Grau en Infemeria

Scientific english

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

3

Tipus:

Obligatòria

Curs:

3r

Llengua d’impartició:

Anglès

Trimestre:

3r

Professorat

Competències

Generals:

 • CG1. Capacitat per a l'anàlisi i la síntesi
 • CG2. Capacitat per a l'organització i la planificació
 • CG6. Coneixement d'un segon idioma
 • CG8. Destreses de gestió i de la informació
 • CG12. Treball en equip
 • CP6: Capacitat de basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles
 • CP16: Coneixement dels sistemes d'informació sanitària.

Específiques:

 • E9. Aplicació de les tecnologies i sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut.
 • E13. Utilització d'estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb pacients, famílies i grups socials, i que permetin l'expressió de les seves preocupacions i interessos.

Resultats d’aprenentatge

 • Entendre i expressar-se de forma oral i escrita en anglès G1, G2, G6, G8, G12, P6, P16, E9, E13
 • Entendre textos en anglès relacionats amb l'evidència científica infermera G1, G2, G6, G8, G12, P6, P16, E9, E13
 • Dissenyar estratègies per a la millora de la comprensió i comunicació en anglès amb persones i grups de diverses nacionalitats G1, G2, G6, G8, G12, P6, P16, E9, E13
 • Entendre el llenguatge dels sistemes d'informació sanitaris G1, G2, G6, G8, G12, P6, P16, E9, E13
 • Comunicar-se amb pacients i altres professionals mèdics en anglès (G6, E13)
 • Entendre terminologia mèdica i vocabulari especialitzat en anglès (G6, P6, P16, E9, E13)
 • Entendre les idees principals de textos mèdics autèntics en anglès (G2, G6, G8)
 • Redactar i presentar informes en anglès (G1, G2, G6, G8)
 • Entendre una presentació i/o una classe de continguts impartida en llengua anglesa (G1, G2, G6, G8)

Continguts

 • Sinopsi:
  • Comprensió de les classes impartides en anglès
  • Producció oral en anglès (individual i en grup)
  • Tècniques de comprensió i adquisició de vocabulari especialitzat
  • Comprensió de textos relacionats amb l'evidència científica infermera
  • Comprensió dels sistemes d'informació sanitaris
    
 • Continguts específics:
   
 • Academic Listening
  • Previewing Content
  • Orienation Listening
  • Using Lecture Outlines
  • Listening for Gist
  • Listening for Specific Meaning
  • Notetakeing
  • Summarising Material
 • Content-Based Listening
  • The hospital team
  • In and around the hospital
  • Hospital admissions
  • Accidents and emergencies
  • Pain · Symptoms
  • Caring for the elderly
  • Nutrition
  • Blood
  • Death and dying
  • Hygiene
  • Mental health
  • Monitoring the patient
  • Medication
  • Alternative treatments
 • Academic Reading
  • Accessing Previous Knowledge
  • Meaning from Context
  • Understanding Main Ideas
  • Recognising Similarity in Meaning
  • Understanding Reference Words
  • Understanding Details
  • Understanding Related Words
  • Reading for a Purpose
  • Inferring Meaning
  • Summarising Information from a Text
 • Content-Based Reading
  • Mobile Hospitals
  • Diet and Nutrition
  • Death and Dying
  • Alternative Treatments
  • Mental Illness
  • Prescription Drugs
 • Content-Based Communication (Written and Oral)
  • Talking about Health and Illness
  • Discussing Symptoms and Signs
  • Aquiring and Using Specialist Medical Vocabulary
  • Taking Patient Histories
  • Talking about Pain
  • Discussing Treatment
  • Decision-Making
  • The Human Body
  • Wards and Departments in a Hospital
  • Medical Specialists

Metodologies docents

 • Docència Directa:
  • La metodologia del curs serà en si mateixa model del qual es vol treballar i de naturalesa molt pràctica. Cada sessió inclourà una varietat d'activitats dissenyades per desenvolupar les principals estratègies lingüístiques. Hi haurà classes amb grup gran i classes amb grup petit, en les quals es potenciarà el treball en equip. L'assistència és obligatòria a totes les sessions.
 • Aprenentatge Asíncrona:
  • Mitjançant la plataforma Moodle, els estudiants seguiran un itinerari formatiu d'activitats auto-correctives i sessions Nearpod.

Sistema d'avaluació

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada                                                                                                                              

            

30%

            
            

Bloc 1

            
            

Avaluació continuada

            
            

70%

            
            

Bloc 2

            
            

Prova individual de coneixements:

 • Comprensió auditiva (40%)
 • Comprensió lectora (40%)
 • Resum de textos (20%)