Màster en infermeria aplicada a l'anestèsia, reanimació i terapèutica del dolor

Matèria 7: Treball Final de Màster

← Tornar

Informació general

Titulació:

Màster en infermeria aplicada a l'anestèsia, reanimació y treapèutica del dolor

Crèdits ECTS:

6

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d'impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

2n/3r

Professorat

 • Titular:

  • Montse Sanclemente Dalmau

 • Col·laboradors:

  • Míriam Armora Verdú

  • Adriana Carbó García

  • Sandra García de Castro

  • Bibiana Ros Nebot

  • Eva Maria Sanchez Morales

  • Montse Sanclemente Dalmau

  • Amalia Sillero Sillero

  • Laia Ventura Expósito

Competències

Generals:

 • CG2. Capacitat per generar noves idees
 • CG4. Habilitats per a la cerca d'Informació
 • CG5. Vetllar pel manteniment de les competències professionals
 • CG7. Capacitat d'anàlisi i síntesi

Específiques:

 • CE8. Assolir les habilitats en la recerca en l'àmbit de l'anestèsia
 • CE9. Aplicar el codi ètic de la IFNA (Federación Internacional de Enfermeras Anestesistas)

Transversals:

 • CT1. Aplicar estratègies per a la resolució de problemes.
 • CT2. Mostrar habilitats per a adquirir nous coneixements i compartir-los a través de la docència
 • CT3. Mostrar sentit de compromís, respecte, honestedat i seguretat, habilitats comunicatives (orals i escrites) així com llenguatge corporal.
 • CT4. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per a dissenyar solucions

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Generar idees innovadores per l'àmbit de l'anestèsia, reanimació o terapèutica del dolor
 • RA2. Gestionar la informació i avaluar críticament la bibliografia més rellevant pel seu fenomen d'estudi
 • RA3. Identificar els recursos metodològics pertinents al seu fenomen d'estudi
 • RA4. Aplicar els principis ètics de la investigació en la elaboració del TFM
 • RA5. Elaborar i defendre el TFM, utilitzant els criteris de rigor i qualitat científics

Continguts

 • Presentació de la matèria
 • Seminari projectes de recerca quantitatius
 • Seminari projectes de recerca qualitatius
 • Seminari projectes d'innovació

Metodologies docents

 • Tutories presencials
 • Presentacions orals i/o escrites.
 • Recerca bibliogràfica
 • Lectura crítica de articles científics
 • Elaboració de protocols d'investigació
 • Redacció d'informes
 • Defensa oral de projectes d'investigació