Màster en infermeria aplicada a l'anestèsia, reanimació i terapèutica del dolor

Matèria 3: Metodologia de Recerca

← Tornar

Informació general

Titulació:

Màster en infermeria aplicada a l'anestèsia, reanimació y treapèutica del dolor

Crèdits ECTS:

6

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d'impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

1r

Professorat

 • Titular:

  • Joel Martí

Competències

Generals:

 • CG2. Capacitat per generar noves idees
 • CG4. Habilitats per a la cerca d'Informació
 • CG5. Vetllar pel manteniment de les competències professionals
 • CG7. Capacitat d'anàlisi i síntesi

Específiques:

 • CE8. Assolir les habilitats en la recerca en l'àmbit de l'anestèsia
 • CE9. Aplicar el codi ètic de la IFNA (Federación Internacional de Enfermeras Anestesistas)

Transversals:

 • CT1.Ser capaç d'aplicar els coneixements adquirits, assolint la expertesa en la pràctica clínica durant tot el procés perioperatori
 • CT2. Participar de les cures infermeres a les unitats especials de reanimació postoperatòria i dolor agut i crònic
 • CT3. Ser capaç de liderar un equip d'aturades
 • CT4. Contribuir a la relació infermera-pacient durant tot el procés perioperatori

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Comprendre els fonaments bàsics d'un projecte de recerca
 • RA2. Identificar els diferents tipus de metodologia de la recerca
 • RA3. Estructurar una pregunta de recerca
 • RA4. Realitzar una recerca bibliogràfica en les bases de dades més freqüents
 • RA5. Integrar i assolir les consideracions ètiques referents a un projecte de recerca
 • RA6. Dissenyar un projecte de recerca

Continguts

 • Introducció a la recerca infermera
  • Infermeria basada en l'evidència
  • Característiques de la recerca qualitativa i quantitativa
  • Fases del procés de recerca i elements d'un protocol de recerca
  • Conceptualització de l'objecte d'estudi
  • Rellevància del tema en la pràctica infermera
  • Projectes d'innovació infermera
    
 • Cerques d'informació
  • Fonts d'informació: bases de dades i literatura gris
  • Tipus de cerca
  • Estratègies de cerca d'informació: paraules clau, operadors booleans, filtres
  • Selecció de la informació rellevant i pertinent al tema d'interès
  • Emmagatzematge i classificació de la informació
    
 • Metodologia qualitativa
  • Etapes d'una recerca qualitativa
  • Disseny d'una recerca qualitativa
   • Preguntes d'investigació
   • Objectius de la recerca
   • Aproximació teòrico-metodològica
   • Mostra i estratègies de mostreig
   • Mètodes de generació de dades
   • Tècniques d'anàlisi de les dades
   • Programes informàtics de suport a l'anàlisi
  • El rigor i l'ètica en la recerca qualitativa
  • Limitacions i aplicabilitat de l'estudi
    
 • Metodologia quantitativa
  • Formulació d'hipòtesis
  • Definició de variables
  • Dissenys d'estudi i classificació
  • Subjectes d'estudi: Població diana
  • Tipus de mostreig i càlcul de la mida de la mostra
  • Mètodes de mesura per a l'obtenció de les dades
  • Anàlisi de les dades: Descripció de l'estratègia d'anàlisi estadístic
  • Aspectes ètics i recollida de dades
  • Elaboració d'una base de dades
  • Processament de les variables (codificació)
  • Anàlisi de les dades i relació amb la hipòtesi inicial
  • Limitacions i aplicabilitat de l'estudi

Metodologies docents

 • S'utilitzarà una metodologia docent basada en l'aprenentatge continu per l'assoliment de les competències requerides a partir de l'exposició i anàlisi de continguts, treball en equip i elaboració d'activitats.
 • A la plataforma Moodle l'alumne disposarà de tota la informació necessària per al correcte desenvolupament de la matèria: Pla Docent, textos, documents, activitats, instruments d'avaluació, etc.
 • L'alumne comptarà en tot moment amb el suport i comunicació́ amb l'equip docent. Les estudiants poden sol·licitar tutories amb les professores de l'assignatura.
 • Serà especialment important llegir atentament aquest Pla Docent on es detallen totes les activitats formatives i avaluatives, així com les dates i hores de classe i de lliuraments de les activitats avaluables.
 • Concretament, l'assignatura incorpora les següents activitats formatives:
  • AF1. Explicacions teòriques
  • AF2. Discussió i treballs en grup de casos pràctics
  • AF3. Tutories presencials (tutor expert)
  • AF5. Exercici final/parcial de cada unitat didàctica grupal/ individual
  • AF6. Lectures complementàries i consulta de bibliografia
 • Les activitats formatives estaran basades en les següents metodologies docents:
  • MD1. Activitats presencials dedicades a l'estudi i la resolució d'exercicis i treballs proposats pel professor (estudi i treball personal).
  • MD2. Discussió d'un problema plantejat via aula - Aprenentatge basat en el pensament (Thinking-based learning).

SISTEMA D'AVALUACIÓ

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

30%

Bloc 1

Treball col·laboratiu

30%

Bloc 2

Treball col·laboratiu

40%

Bloc 3

Treball col·laboratiu