Grau en Infemeria

Apoderament i lideratge en infermeria

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

4

Tipus:

Obligatòria

Curs:

3r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

3r

Professorat

Competències

Transversals:

 • Capacitat de lideratge
 • Capacitat de dissenyar i gestionar de projectes
 • Capacitat d'anàlisi i síntesi
 • Capacitat per gestionar el canvi
 • Capacitat de crítica i autocrítica
 • Capacitat per generar noves idees
 • Capacitat per a la presa de decisions
 • Desenvolupar habilitats interpersonals
 • Desenvolupar iniciativa i esperit emprenedor
 • Capacitat d'actuar amb compromís
 • Capacitat per treballar en equip

Específiques:

 • L'alumne ha de conèixer els aspectes essencials del lideratge i l'apoderament en la professió infermera.

Resultats d’aprenentatge

 • L'alumne haurà treballat i practicat els conceptes fonamentals del lideratge aplicat a la professió infermera, com un exercici de posada en comú i individualment els valors principals de les persones per comunicar adequadament amb responsabilitat i visió emprenedora

Continguts

 • 1. El lideratge com a competència infermera i Conceptes generals
  • ii Referents líders en infermeria
  • iii Som líders?
 • 2. La comunicació
  • i Models de comunicació
  • ii Com ens relacionem?
  • iii Resolució de conflictes
  • iv Presa de decisions i responsabilitat
 • 3. El treball en equip i Característiques dels equips de treball altament efectius
  • ii Els rols dins l'equip
 • 4. La gestió del canvi
 • 5. Emprenedoria en infermeria

Metodologies docents

En aquesta assignatura s'empraran les següents metodologies:

● Estudi de cas
● Joc de rol
● Aprenentatge col·laboratiu
● Aprenentatge reflexiu

Avaluació

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

30%

Bloc 1

Anàlisi i resolució d'un cas sobre comunicació interpersonal

40%

Bloc 2

Activitat grupal: Disseny d'una proposta emprenedora (30%)

Participació a l'aula (10%)

30%

Bloc 3

Prova individual de coneixements