Màster en infermeria aplicada a l'anestèsia, reanimació i terapèutica del dolor

Matèria 8: Consideracions anestèsiques segons especialitats quirúrgiques 

← Tornar

Informació general

Titulació:

Màster en infermeria aplicada a l'anestèsia, reanimació y treapèutica del dolor

Crèdits ECTS:

9

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d'impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

2n/3r

Professorat

 • Titular:

  • Adriana Carbó García

 • Col·laboradors:

  • Elia Alonso Simón

  • Lucia Cao López

  • Adriana Carbó García

  • Jesús Carazo Cordobés

  • Adrián Fernández Castineira

  • Mercedes García Álvarez

  • Sandra García de Castro

  • Mar González Martí

  • Laura Lorenzo Vaquerizo

  • Nuria Martín Marata

  • Gloria Molins Ballabriga

  • Abel Martínez Mejías

  • Jesús Martínez Pérez

  • Purificación Matute Jiménez

  • Cristina Rodríguez Cosmen

  • Tania Ruiz Moreno

  • Marc Sadurní Sardà

  • Lluís Salvadó Pérez

  • Montse Sanclemente Dalmau

  • Teresa Silva Costa-Gomes

  • Ariadna Soler Boada

  • Verónica Vílchez Cobo

Competències

Generals:

 • CG1. Capacitat per aplicar coneixements a la pràctica
 • CG3. Treball en equip interdisciplinari
 • CG5. Vetllar pel manteniment de les competències professionals
 • CG7. Capacitat d'anàlisi i síntesi
 • CG8. Comunicació i relació amb l'usuari
 • CG9. Habilitats comunicatives per a la relació interpersonal

Específiques:

 • CE1.Ser capaç d'aplicar els coneixements adquirits, assolint la expertesa en la pràctica clínica durant tot el procés perioperatori
 • CE4. Contribuir a la relació infermera-pacient durant tot el procés perioperatori
 • CE5. Garantir l'atenció adequada al pacient, treballant dins l'equip d'anestèsia
 • CE6. Aplicar mecanismes per garantir la seguretat i la qualitat del pacient en anestèsia
 • CE8. Assolir les habilitats en la recerca en l'àmbit de l'anestèsia
 • CE9. Aplicar el codi ètic de la IFNA (Federación Internacional de Enfermeras Anestesistas)
 • CE10. Elaborar un pla de cures en l'àmbit de l'anestèsia
 • CE11. Conèixer i aplicar procediments i protocols relacionats amb l'anestèsia
 • CE12. Tenir cura de les persones en situacions relacionades amb l'anestèsia

Transversals:

 • CT1. Aplicar estratègies per a la resolució de problemes.
 • CT2. Mostrar habilitats per a adquirir nous coneixements i compartir-los a través de la docència
 • CT3. Mostrar sentit de compromís, respecte, honestedat i seguretat, habilitats comunicatives (orals i escrites) així com llenguatge corporal.
 • CT4. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per a dissenyar solucions

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Conèixer les característiques anestèsiques segons la especialitat quirúrgica
 • RA2. Prevenir les complicacions anestèsiques més comunes segons l'especialitat quirúrgica
 • RA3. Planificar  les cures infermeres durant l'anestèsia segons l'especialitat quirúrgica
 • RA4. Determina les causa d'una situació PCR pediatrica
 • RA5. És capaç d'avaluar un nen greu
 • RA6. Realitza de manera autònoma les maniobres de suport vital bàsic pediatric
 • RA7. Coneix les guies de suport vital  pediàtric
 • RA8. Aplica correctament les guies de suport vital pediàtric
 • RA9. Adquirir les habilitats necessàries per a l'establiment de la relació terapèutica amb l'usuari

Continguts

 • Cirurgia Traumatològica: Visió, consideracions i competències de l'anestesiòleg.
 • Cirurgia Traumatològica: Visió, consideracions i competències de la infermera d'anestèsia
 • Cirurgia Oftalmològica: Visió, consideracions i competències de l'anestesiòleg.
 • Cirurgia Oftalmològica: Visió, consideracions i competències de la infermeria d'anestèsia.
 • Cirurgia Otorrinolaringològica i Maxil·lofacial : Visió, consideracions i competències  de l'anestesiòleg.
 • Cirurgia Otorrinolaringològica i Maxil·lofacial: Visió, consideracions i competències de la infermeria d'anestèsia.
 • Cirurgia Plàstica: Visió, consideracions i competències de l'anestesiòleg.
 • Cirurgia Plàstica: Visió, consideracions i competències de la infermeria d'anestèsia.
 • Cirurgia Vascular: Visió, consideracions i competències de l'anestesiòleg.
 • Cirurgia Vascular: Visió, consideracions i competències de la infermeria d'anestèsia.
 • Cirurgia Urològica: Visió, consideracions i competències de l'anestesiòleg.
 • Cirurgia Urològica: Visió, consideracions i competències de la infermeria d'anestèsia.
 • Obstetrícia i Cirurgia Ginecològica: Visió, consideracions i competències de l'anestesiòleg.
 • Cirurgia Ginecològica: Visió, consideracions i competències de la infermeria d'anestèsia.
 • Infermeria a Sala de parts.
 • Cirurgia General: Visió, consideracions i competències de l'anestesiòleg.
 • Cirurgia bariàtrica.
 • Cirurgia General: Visió, consideracions i competències de la infermeria d'anestèsia
 • Cirurgia Cardíaca: Visió, consideracions i competències de l'anestesiòleg.
 • Infermera perfusionista / CEC: Consideracions i competències. 
 • Cirurgia Cardíaca: Visió, consideracions i competències de la infermeria d'anestèsia.
 • Cirurgia Neurològica: Visió, consideracions i competències de l'anestesiòleg.
 • Cirurgia Neurològica: Visió, consideracions i competències de la infermeria d'anestèsia.
 • Cirurgia Toràcica: Visió, consideracions i competències de l'anestesiòleg.
 • Cirurgia Toràcica: Visió, consideracions i competències de la infermeria d'anestèsia
 • Cirurgia de trasplantament / donacions
 • Anestèsia en nounats / pediatria: Visió, consideracions i competències de l'anestesiòleg.
 • Anestèsia en nounats / pediatria: Visió, consideracions i competències de la infermera d'anestèsia.
 • Suport Vital Intermedi Pediàtric

Metodologies docents

 • Exposicions contextualitzades amb discussió lliure o estructurada
 • Estudi i anàlisi de casos
 • Demostració amb entrenament simulació
 • Seminaris de simulació operativa sobre un procés de salut en un context específic real o fictici.
 • Exercicis pràctics

SISTEMA D'AVALUACIÓ

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

40%

Bloc 1

Avaluació

Competències

Objectives

Estructurades

20%

Bloc 2

Activitat individual

40%

Bloc 3

Prova coneixements final