Màster en infermeria aplicada a l'anestèsia, reanimació i terapèutica del dolor

Matèria 1: Introducció a la infermeria d'anestèsia

← Tornar

Informació general

Titulació:

Màster en infermeria aplicada a l'anestèsia, reanimació y treapèutica del dolor

Crèdits ECTS:

3

Tipus:

Obligatoria

Curs:

1r

Llengua d'impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

1r

Professorat

 • Titular:

  • Dra. Montse Sanclemente Dalmau

 • Col·laboradors:

  • Gerard Colomar Pueyo

  • Julian del Prado Vinuesa

  • Goreti Escuer Badia

  • Sandra García de Castro

  • Beatriz Giraldo Giraldo

  • María Gutierrez San Miguel

  • Bartomeu Joan Gil

  • Josep Rodiera Olivé

  • Silvia Rodriguez Vall-llovera

Competències

Generals:

 • CG1. Capacitat per aplicar coneixements a la pràctica
 • CG2. Capacitat per generar noves idees
 • CG5. Vetllar pel manteniment de les competències professionals
 • CG6. Promoció de la salut i prevenció de riscos
 • CG7. Capacitat d'anàlisi i síntesi
 • CG9. Habilitats comunicatives per a la relació interpersonal

Específiques:

 • CE6. Aplicar mecanismes per garantir la seguretat i la qualitat del pacient en
 • anestèsia
 • CE11. Conèixer i aplicar procediments i protocols relacionats amb l'anestèsia
 • CE18. Aplicar les TIC's en anestèsia.

Transversals:

 • CT1. Aplicar estratègies per a la resolució de problemes.
 • CT2. Mostrar habilitats per a adquirir nous coneixements i compartir-los a través de la docència
 • CT3. Mostrar sentit de compromís, respecte, honestedat i seguretat, habilitats comunicatives (orals i escrites) així com llenguatge corporal.
 • CT4 Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per a dissenyar solucions

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Conèixer la història de la infermeria d'anestèsia
 • RA2. Conèixer l'àmbit de treball de la infermeria d'anestèsia a Espanya
 • RA3. Conèixer el model de competències de la International Federation of Nurse Anesthetists.
 • RA4. Conèixer i utilitzar l'aportació de les dones i dels estudis de gènere en la seva disciplina
 • RA5. Saber fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge
 • RA6. Comprendre els principis de qualitat assistencial
 • RA7. Comprendre els principis de seguretat del pacient en l'àmbit de l'anestèsia
 • RA8. Identificar els riscos inherents a l'àmbit de treball de l'anestèsia
 • RA9. Comprendre els principis d'ètica en la pràctica professional
 • RA10. Conèixer l'aplicació de les noves tecnologies a la pràctica anestèsica
 • RA11. Iniciar-se en els projectes d'innovació infermera
 • RA12. Adquirir les habilitats necessàries per a l'establiment de la relació terapèutica amb l'usuari

Continguts

 • Paradigma actual d'infermeria d'anestèsia. ¿Qui som? Competències de la infermeria d'anestèsia. Futur: Recerca i perspectives del paradigma de la infermeria d'anestèsia (ASSEDAR-TD, ACIAR-TD, ANNA).¿On anem?

 • Seguretat anestèsica del pacient. Aplicatius en Seguretat

 • Seguretat aplicada a processos.

 • Checklist: llistat de verificació

 • Sistemes de doble verificació en sistemes de perfusió (BPC, TCI,PCA). Sistemes de seguretat.

 • Estratificació del risc al nostre àmbit de treball.

 • Estratificació dels riscs biològics. Desinfectants.

 • Ètica i Consentiment informat.

 • Radioprotecció

 • Aplicació noves tecnologies en anestèsia.Design thinking.

 • Projectes d'innovació

Metodologies docents

 • Estudi i anàlisi de casos
 • Lectura i anàlisi de textos i documents científic-tècnics (escrits, visuals, orals).
 • Exposicions contextualitzades amb discussió lliure o estructurada.

SISTEMA D'AVALUACIÓ

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

30%

Bloc 1

Treball col·laboratiu

40%

Bloc 2

Activitat individual

30%

Bloc 3

Treball col·laboratiu