Màster en infermeria aplicada a l'anestèsia, reanimació i terapèutica del dolor

Matèria 4: Bases de l'anestèsia. Tipus d'anestèsia

← Tornar

Informació general

Titulació:

Màster en infermeria aplicada a l'anestèsia, reanimació y treapèutica del dolor

Crèdits ECTS:

6

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d'impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

1r

Professorat

 • Titular:

  • Lucía Cao López

 • Col·laboradors:

  • Lluís Aguilera Cuchillo

  • Elia Alonso Simón

  • Juan Carlos Álvarez García

  • Adrián Carballeiro

  • Francesca Barbal Badia

  • Laia Bosch Duran

  • Lucía Cao López

  • Goreti Escuer Badía

  • Beatriz Fort Pelay

  • Uxía Rodríguez Rivas

  • Lorena Silva Gil

  • Alberto Villamor Ordozgoiti

Competències

Generals:

 • CG1. Capacitat per aplicar coneixements a la pràctica
 • CG3. Treball en equip interdisciplinari
 • CG5. Vetllar pel manteniment de les competències professionals
 • CG7. Capacitat d'anàlisi i síntesi
 • CG8. Comunicació i relació amb l'usuari
 • CG9. Habilitats comunicatives per a la relació interpersonal

Específiques:

 • CE1.Ser capaç d'aplicar els coneixements adquirits, assolint la expertesa en la pràctica clínica durant tot el procés perioperatori
 • CE4. Contribuir a la relació infermera-pacient durant tot el procés perioperatori
 • CE5. Garantir l'atenció adequada al pacient, treballant dins l'equip d'anestèsia
 • CE6. Aplicar mecanismes per garantir la seguretat i la qualitat del pacient en anestèsia
 • CE9. Aplicar el codi ètic de la IFNA (Federación Internacional de Enfermeras Anestesistas)
 • CE10. Elaborar un pla de cures en l'àmbit de l'anestèsia
 • CE11. Conèixer i aplicar procediments i protocols relacionats amb l'anestèsia
 • CE12. Tenir cura de les persones en situacions relacionades amb l'anestèsia
 • CE14. Participar de la monitorització invasiva en processos anestèsics d'alt risc

Transversals:

 • CT1. Aplicar estratègies per a la resolució de problemes.
 • CT2. Mostrar habilitats per a adquirir nous coneixements i compartir-los a través de la docència
 • CT3. Mostrar sentit de compromís, respecte, honestedat i seguretat, habilitats comunicatives (orals i escrites) així com llenguatge corporal.
 • CT4 Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per a dissenyar solucions

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Comprendre els principis fisiològics dels agents anestèsics
 • RA2. Conèixer els diferents fàrmacs que intervenen en els processos anestèsics
 • RA3. Identificar els diferents tipus d'anestèsia
 • RA4. Conèixer el paper de l'ecografia en els procediments anestèsics
 • RA5. Conèixer els diferents tipus de bloquejos nerviosos ecogràfics
 • RA6. Descriure les cures d'infermeria en els diferents tipus d'anestèsia
 • RA7. Adquirir les habilitats necessàries per a l'establiment de la relació terapèutica amb l'usuari

Continguts

 • Fisiologia de l'anestèsia
 • Farmacologia de l'anestèsia
 • Monitoratge i anestèsia
 • Anestèsia Local. Sedació / Procediments.
 • Anestèsia General.
 • Paper de la infermera d'anestèsia en la Anestèsia General.
 • Anestèsia Intradural / Epidural.
 • Bloqueig regional Extremitat Superior.
 • Bloqueig regional Extremitat Inferior.
 • Bloqueig Regional Paret Abdominal.
 • Paper de la infermera d'anestèsia en la Anestèsia Regional
 • Taller punció vascular ecoguiada

Metodologies docents

 • Exposicions contextualitzades amb discussió lliure o estructurada
 • Estudi i anàlisi de casos
 • Demostració amb entrenament simulació
 • Seminaris de simulació operativa sobre un procés de salut en un context específic real o fictici.
 • Exercicis pràctics

SISTEMA D'AVALUACIÓ

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

30%

Bloc 1

Activitats Simulació Zona 1

40%

Bloc 2

Prova avaluació final 1

30%

Bloc 3

Prova avaluació final 2 (Resolució d'un cas)