Grau en Infemeria

Educació per a la Salut

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

4

Tipus:

Obligatòria

Curs:

3r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

2n

Professorat

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
  • Demostrar coneixements previs de fisiopatologia, de les bases filosòfiques i metodològiques del tenir cura i l'evolució psicosocial de la persona
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de la elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
  • Elaboració i defensa d'arguments davant companys/es i professors/es i transferir i argumentar els coneixements teòrics a les diferents situacions de cures.
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (Normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social , científica o ètica.
  • Reunir i interpretar dades rellevants per a la construcció del judici clínic infermer
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació , idees , problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  • Transmetre informació, idees, problemes de forma oral i escrita a professors/es i estudiants.
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia. - Desenvolupar estratègies d'autoaprenentatge.
 • CG6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
  • Conèixer les bases teòriques de la Infermeria Basada en l'evidència com a base per a la fonamentació de la pràctica infermera
 • CG8. Promoure i respectar el dret de participació , informació , autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en què viuen el seu procés de salut -malaltia.
  • Promoure el respecte al dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones, d'acord amb la forma de viure el seu procés de salut - malaltia
 • CG9. Fomentar estils de vida saludables, l'autocura , recolzant el manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
  • Fomentar els estils de vida saludables i l'autocura, recolzant el manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
 • CG10. Protegir la salut i el benestar de les persones , família o grups atesos, garantint la seva seguretat.
  • Protegir la salut i el benestar de les persones, famílies i grups.
 • CG11. Establir una comunicació eficaç amb pacients , família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
  • Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per la salut.
 • CG15. Treballar amb l'equip de professionals com unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.
  • Treballar en l'equip de professionals com a unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni o multi disciplinar e interdisciplinar els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.

Específiques:

 • CE16. Capacitat per descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats a desenvolupar per proporcionar una cura integral d'infermeria a l'individu, la família i la comunitat. Comprendre la funció i activitats i actitud cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un equip d'Atenció Primària de Salut. Promoure la participació de les persones, família i grups en el seu procés de salut-malaltia. Identificar els factors relacionats amb la salut i els problemes de l'entorn, per atendre les persones en situacions de salut i malaltia com a integrants d'una comunitat. Identificar i analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups. Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat. Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes de salut. Educar, facilitar i donar suport a la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides estan afectades per problemes de salut, risc, sofriment, malaltia, incapacitat o mort. - Promoure la participació de les persones, família i grups en el seu procés de salut - malaltia. Identificar i analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups. Educar, facilitar i recolzar la salut i el benestar dels membres de la comunitat, que tenen afectada la seva vida per problemes de salut, risc, patiment, malaltia, incapacitat o mort. Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per a identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat

Resultats d’aprenentatge

 • RA12. Comprendre la dimensió pedagògica, històrica i antropològica de l'educació.
 • RA13. Conèixer els conceptes principals de l'educació per a la salut.
 • RA14. Interpretar indicadors epidemiològics relacionats amb la prevenció i promoció de la salut.
 • RA15. Comprendre els factors que intervenen el procés ensenyament-aprenentatge.
 • RA16. Conèixer els diversos mètodes d'educació per a la salut.
 • RA17. Identificar les característiques dels principals programes d'educació per a la salut aplicats a la salut pública.
 • RA18. Dissenyar un projecte d'educació o una intervenció educativa per a la promoció i prevenció de la salut adreçada a una població determinada.
 • RA19. Conèixer els instruments i tècniques que permeten avaluar un programa d'educació per a la salut.
 • RA20. Conèixer els aspectes diferencials de les persones respectant les seves opinions, creences i valors.
 • RA21.Comprendre els elements que configuren l'estil de vida de les persones i educar per al manteniment de la salut.
 • RA22. Conèixer els mètodes de comunicació interpersonal que faciliten l'educació per a la salut
 • RA12. Sap realitzar una informació crítica de la informació (Diferències per sexe en morbimortalitat, desviacions i bretxes de gènere) i adoptar pràctiques que incorporin el coneixement de les diferències segons sexe i les desigualtats de gènere.
 • RA13. Incorpora eines per avaluar i monitoritzar la igualtat de gènere en les intervencions relacionades amb la salut.
 • RA47. Consultar i utilitzar les fonts d'informació, i les bases de dades relacionades amb la infermeria.
 • RA49. Identificar els biaixos de gènere en el coneixement existent sobre els processos de salut i malaltia.
 • RA50. Sap fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge.
 • RA51. Sap identificar la intersecció de les desigualtats de gènere amb altres de desigualtat (edat, classe, raça, sexualitat i identitat / expressió de gènere, diversitat funcional, etc.

