Màster en infermeria aplicada a l'anestèsia, reanimació i terapèutica del dolor

Matèria 9: Reanimació i anestèsia fora de l'àrea quirúrgica 

← Tornar

Informació general

Titulació:

Màster en infermeria aplicada a l'anestèsia, reanimació y treapèutica del dolor

Crèdits ECTS:

3

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d'impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

3r

Professorat

 • Titular:

  • Montse Sanclemente Dalmau

 • Col·laboradors:

  • Mireia Chanza Albert

  • Carlos Garcia Bernedo

  • Clara Hernandez Cera

  • Judith Reche Gutierrez

  • Bibiana Ros Nebot

  • Jaume Sanchez Carretero

  • Montserrat Sitges Carreño

Competències

Generals:

 • CG1. Capacitat per aplicar coneixements a la pràctica
 • CG3. Treball en equip interdisciplinari
 • CG5. Vetllar pel manteniment de les competències professionals
 • CG7. Capacitat d'anàlisi i síntesi
 • CG8. Comunicació i relació amb l'usuari
 • CG9. Habilitats comunicatives per a la relació interpersonal

Específiques:

 • CE1.Ser capaç d'aplicar els coneixements adquirits, assolint la expertesa en la pràctica clínica durant tot el procés perioperatori
 • CE2. Participar de les cures infermeres a les unitats especials de reanimació postoperatòria i dolor agut i crònic
 • CE4. Contribuir a la relació infermera-pacient durant tot el procés perioperatori
 • CE5. Garantir l'atenció adequada al pacient, treballant dins l'equip d'anestèsia
 • CE6. Aplicar mecanismes per garantir la seguretat i la qualitat del pacient en anestèsia
 • CE9. Aplicar el codi ètic de la IFNA (Federación Internacional de Enfermeras Anestesistas)
 • CE10. Elaborar un pla de cures en l'àmbit de l'anestèsia
 • CE11. Conèixer i aplicar procediments i protocols relacionats amb l'anestèsia
 • CE12. Tenir cura de les persones en situacions relacionades amb l'anestèsia
 • CE13. Aplicar tècniques i cures avançades: suport vital, reanimació, etc
 • CE14. Participar de la monitorització invasiva en processos anestèsics d'alt risc.

Transversals:

 • CT1. Aplicar estratègies per a la resolució de problemes.
 • CT2. Mostrar habilitats per a adquirir nous coneixements i compartir-los a través de la docència
 • CT3. Mostrar sentit de compromís, respecte, honestedat i seguretat, habilitats comunicatives (orals i escrites) així com llenguatge corporal.
 • CT4. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per a dissenyar solucions

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Conèixer els paràmetres de monitoratge de les unitats de reanimació
 • RA2. Identificar les situacions d'urgència i saber abordar el seu tractament a les unitats de reanimació
 • RA3. Conèixer els diferents tipus d'unitats de reanimació i les seves característiques
 • RA4. Analitzar les cures infermeres a les unitats de reanimació
 • RA5. Conèixer les tècniques anestèsiques més freqüents utilitzades fora de l'àrea quirúrgica
 • RA6. Identificar les cures infermeres d''anestèsia fora de l'àrea quirúrgica
 • RA7. Adquirir les habilitats necessàries per a l'establiment de la relació terapèutica amb l'usuari

Continguts

 • Monitorització a les unitats de reanimació.
 • Malalt Crític. Situacions d'urgències a la Rea.
 • Cures infermeres a les unitats de reanimació.
 • Infermera d'anestèsia a l'àrea d'endoscòpia digestiva.
 • Anestèsia fora de l'àrea quirúrgica.
 • Taller bombas Target Controlled Infusion

Metodologies docents

 • Exposicions contextualitzades amb discussió lliure o estructurada
 • Estudi i anàlisi de casos
 • Demostració amb entrenament simulació
 • Seminaris de simulació operativa sobre un procés de salut en un context específic real o fictici.
 • Exercicis pràctics