Màster en infermeria aplicada a l'anestèsia, reanimació i terapèutica del dolor

Matèria 4: Bases de l'anestèsia. Tipus d'anestèsia

← Tornar

Informació general

Titulació:

Màster en infermeria aplicada a l'anestèsia, reanimació y treapèutica del dolor

Crèdits ECTS:

6

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d'impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

1r

Professorat

 • Titular:

  • Montse Sanclemente Dalmau

 • Col·laboradors:

  • Lluís Aguilera Cuchillo

  • Juan Carlos Álvarez García

  • Francesca Barbal Badia

  • Laia Bosch Duran

  • Lucía Cao López

  • Goreti Escuer Badía

  • Beatriz Fort Pelay

  • Luís Muñoz Falcón

  • Uxía Rodriguez Rivas

  • Lorena Silva Gil

  • Alberto Villamor Ordozgoiti

Competències

Generals:

 • CG1. Capacitat per aplicar coneixements a la pràctica
 • CG3. Treball en equip interdisciplinari
 • CG5. Vetllar pel manteniment de les competències professionals
 • CG7. Capacitat d'anàlisi i síntesi
 • CG8. Comunicació i relació amb l'usuari
 • CG9. Habilitats comunicatives per a la relació interpersonal

Específiques:

 • CE1.Ser capaç d'aplicar els coneixements adquirits, assolint la expertesa en la pràctica clínica durant tot el procés perioperatori
 • CE4. Contribuir a la relació infermera-pacient durant tot el procés perioperatori
 • CE5. Garantir l'atenció adequada al pacient, treballant dins l'equip d'anestèsia
 • CE6. Aplicar mecanismes per garantir la seguretat i la qualitat del pacient en anestèsia
 • CE9. Aplicar el codi ètic de la IFNA (Federación Internacional de Enfermeras Anestesistas)
 • CE10. Elaborar un pla de cures en l'àmbit de l'anestèsia
 • CE11. Conèixer i aplicar procediments i protocols relacionats amb l'anestèsia
 • CE12. Tenir cura de les persones en situacions relacionades amb l'anestèsia
 • CE14. Participar de la monitorització invasiva en processos anestèsics d'alt risc

Transversals:

 • CT1. Aplicar estratègies per a la resolució de problemes.
 • CT2. Mostrar habilitats per a adquirir nous coneixements i compartir-los a través de la docència
 • CT3. Mostrar sentit de compromís, respecte, honestedat i seguretat, habilitats comunicatives (orals i escrites) així com llenguatge corporal.
 • CT4 Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per a dissenyar solucions

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Comprendre els principis fisiològics dels agents anestèsics
 • RA2. Conèixer els diferents fàrmacs que intervenen en els processos anestèsics
 • RA3. Identificar els diferents tipus d'anestèsia
 • RA4. Conèixer el paper de l'ecografia en els procediments anestèsics
 • RA5. Conèixer els diferents tipus de bloquejos nerviosos ecogràfics
 • RA6. Descriure les cures d'infermeria en els diferents tipus d'anestèsia
 • RA7. Adquirir les habilitats necessàries per a l'establiment de la relació terapèutica amb l'usuari

Continguts

 • Fisiologia de l'anestèsia
 • Farmacologia de l'anestèsia
 • Monitoratge i anestèsia
 • Anestèsia Local. Sedació / Procediments.
 • Anestèsia General.
 • Paper de la infermera d'anestèsia en la Anestèsia General.
 • Anestèsia Intradural / Epidural.
 • Bloqueig regional Extremitat Superior.
 • Bloqueig regional Extremitat Inferior.
 • Bloqueig Regional Paret Abdominal.
 • Paper de la infermera d'anestèsia en la Anestèsia Regional
 • Taller punció vascular ecoguiada

Metodologies docents

 • Exposicions contextualitzades amb discussió lliure o estructurada
 • Estudi i anàlisi de casos
 • Demostració amb entrenament simulació
 • Seminaris de simulació operativa sobre un procés de salut en un context específic real o fictici.
 • Exercicis pràctics