Màster en infermeria aplicada a l'anestèsia, reanimació i terapèutica del dolor

Matèria 1: Introducció a la infermeria d'anestèsia

← Tornar

Informació general

Titulació:

Màster en infermeria aplicada a l'anestèsia, reanimació y treapèutica del dolor

Crèdits ECTS:

3

Tipus:

Obligatoria

Curs:

1r

Llengua d'impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

1r

Professorat

 • Titular:

  • Dra. Montse Sanclemente Dalmau

 • Col·laboradors:

  • Gerard Colomar Pueyo

  • Julian del Prado Vinuesa

  • Goreti Escuer Badia

  • Sandra García de Castro

  • Beatriz Giraldo Giraldo

  • María Gutierrez San Miguel

  • Christian Herion

  • Bartomeu Joan Gil

  • Josep Rodiera Olivé

  • Silvia Rodriguez Vall-llovera

Competències

Generals:

 • CG1. Capacitat per aplicar coneixements a la pràctica
 • CG2. Capacitat per generar noves idees
 • CG5. Vetllar pel manteniment de les competències professionals
 • CG6. Promoció de la salut i prevenció de riscos
 • CG7. Capacitat d'anàlisi i síntesi
 • CG9. Habilitats comunicatives per a la relació interpersonal

Específiques:

 • CE6. Aplicar mecanismes per garantir la seguretat i la qualitat del pacient en
 • anestèsia
 • CE11. Conèixer i aplicar procediments i protocols relacionats amb l'anestèsia
 • CE18. Aplicar les TIC's en anestèsia.

Transversals:

 • CT1. Aplicar estratègies per a la resolució de problemes.
 • CT2. Mostrar habilitats per a adquirir nous coneixements i compartir-los a través de la docència
 • CT3. Mostrar sentit de compromís, respecte, honestedat i seguretat, habilitats comunicatives (orals i escrites) així com llenguatge corporal.
 • CT4 Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per a dissenyar solucions

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Conèixer la història de la infermeria d'anestèsia
 • RA2. Conèixer l'àmbit de treball de la infermeria d'anestèsia a Espanya
 • RA3. Conèixer el model de competències de la International Federation of Nurse Anesthetists.
 • RA4. Conèixer i utilitzar l'aportació de les dones i dels estudis de gènere en la seva disciplina
 • RA5. Saber fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge
 • RA6. Comprendre els principis de qualitat assistencial
 • RA7. Comprendre els principis de seguretat del pacient en l'àmbit de l'anestèsia
 • RA8. Identificar els riscos inherents a l'àmbit de treball de l'anestèsia
 • RA9. Comprendre els principis d'ètica en la pràctica professional
 • RA10. Conèixer l'aplicació de les noves tecnologies a la pràctica anestèsica
 • RA11. Iniciar-se en els projectes d'innovació infermera
 • RA12. Adquirir les habilitats necessàries per a l'establiment de la relació terapèutica amb l'usuari

Continguts

 • Paradigma actual d'infermeria d'anestèsia. ¿Qui som? Competències de la infermeria d'anestèsia. Futur: Recerca i perspectives del paradigma de la infermeria d'anestèsia (ASSEDAR-TD, ACIAR-TD, ANNA).¿On anem?

 • Seguretat anestèsica del pacient. Aplicatius en Seguretat

 • Seguretat aplicada a processos.

 • Checklist: llistat de verificació

 • Sistemes de doble verificació en sistemes de perfusió (BPC, TCI,PCA). Sistemes de seguretat.

 • Estratificació del risc al nostre àmbit de treball.

 • Estratificació dels riscs biològics. Desinfectants.

 • Ètica i Consentiment informat.

 • Radioprotecció

 • Aplicació noves tecnologies en anestèsia.Design thinking.

 • Projectes d'innovació

Metodologies docents

 • Estudi i anàlisi de casos
 • Lectura i anàlisi de textos i documents científic-tècnics (escrits, visuals, orals).
 • Exposicions contextualitzades amb discussió lliure o estructurada.