Resultats d’aprenentatge específiques

 • RAE1. Descobrir les característiques necessàries i el rol de les persones facilitadores de processos d'educació per la salut.
 • RAE2. Adquirir capacitats de comunicació i expressió necessàries per a l'educació per la salut.
 • RAE3. Incrementar la capacitat de liderar solucions innovadores i eficients en EpS, essent capaç de generar i comunicar materials educatius
 • RAE4. Adquirir capacitats de gestionar la informació per establir xarxes professionals i de col·laboració participativa entre comunitats i agents de salut.

Continguts

 • 1. l'Educació per a la salut, fonaments i principis:
  • 1.1. Models d'educació i la aplicació a EpS.
  • 1.2. Metodologies participatives (Origen, principis, aplicació).
  • 1.3. Àmbits EpS (promoció, prevenció, recuperació),
  • 1.4. Procés d'ensenyament-aprenentatge.
 • 2. Anàlisi de problemes basat en les persones
  • 2.1. Definició de la població
  • 2.2. Determinants de la Salut.
  • 2.3. Anàlisis de problemes, causes i efectes
  • 2.4. Anàlisis de necessitats i priorització.
 • 3. La persona facilitadora i el procés grupal
  • 3.1. Rols de les persones facilitadores
  • 3.2. Qualitats de les persones facilitadores
  • 3.3. Comunicació cara a cara
  • 3.4. Procés grupal - la confiança i els vincles
  • 3.5. Dinàmiques de grup, lideratge
 • 4. Disseny d'un procés d'educació per a la salut
  • 4.1. Definició d'objectius específics i avaluació
  • 4.2.Selecció dels continguts d'un procés educatiu coherent amb el canvi del problema
  • 4.3.El disseny metodològic: Aplicant els passos apresos en sessions anteriors per tal d'exemplificar-ho en una demostració pràctica, aplicant des de la benvinguda, l'enfocament, el mètode i tècniques a utilitzar, l'avaluació i el tancament, partint sempre d'allò que s'aporta al col·lectiu i motivant a la participació.
 • 5. Elaboració i valoració de materials educatius:
  • 5.1. Criteris de materials educatius eficaces i no discriminatoris.
  • 5.2. Disseny de material educatiu eficaç i no discriminatori.
  • 5.3. Valoració de material educatiu eficaç i no discriminatori.
 • Seminari 1. Aplicació de Educació per a la salut a l'Atenció primària de la salut
 • Seminari 2. Rol i habilitats com a persona facilitadora i treball amb grups
 • Seminari 3. Valoració de material educatiu eficaç i no discriminatori
 • Seminari 4. Presentació dels projectes educatius

Metodologies docents

 • Aquesta assignatura aposta per una metodologia eminentment participativa, enfocada a la pràctica i el pensament crític, i que integri la diversitat, l'esfera emocional i col·lectiva, malgrat les limitacions que imposa el marc acadèmic en el que es desenvolupa. La participació i l'intercanvi en grup es bàsic.
 • Per al desenvolupament de l'assignatura s'utilitzarà la plataforma moodle. En aquest espai es disposarà de la documentació de l'assignatura: pla docent, guies, textos, documents, activitats, instruments d'avaluació, etc.
 • Els estudiants tindran tutories opcionals. Sol·licitant-les via correu electrònic a les dues professores.
 • Per a treballar els continguts de l'assignatura s'estableixen les activitats formatives que cal realitzar i la forma d'avaluació de les mateixes.
   
 • Treball presencial: sessions plenàries
  · Debat i reflexió a partir de diversos inputs pràctics i teòrics.
  · Classes interactives amb exercicis avaluables definits con a tasques a ser lliurades.
 • Treball presencial: grups reduïts
  · Seminaris: Exercicis pràctics individuals, reflexió, debat i treball en equip.
 • Treball no presencial (individual o grupal)
  · Preparació de les classes mitjançant revisions bibliogràfiques, vídeos etc.
  · Treball autònom de l'estudiantat dirigit a l'estudi de materials teòrics
  · Realització de treballs individuals i grupals
  · Lectures recomanades