Aspectes psicosocials de la salut i els seus trànsits
  • Models de salut: model biomèdic i model psicosocial.
  • El procés d'emmalaltir. Procés d'hospitalització.
  • Les emocions: Introspecció i autoregulació emocional.
  • El procés de dol. Les pèrdues al final de la vida
    
 • Seminaris
  • Seminari 1: Factors predisposen al canvi segons l'etapa del desenvolupament
  • Seminari 2: Impacte de les pantalles en el desenvolupament de la persona
  • Seminari 3: Model biomèdic i model psicosocial: debat a partir d'un cas clínic.
  • Seminari 4: Actituds de la relació terapèutica en infermeria.
  • Seminari 5: Intervenció infermera en els processos d'hospitalització.
  • Seminari 6: Eines de regulació emocional.

Metodologies docents

 • Sessions plenàries expositives i interactives. Per tal d'aprofundir en els continguts i connectar-los amb la pràctica i l'experiència pròpia o futura. És important que els alumnes participin de forma activa.
 • Seminaris. En aquests espais es posarà en pràctica els coneixements adquirits en les sessions plenàries i es fomentarà la reflexió envers a diferentes temàtiques i situacions.
 • Lectura de textos i articles sobre els diferents temes proposats a les sessions plenàries.
 • Espais de discussió i reflexió, tant en grup com a nivell individual.
 • Treball autònom: cerca d'informació dels continguts presentats en les sessions plenàries i anàlisis d'articles, documentals i d'altres recursos. Activitats prèvies i posteriors a les sessions plenàries.
 • Tutories individualitzades (a demanda de l'estudiant).

Sistema d’avaluació

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al Moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

30%

Bloc 1

Seminari I (15%)

Seminari II (15%)

35%

Bloc 2

Seminari IV (20%)

Seminari V (15%)

35%

Bloc 3

Examen final