Màster en infermeria aplicada a l'anestèsia, reanimació i terapèutica del dolor

Matèria 5: Abordatge ventilatori

← Tornar

Informació general

Titulació:

Màster en infermeria aplicada a l'anestèsia, reanimació y treapèutica del dolor

Crèdits ECTS:

6

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d'impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

2n

Professorat

 • Titular:

  • Montse Sanclemente Dalmau

 • Col·laboradors:

  • Silvia Bermejo Martínez

  • Sandra Beltrán de Heredia Marrodán

  • Jesús Carazo Cordobés

  • Lucía Cao López

  • Lluís Gallart Gallego

  • Carlos García Bernedo

  • Isabel Ornaque Lázaro

Competències

Generals:

 • CG1. Capacitat per aplicar coneixements a la pràctica
 • CG3. Treball en equip interdisciplinari
 • CG5. Vetllar pel manteniment de les competències professionals
 • CG7. Capacitat d'anàlisi i síntesi
 • CG8. Comunicació i relació amb l'usuari
 • CG9. Habilitats comunicatives per a la relació interpersonal

Específiques:

 • CE3. Ser capaç de liderar un equip d'aturades
 • CE5. Garantir l'atenció adequada al pacient, treballant dins l'equip d'anestèsia
 • CE6. Aplicar mecanismes per garantir la seguretat i la qualitat del pacient en anestèsia
 • CE9. Aplicar el codi ètic de la IFNA (Federación Internacional de Enfermeras Anestesistas)
 • CE10. Elaborar un pla de cures en l'àmbit de l'anestèsia
 • CE11. Conèixer i aplicar procediments i protocols relacionats amb l'anestèsia
 • CE12. Tenir cura de les persones en situacions relacionades amb l'anestèsia
 • CE13. Aplicar tècniques i cures avançades: suport vital, reanimació, etc
 • CE14. Participar de la monitorització invasiva en processos anestèsics d'alt risc.
 • CE15. Col·laborar en anestèsies d'alt risc.

Transversals:

 • CT1. Aplicar estratègies per a la resolució de problemes.
 • CT2. Mostrar habilitats per a adquirir nous coneixements i compartir-los a través de la docència
 • CT3. Mostrar sentit de compromís, respecte, honestedat i seguretat, habilitats comunicatives (orals i escrites) així com llenguatge corporal.
 • CT4. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per a dissenyar solucions

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Conèixer els principis fisiològics de la respiració
 • RA2. Conèixer les guies de valoració de la via aèria
 • RA3. Descriure els predictors de la via aèria difícil
 • RA4. Conèixer l'abordatge de la via aèria difícil
 • RA5. Descriure els diferents dispositius per l'abordatge de la via aèria difícil
 • RA6. Conèixer els diferents tipus de ventilació
 • RA7. Conèixer les cures d'infermeria en el pacient amb ventilació mecànica
 • RA8. Identificar els paràmetres dels respiradors
 • RA9. Determinar les causa d'una situació PCR
 • RA10. Avaluar i seguir el protocol davant una situació de PCR
 • RA11. Realitzar de manera autònoma les maniobres de suport vital bàsic
 • RA12. Utilitzar adequadament un desfibril·lador automàtic
 • RA13. Conèixer les guies de suport vital avançat
 • RA14. Aplicar correctament les guies de suport vital avançat
 • RA15. Adquirir les habilitats necessàries per a l'establiment de la relació terapèutica amb l'usuari

Continguts

 • Anatomia Via Aèria.Valoració/Predicció Via aèria.Ventilació
 • Dispositius supraglòtics. IOT.IOT SELECTIVA. IOT DIFICIL: fibrobroncoscopi. GlideScope, Airtraq. C-trach. Cricotirotomia.Fisiologia respiratòria.
 • Ventilació: Espontània / Manual./No invasiva
 • Ventilació Mecànica. Sistemes.
 • Paper de la infermera d'anestèsia en el maneig del Respirador
 • Suport VItal Bàsic + DEA
 • Suport VItal Avançat

Metodologies docents

 • Exposicions contextualitzades amb discussió lliure o estructurada
 • Estudi i anàlisi de casos
 • Lectura i anàlisi de textos i documents científic-tècnics (escrits, visuals, orals).
 • Demostració amb entrenament simulació
 • Seminaris de simulació operativa sobre un procés de salut en un context específic real o fictici.
 • Exercicis pràctics