Màster en infermeria aplicada a l'anestèsia, reanimació i terapèutica del dolor

Matèria 5: Abordatge ventilatori

← Tornar

Informació general

Titulació:

Màster en infermeria aplicada a l'anestèsia, reanimació y treapèutica del dolor

Crèdits ECTS:

6

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d'impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

2n

Professorat

 • Titular:

  • Sandra Beltrán de Heredia Marrodán

 • Col·laboradors:

  • Silvia Bermejo Martínez

  • Jesús Carazo Cordobés

  • Lucía Cao López

  • Lluís Gallart Gallego

  • Gerard Garriga

  • Isabel Ornaque Lázaro

  • Joan Carles Ortíz

  • Alex Pérez Ramos

  • Mercè Prieto Butillé

  • Uxía Rodriguez Rivas

  • MªTeresa Silva Costa-Gomes

  • Esther Vilà

Competències

Generals:

 • CG1. Capacitat per aplicar coneixements a la pràctica
 • CG3. Treball en equip interdisciplinari
 • CG5. Vetllar pel manteniment de les competències professionals
 • CG7. Capacitat d'anàlisi i síntesi
 • CG8. Comunicació i relació amb l'usuari
 • CG9. Habilitats comunicatives per a la relació interpersonal

Específiques:

 • CE3. Ser capaç de liderar un equip d'aturades
 • CE5. Garantir l'atenció adequada al pacient, treballant dins l'equip d'anestèsia
 • CE6. Aplicar mecanismes per garantir la seguretat i la qualitat del pacient en anestèsia
 • CE9. Aplicar el codi ètic de la IFNA (Federación Internacional de Enfermeras Anestesistas)
 • CE10. Elaborar un pla de cures en l'àmbit de l'anestèsia
 • CE11. Conèixer i aplicar procediments i protocols relacionats amb l'anestèsia
 • CE12. Tenir cura de les persones en situacions relacionades amb l'anestèsia
 • CE13. Aplicar tècniques i cures avançades: suport vital, reanimació, etc
 • CE14. Participar de la monitorització invasiva en processos anestèsics d'alt risc.
 • CE15. Col·laborar en anestèsies d'alt risc.

Transversals:

 • CT1. Aplicar estratègies per a la resolució de problemes.
 • CT2. Mostrar habilitats per a adquirir nous coneixements i compartir-los a través de la docència
 • CT3. Mostrar sentit de compromís, respecte, honestedat i seguretat, habilitats comunicatives (orals i escrites) així com llenguatge corporal.
 • CT4. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per a dissenyar solucions

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Conèixer els principis fisiològics de la respiració
 • RA2. Conèixer les guies de valoració de la via aèria
 • RA3. Descriure els predictors de la via aèria difícil
 • RA4. Conèixer l'abordatge de la via aèria difícil
 • RA5. Descriure els diferents dispositius per l'abordatge de la via aèria difícil
 • RA6. Conèixer els diferents tipus de ventilació
 • RA7. Conèixer les cures d'infermeria en el pacient amb ventilació mecànica
 • RA8. Identificar els paràmetres dels respiradors
 • RA9. Determinar les causa d'una situació PCR
 • RA10. Avaluar i seguir el protocol davant una situació de PCR
 • RA11. Realitzar de manera autònoma les maniobres de suport vital bàsic
 • RA12. Utilitzar adequadament un desfibril·lador automàtic
 • RA13. Conèixer les guies de suport vital avançat
 • RA14. Aplicar correctament les guies de suport vital avançat
 • RA15. Adquirir les habilitats necessàries per a l'establiment de la relació terapèutica amb l'usuari

Continguts

 • Anatomia Via Aèria.Valoració/Predicció Via aèria.Ventilació
 • Dispositius supraglòtics. IOT.IOT SELECTIVA. IOT DIFICIL: fibrobroncoscopi. GlideScope, Airtraq. C-trach. Cricotirotomia.Fisiologia respiratòria.
 • Ventilació: Espontània / Manual./No invasiva
 • Ventilació Mecànica. Sistemes.
 • Paper de la infermera d'anestèsia en el maneig del Respirador
 • Suport VItal Bàsic + DEA
 • Suport VItal Avançat

Metodologies docents

 • Exposicions contextualitzades amb discussió lliure o estructurada
 • Estudi i anàlisi de casos
 • Lectura i anàlisi de textos i documents científic-tècnics (escrits, visuals, orals).
 • Demostració amb entrenament simulació
 • Seminaris de simulació operativa sobre un procés de salut en un context específic real o fictici.
 • Exercicis pràctics

SISTEMA D'AVALUACIÓ

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

40%

Bloc 1

Activitats individuals

20%

Bloc 2

Activitat individual

40%

Bloc 3

Prova individual de coneixements