Màster en infermeria aplicada a l'anestèsia, reanimació i terapèutica del dolor

Matèria 3: Metodologia de Recerca

← Tornar

Informació general

Titulació:

Màster en infermeria aplicada a l'anestèsia, reanimació y treapèutica del dolor

Crèdits ECTS:

6

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d'impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

1r

Professorat

 • Titular:

  • Astrid Escrig

 • Col·laboradora:

  • Melinda González

Competències

Generals:

 • CG2. Capacitat per generar noves idees
 • CG4. Habilitats per a la cerca d'Informació
 • CG5. Vetllar pel manteniment de les competències professionals
 • CG7. Capacitat d'anàlisi i síntesi

Específiques:

 • CE8. Assolir les habilitats en la recerca en l'àmbit de l'anestèsia
 • CE9. Aplicar el codi ètic de la IFNA (Federación Internacional de Enfermeras Anestesistas)

Transversals:

 • CT1.Ser capaç d'aplicar els coneixements adquirits, assolint la expertesa en la pràctica clínica durant tot el procés perioperatori
 • CT2. Participar de les cures infermeres a les unitats especials de reanimació postoperatòria i dolor agut i crònic
 • CT3. Ser capaç de liderar un equip d'aturades
 • CT4. Contribuir a la relació infermera-pacient durant tot el procés perioperatori

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Comprendre els fonaments bàsics d'un projecte de recerca
 • RA2. Identificar els diferents tipus de metodologia de la recerca
 • RA3. Estructurar una pregunta de recerca
 • RA4. Realitzar una recerca bibliogràfica en les bases de dades més freqüents
 • RA5. Integrar i assolir les consideracions ètiques referents a un projecte de recerca
 • RA6. Dissenyar un projecte de recerca

Continguts

 • Introducció a la recerca infermera
  • Infermeria basada en l'evidència
  • Característiques de la recerca qualitativa i quantitativa
  • Fases del procés de recerca i elements d'un protocol de recerca
  • Conceptualització de l'objecte d'estudi
  • Rellevància del tema en la pràctica infermera
  • Projectes d'innovació infermera
    
 • Cerques d'informació
  • Fonts d'informació: bases de dades i literatura gris
  • Tipus de cerca
  • Estratègies de cerca d'informació: paraules clau, operadors booleans, filtres
  • Selecció de la informació rellevant i pertinent al tema d'interès
  • Emmagatzematge i classificació de la informació
    
 • Metodologia qualitativa
  • Etapes d'una recerca qualitativa
  • Disseny d'una recerca qualitativa
   • Preguntes d'investigació
   • Objectius de la recerca
   • Aproximació teòrico-metodològica
   • Mostra i estratègies de mostreig
   • Mètodes de generació de dades
   • Tècniques d'anàlisi de les dades
   • Programes informàtics de suport a l'anàlisi
  • El rigor i l'ètica en la recerca qualitativa
  • Limitacions i aplicabilitat de l'estudi
    
 • Metodologia quantitativa
  • Formulació d'hipòtesis
  • Definició de variables
  • Dissenys d'estudi i classificació
  • Subjectes d'estudi: Població diana
  • Tipus de mostreig i càlcul de la mida de la mostra
  • Mètodes de mesura per a l'obtenció de les dades
  • Anàlisi de les dades: Descripció de l'estratègia d'anàlisi estadístic
  • Aspectes ètics i recollida de dades
  • Elaboració d'una base de dades
  • Processament de les variables (codificació)
  • Anàlisi de les dades i relació amb la hipòtesi inicial
  • Limitacions i aplicabilitat de l'estudi

Metodologies docents

 • S'utilitzarà una metodologia docent basada en l'aprenentatge continu per l'assoliment de les competències requerides a partir de l'exposició i anàlisi de continguts, treball en equip i elaboració d'activitats.
 • A la plataforma Moodle l'alumne disposarà de tota la informació necessària per al correcte desenvolupament de la matèria: Pla Docent, textos, documents, activitats, instruments d'avaluació, etc.
 • L'alumne comptarà en tot moment amb el suport i comunicació́ amb l'equip docent. Les estudiants poden sol·licitar tutories amb les professores de l'assignatura.
 • Serà especialment important llegir atentament aquest Pla Docent on es detallen totes les activitats formatives i avaluatives, així com les dates i hores de classe i de lliuraments de les activitats avaluables.
 • Concretament, l'assignatura incorpora les següents activitats formatives:
  • AF1. Explicacions teòriques
  • AF2. Discussió i treballs en grup de casos pràctics
  • AF3. Tutories presencials (tutor expert)
  • AF5. Exercici final/parcial de cada unitat didàctica grupal/ individual
  • AF6. Lectures complementàries i consulta de bibliografia
 • Les activitats formatives estaran basades en les següents metodologies docents:
  • MD1. Activitats presencials dedicades a l'estudi i la resolució d'exercicis i treballs proposats pel professor (estudi i treball personal).
  • MD2. Discussió d'un problema plantejat via aula - Aprenentatge basat en el pensament (Thinking-based learning).