Màster en infermeria aplicada a l'anestèsia, reanimació i terapèutica del dolor

Matèria 8: Consideracions anestèsiques segons especialitats quirúrgiques 

← Tornar

Informació general

Titulació:

Màster en infermeria aplicada a l'anestèsia, reanimació y treapèutica del dolor

Crèdits ECTS:

9

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d'impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

3r

Professorat

 • Titular:

  • Montse Sanclemente Dalmau

 • Col·laboradors:

  • Elia Alonso Simón

  • Lucia Cao López

  • Adriana Carbó Garcia

  • Jesus Carazo Cordobés

  • Estel·la Clotas Palou

  • Mercedes García Álvarez

  • Sandra García de Castro

  • Mar González Martí

  • Sergi Gutierrez Salafranca

  • Daniel López Torres

  • Lauriana Lorenzo Vaquerizo

  • Nuria Martin Marata

  • Gloria Molins Ballabriga

  • Jesús Martínez Pérez

  • Purificación Matute Jimenez

  • Cristina Rodriguez Cosmen

  • Marc Sadurní Sardà

  • Lluís Salvadó Pérez

  • Montse Sanclemente Dalmau

  • Teresa Silva Costa-Gomes

  • Ariadna Soler Boada

  • Verónica Vilchez Cobo

  • Marta Villanova Trullenque

Competències

Generals:

 • CG1. Capacitat per aplicar coneixements a la pràctica
 • CG3. Treball en equip interdisciplinari
 • CG5. Vetllar pel manteniment de les competències professionals
 • CG7. Capacitat d'anàlisi i síntesi
 • CG8. Comunicació i relació amb l'usuari
 • CG9. Habilitats comunicatives per a la relació interpersonal

Específiques:

 • CE1.Ser capaç d'aplicar els coneixements adquirits, assolint la expertesa en la pràctica clínica durant tot el procés perioperatori
 • CE4. Contribuir a la relació infermera-pacient durant tot el procés perioperatori
 • CE5. Garantir l'atenció adequada al pacient, treballant dins l'equip d'anestèsia
 • CE6. Aplicar mecanismes per garantir la seguretat i la qualitat del pacient en anestèsia
 • CE8. Assolir les habilitats en la recerca en l'àmbit de l'anestèsia
 • CE9. Aplicar el codi ètic de la IFNA (Federación Internacional de Enfermeras Anestesistas)
 • CE10. Elaborar un pla de cures en l'àmbit de l'anestèsia
 • CE11. Conèixer i aplicar procediments i protocols relacionats amb l'anestèsia
 • CE12. Tenir cura de les persones en situacions relacionades amb l'anestèsia

Transversals:

 • CT1. Aplicar estratègies per a la resolució de problemes.
 • CT2. Mostrar habilitats per a adquirir nous coneixements i compartir-los a través de la docència
 • CT3. Mostrar sentit de compromís, respecte, honestedat i seguretat, habilitats comunicatives (orals i escrites) així com llenguatge corporal.
 • CT4. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per a dissenyar solucions

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Conèixer les característiques anestèsiques segons la especialitat quirúrgica
 • RA2. Prevenir les complicacions anestèsiques més comunes segons l'especialitat quirúrgica
 • RA3. Planificar  les cures infermeres durant l'anestèsia segons l'especialitat quirúrgica
 • RA4. Determina les causa d'una situació PCR pediatrica
 • RA5. És capaç d'avaluar un nen greu
 • RA6. Realitza de manera autònoma les maniobres de suport vital bàsic pediatric
 • RA7. Coneix les guies de suport vital  pediàtric
 • RA8. Aplica correctament les guies de suport vital pediàtric
 • RA9. Adquirir les habilitats necessàries per a l'establiment de la relació terapèutica amb l'usuari

Continguts

 • Cirurgia Traumatològica: Visió, consideracions i competències de l'anestesiòleg.
 • Cirurgia Traumatològica: Visió, consideracions i competències de la infermera d'anestèsia
 • Cirurgia Oftalmològica: Visió, consideracions i competències de l'anestesiòleg.
 • Cirurgia Oftalmològica: Visió, consideracions i competències de la infermeria d'anestèsia.
 • Cirurgia Otorrinolaringològica i Maxil·lofacial : Visió, consideracions i competències  de l'anestesiòleg.
 • Cirurgia Otorrinolaringològica i Maxil·lofacial: Visió, consideracions i competències de la infermeria d'anestèsia.
 • Cirurgia Plàstica: Visió, consideracions i competències de l'anestesiòleg.
 • Cirurgia Plàstica: Visió, consideracions i competències de la infermeria d'anestèsia.
 • Cirurgia Vascular: Visió, consideracions i competències de l'anestesiòleg.
 • Cirurgia Vascular: Visió, consideracions i competències de la infermeria d'anestèsia.
 • Cirurgia Urològica: Visió, consideracions i competències de l'anestesiòleg.
 • Cirurgia Urològica: Visió, consideracions i competències de la infermeria d'anestèsia.
 • Obstetrícia i Cirurgia Ginecològica: Visió, consideracions i competències de l'anestesiòleg.
 • Cirurgia Ginecològica: Visió, consideracions i competències de la infermeria d'anestèsia.
 • Infermeria a Sala de parts.
 • Cirurgia General: Visió, consideracions i competències de l'anestesiòleg.
 • Cirurgia bariàtrica.
 • Cirurgia General: Visió, consideracions i competències de la infermeria d'anestèsia
 • Cirurgia Cardíaca: Visió, consideracions i competències de l'anestesiòleg.
 • Infermera perfusionista / CEC: Consideracions i competències. 
 • Cirurgia Cardíaca: Visió, consideracions i competències de la infermeria d'anestèsia.
 • Cirurgia Neurològica: Visió, consideracions i competències de l'anestesiòleg.
 • Cirurgia Neurològica: Visió, consideracions i competències de la infermeria d'anestèsia.
 • Cirurgia Toràcica: Visió, consideracions i competències de l'anestesiòleg.
 • Cirurgia Toràcica: Visió, consideracions i competències de la infermeria d'anestèsia
 • Cirurgia de trasplantament / donacions
 • Anestèsia en nounats / pediatria: Visió, consideracions i competències de l'anestesiòleg.
 • Anestèsia en nounats / pediatria: Visió, consideracions i competències de la infermera d'anestèsia.
 • Suport Vital Intermedi Pediàtric

Metodologies docents

 • Exposicions contextualitzades amb discussió lliure o estructurada
 • Estudi i anàlisi de casos
 • Demostració amb entrenament simulació
 • Seminaris de simulació operativa sobre un procés de salut en un context específic real o fictici.
 • Exercicis pràctics